QQEnglish Англи хэлний сургууль

Сургуулийн тухай

Олон улсын хүмүүстэй нэг дор өсөлт сэтгэл ханамжийг мэдрэхийн тулд гадаадад суралц

Англи хэлний түвшний хүснэгт

Бид дараах түвшний хүснэгтийг боловсруулсан.

Түвшин ахих хугацаа
Түвшин
Level
TOEIC
Чадварын зэрэг
CEFR
IELTS
Тайлбар
_ _
Анхан суралцагч
Lv1
_ _
5-р зэрэг
A1-
_ _
Англи хэлний цагаан толгой болон зарим энгийн үгсийг ойлгоно.
1 сар
(4 долоо хоног)
Анхан шат
Lv2
_ _
4-р зэрэг
A1
_ _
Мэндчилгээний үгс болон дүрмийн утга зэрэг үндсэн ойлголтыг ойлгож чадна.
1 сар
(4 долоо хоног)
Анхан дунд шат
Lv3
220-345 оноо
3-р зэрэг
A1+
_ _
Мэддэг зүйлийнхээ талаар удаан ярьж сурна.
1 сар
(4 долоо хоног)
Ахисан анхан шат
Lv4
350-465 оноо
2-р зэргийн өмнөх
A2
4
Аялалаар явах болон мөнгө солиулахдаа ашиглах үндсэн харилцан яриаг сурна.
1 сар
(4 долоо хоног)
Анхан дунд шат
Lv5
470-545 оноо
2-р зэргийн өмнөх
A2+
4.5
Маршрут асуух болон үйлчилгээний газраар үйлчлүүлэхдээ англиар ярин англи хэлийг өргөн цар хүрээнд ашиглаж сурна.
1 сар
(4 долоо хоног)
Дунд шат
Lv6
550-665 оноо
2-р зэрэг
B1
5
Өдөр тутмын харилцан яриаг ойлгоно.
1 сар
(4 долоо хоног)
Ахисан дунд шат
Lv7
670-780 оноо
2-р зэрэг
B1+
5.5
Мэргэжлийн англи хэлтэй хүмүүстэй энгийн цэгцтэй яриа өрнүүлнэ.
1 сар
(4 долоо хоног)
Анхан ахисан шат
Lv8
785-855 оноо
1-р зэргийн өмнөх
B2
6
Ярианы янз бүрийн хэлбэрийн нарийн, нарийвчилсан ялгааг ойлгож чадна.
2 сар
(8 долоо хоног)
Ахисан шат
Lv9
860-940 оноо
1-р зэргийн өмнөх
B2+
6.5
Сэдэвчилсэн асуудлын талаархи үзэл бодлоо тайлбарлаж янз бүрийн хувилбаруудын давуу болон сул талыг гаргаж чадна.
2 сар
(8 долоо хоног)
Ахисан шат
Lv10
945-990 оноо
1-р зэрэг
C1
7.0 or 7.5
Хүмүүсийн өмнө өөрийгөө бүрэн ойлгуулах чадвартай болно.
3 сар
(12 долоо хоног)
Мэргэжлийн
Lv11
_ _
1-р зэрэг
C1+
8
Дүрмийг төгс эзэмшсэн ба ямар ч үед англиар төвөггүй ярьж чаддаг болно.
3 сар
(12 долоо хоног)
Унаган англи хэлтэн
Lv12
_ _
_ _
C2
8.5
Англи хэлийг төгс ойлгож, эх хэлтэйгээ ижил түвшинд ашиглах боломжтой.

Дээрх түвшинг ярианы ур чадвар дээр онцлон гаргасан.

Анхан суралцагч
Түвшин ахих хугацаа
_ _
Түвшин
Lv1
TOEIC
_ _
Чадварын зэрэг
5-р зэрэг
CEFR
A1-
IELTS
_ _
Тайлбар
Англи хэлний цагаан толгой болон зарим энгийн үгсийг ойлгоно.
Анхан шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv2
TOEIC
_ _
Чадварын зэрэг
4-р зэрэг
CEFR
A1
IELTS
_ _
Тайлбар
Мэндчилгээний үгс болон дүрмийн утга зэрэг үндсэн ойлголтыг ойлгож чадна.
Анхан дунд шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv3
TOEIC
220-345
Чадварын зэрэг
3-р зэрэг
CEFR
A1+
IELTS
_ _
Тайлбар
Мэддэг зүйлийнхээ талаар удаан ярьж сурна.
Ахисан анхан шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv4
TOEIC
350-465
Чадварын зэрэг
2-р зэргийн өмнөх
CEFR
A2
IELTS
4
Тайлбар
Аялалаар явах болон мөнгө солиулахдаа ашиглах үндсэн харилцан яриаг сурна.
Анхан дунд шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv5
TOEIC
470-545
Чадварын зэрэг
2-р зэргийн өмнөх
CEFR
A2+
IELTS
4.5
Тайлбар
Маршрут асуух болон үйлчилгээний газраар үйлчлүүлэхдээ англиар ярин англи хэлийг өргөн цар хүрээнд ашиглаж сурна.
Дунд шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv6
TOEIC
550-665
Чадварын зэрэг
2-р зэрэг
CEFR
B1
IELTS
5
Тайлбар
Өдөр тутмын харилцан яриаг ойлгоно.
Ахисан дунд шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv7
TOEIC
670-780
Чадварын зэрэг
2-р зэрэг
CEFR
B1+
IELTS
5.5
Тайлбар
Мэргэжлийн англи хэлтэй хүмүүстэй энгийн цэгцтэй яриа өрнүүлнэ.
Анхан ахисан шат
Түвшин ахих хугацаа
1 сар (4 долоо хоног)
Түвшин
Lv8
TOEIC
785-855
Чадварын зэрэг
1-р зэргийн өмнөх
CEFR
B2
IELTS
6
Тайлбар
Ярианы янз бүрийн хэлбэрийн нарийн, нарийвчилсан ялгааг ойлгож чадна.
Ахисан шат
Түвшин ахих хугацаа
2 сар (8 долоо хоног)
Түвшин
Lv9
TOEIC
860-940
Чадварын зэрэг
1-р зэргийн өмнөх
CEFR
B2+
IELTS
6.5
Тайлбар
Сэдэвчилсэн асуудлын талаархи үзэл бодлоо тайлбарлаж янз бүрийн хувилбаруудын давуу болон сул талыг гаргаж чадна.
Ахисан шат
Түвшин ахих хугацаа
2 сар (8 долоо хоног)
Түвшин
Lv10
TOEIC
945-990
Чадварын зэрэг
1-р зэрэг
CEFR
C1
IELTS
7 болон 7.5
Тайлбар
Хүмүүсийн өмнө өөрийгөө бүрэн ойлгуулах чадвартай болно.
Мэргэжлийн
Түвшин ахих хугацаа
3 сар (12 долоо хоног)
Түвшин
Lv11
TOEIC
_ _
Чадварын зэрэг
1-р зэрэг
CEFR
C1+
IELTS
8
Тайлбар
Дүрмийг төгс эзэмшсэн ба ямар ч үед англиар төвөггүй ярьж чаддаг болно.
Унаган англи хэлтэн
Түвшин ахих хугацаа
3 сар (12 долоо хоног)
Түвшин
Lv12
TOEIC
_ _
Чадварын зэрэг
_ _
CEFR
C2
IELTS
8.5
Тайлбар
Англи хэлийг төгс ойлгож, эх хэлтэйгээ ижил түвшинд ашиглах боломжтой.

Дээрх түвшинг ярианы ур чадвар дээр онцлон гаргасан.

Scroll to Top