Online

QQEnglish түвшний хүснэгт

QQEnglish Сурагчдын түвшний тайлбар

Сурагчид түвшингээ тогтоолгосны дараа эхний хичээлээ авахаас өмнө QQEnglish Түвшний тайлбарыг харан хөтөлбөрөө сонгох боломжтой.
Насанд хүрэгчид болон хүүхдүүдийн Түвшний Тайлбар өөр өөр. 12-с дээш насны хүүхдүүд дараах Түвшний тайлбарыг дагана.

Өсвөр үеийнхэн болон насанд хүрэгчдийн QQEnglish Түвшний тайлбар

CEFR
QQEnglish Level Chart

Танилцуулах шат

T.1

Энгийн мэндчилгээ гэх мэт үндсэн хэллэгийг ашиглах

 • Сурагчид энгийн үгсийн санг ойлгох
 • Бусдад өөрийгөө танилцуулах, өдөр тутмын мэндчилгээ хэлэх
 • Үндсэн өгүүлбэрийн хэв маягийг ашиглах
CEFR:
A1 өмнөх
QQEnglish Level Chart

Анхан шат

T.2

Өөрийн мэддэг зүйлсийн талаар энгийн харилцан яриа өрнүүлэх

 • Сурагчид энгийн үгсийн санг ойлгох
 • Өдөр тутмын энгийн харилцан яриа өрнүүлэх
 • Бусдад өөрийгөө танилцуулах болон хувийн асуултуудад хариулах
CEFR:
A1
T.3

Өдөр тутмын амьдралтай холбоотой үндсэн яриа өрнүүлэх

 • Сурагчид бусдын талаарх үндсэн мэдээлэл, оршин суугаа газар, харилцаа холбоо, эд хөрөнгө гэх мэт өдөр тутмын үйл ажиллагаануудыг ойлгож, асуух чадвартай болох
 • Сурагчид өөрийн мэддэг болон энгийн асуудлын талаар энгийн өгүүлбэр ашиглан мэдээлэл солилцох
CEFR:
A2
QQEnglish Level Chart

Дундын өмнөх шат

T.4

Өөрийн мэддэг сэдвээр өдөр тутмын харилцан яриа өрнүүлэх

 • Сурагчид энгийн харилцан яриа өрнүүлэх, өөрийн ажилтай холбоотой өдөр тутмын ажил үүргээ хуваалцах.
 • Сурагчид өөрийн түүх болон туршлагаа өөрийн түвшний үгийн сан ашиглан хуваалцан.
CEFR:
A2+
T.5

Сургууль, ажил болон аялалын талаар ерөнхий харилцан яриа өрнүүлэх

 • Сурагчид ажил, сургууль, амьдралд ихэвчлэн тохиолддог өөрийн мэддэг сэдэв, үйл явдлууд гэх мэт өөрт хамгийн ойр үг хэллэгийг ойлгож, тэдгээрийн тодорхой стандарт, илэрхийлэлийг ойлгож чадна.
 • Аялалын үеэр Англи хэл дээр төрөл бүрийн нөхцөлд харилцан тохиролцож чадна.
CEFR:
B1
QQEnglish Level Chart

Дунд шат

T.6

Нийгмийн харилцааны талаарх болон бусад сэдвээр өөрийн бодлоо илэрхийлэх

 • Сурагчид өөрийн хүсэл, мөрөөдөл болон төлөвлөгөөний талаар бодлоо тодорхой илэрхийлж чадна.
 • Сурагчид тодорхой бодит мэдээлэл, түүнчлэн ердийн бус/хийсвэр сэдвүүдийн талаарх санаа, бодлыг ойлгож, дамжуулж дээрх сэдвүүдийн талаар ярихдаа зарим үзэл бодлыг тайлбарлаж чадна.
CEFR:
B1+
QQEnglish Level Chart

Ахисаны өмнөх шат

T.7

Өөрийн үзэл бодлоо логиктой, нотлох баримтаар илэрхийлэх

 • Сурагчид өдөр тутмын харилцааны янз бүрийн хувилбаруудыг шийдвэрлэх боломжтой; илүү төвөгтэй хэсгүүдийн тодорхой болон хийсвэр сэдвийг ойлгох чадвартай байх.
 • Сурагчид өөрийн сонирхож буй салбартай холбоотой янз бүрийн сэдвүүдийг тодорхой, системтэй тайлбарлаж, холбогдох нарийвчилсан нотолгоог гаргаж өгөх боломжтой.
CEFR:
B2
T.8

Гадаад хүнтэй асуудалгүйгээр харилцах

 • Сурагчид төрөлх англи хэлтэй хүмүүстэй чөлөөтэй харилцах боломжтой; хэлэхийг хүссэн зүйлээ дүрмэнд хязгаарлагдахгүйгээр хэлж чадна.
 • Сурагчид өргөн хүрээний сэдвээр тодорхой нарийвчлан ярьж чадна.
CEFR:
B2+
QQEnglish Level Chart

Ахисан түвшин

T.9

Нарийн төвөгтэй сэдвээр тодорхой, чөлөөтэй ярилцах

 • Сурагчид хүсэлт, урт текст, далд утга гэх мэт өргөн хүрээний мэдээллийг ойлгож, үгийн сангийн асуудалгүйгээр өөрөөрөө чөлөөтэй илэрхийлэх, хэлийг нийгэм, академик болон мэргэжлийн зорилгоор уян хатан, үр дүнтэй ашиглахыг ойлгох, нарийн төвөгтэй сэдвүүдийг шийдвэрлэх боломжтой.
CEFR:
C1
T.10

Төрөлх англи хэлтэнтэй дүйцэхүйц Англи хэлний мэдлэгтэй

 • Сурагчид сонссон болон уншсан зүйлээ амархан бүрэн гүйцэт ойлгох.
 • Сурагчид төрөл бүрийн ярианы болон бичгийн эх сурвалжаас авсан мэдээллийг нэгтгэж, ойлголт, тайлангуудыг уялдаа холбоотой илтгэж чадна.
 • Сурагчид илүү төвөгтэй сэдвээр ч агуулгыг чөлөөтэй ойлгож, нарийвчлан дамжуулах боломжтой; илүү зөв бүтэцтэй, бүрэн бүтэн, холбогч ашигладаг.
CEFR:
C1

Хүүхдүүдийн QQEnglish Түвшний тайлбар

CEFR
QQEnglish Level Chart

Танилцуулах шат

T.0

Англи хэл сурч эхлэж буй хүүхдүүд

 • Сурагчид харилцаа холбоо үүсгээгүй.
 • Сурагчид цөөхөн үг, үсэг мэддэг бөгөөд бүтэн өгүүлбэрээр хэлж чадахгүй.
CEFR:
A1 өмнөх
T.1

Цагаан толгой, энгийн үг болон өгүүлбэрээр хэлж чадна

 • Сурагчид бусдын талаарх үндсэн мэдээлэл, оршин суугаа газар, харилцаа холбоо, эд хөрөнгө гэх мэт өдөр тутмын хэллэгүүдийг ойлгож, асуух чадвартай.
 • Сурагчид өөрийн мэддэг болон ердийн асуудлын талаар энгийн өгүүлбэрээр хариулах бөгөөд мэдээлэл солилцож чадна.
CEFR:
A1 өмнөх
QQEnglish Level Chart

Анхан шат

T.2

Өөрийн мэддэг сэдвээ товчхон илэрхийлэх

 • Сурагчид өөрийн мэддэг сэдвээр энгийн өгүүлбэрээр санаагаа илэрхийлж чадна. 
 • The student can understand and use the third-person singular form of the “be” verb and the present
  tense of the verb. Сурагчид үйл үгийн гуравдугаар цаг дээр “be”  үйл үгийг ашиглаж чадна.
CEFR:
A1 өмнөх
T.3

Өөрийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж чадна

 • Сурагчид ярианы хэлний ганц тоот гуравдугаар бие, өнгөрсөн болон ирээдүй цагийг ашиглаж чадна.
 • Сурагчид эх болон богино ярианы мэдээллүүдийг ойлгож чадна.
CEFR:
A1
QQEnglish Level Chart

Дундын өмнөх шат

T.4

Хоол захиалах зэрэг энгийн өдөр тутмын яриа өрнүлэх

 • Сурагчид энгийн ирээдүй цаг ашиглаж чадна.
 • Сурагчид 100 үгтэй эх уншиж чадна.
 • Сурагчид зүг чиг асуух, ресторанд захиалга өгөх гэх мэт энгийн даалгаврыг хийж чадна. 
CEFR:
A2
T.5

Ирээдүйн талаар илэрхийлэх

 • Сурагчид ирээдүйн талаар ярихдаа ирээдүйд үргэлжлэх цагаар илэрхийлж чадна. 
 • Сурагчид идэвхгүй цагийн ялгаатай талуудыг ашиглаж чадна.
 • Сурагчид “and”, “but” зэрэг энгийн холбоосыг ашиглан энгийн өгүүлбэр бичиж чадна.
CEFR:
A2+
QQEnglish Level Chart

Дунд шат

T.6

Бусдын сонирхол болон ойлголтын талаар ярьж чадна

 • Сурагчид зарим нотлох баримт дээр үндэслэн илүү ахисан түвшний хэллэг ашиглах, маргаан зэргийг тайлбарласан бичвэр бичиж чадна.
 • Өөрийн сонирхсон чиглэлээр олон төрлийн сэдвүүдийн аль нэгийг нь шууд тайлбарлах боломжтой.
 • Present perfect tense цагийг ашиглан санаагаа илэрхийлж чадна.
CEFR:
B1
T.7

Тодорхойгүй болон хийсвэр сэдвийн талаар ярьж чадна

 • Сурагчид ихэнх түгээмэл цагууд болон тэдгээртэй холбоотой зүйлсийг ойлгож чадна.
 • Сурагчид өөрийн сонирхол, академик түвшний тэр дундаа дэлхийн болон соёл хоорондын сэдвүүдтэй холбоотой ердийн болон хийсвэр асуудлаар итгэлтэйгээр харилцаж чадна.
 • Сурагчид мэдээлэл солилцож, шалгаж, баталгаажуулж, хийсвэр нөхцөл байдлыг шийдэж, ямар нэг зүйл яагаад асуудал болж байгааг тайлбарлаж чадна.
CEFR:
B1+
QQEnglish Level Chart

Ахисаны өмнөх шат

T.8

Өөрийн мэддэг болон бусад хүнд сэдвүдээр ярьж чадна

 • Сурагчид ихэнх цагуудын мэргэжлийн түвшинд ашиглаж чадна.
 • Сурагчид англиар ярьдаг хүмүүстэй тогтмол харилцах, тогтвортой харилцаа тогтооход аль нэг талдаа дарамт учруулахгүйгээр тодорхой хэмжээний чөлөөтэй, өөрөөрөө харилцаж чаддаг.
CEFR:
B2
T.9

Өргөн хүрээний сэдвээр шүүмжлэлтэйгээр шууд харилцаж чадна

 • Сурагчид янз бүрийн сэдвээр тодорхой ярьж, нарийвчилсан тайлбар өгч, чухал хэсгүүдийг зохих ёсоор тодруулж, туслах санаануудыг нарийвчилсан системтэйгээр боловсруулж чадна.
 • Сурагчид хувийн, академик болон нийгмийн амьдралд ихэвчлэн тааралддаг өөрийн мэддэг болон мэддэгүй сэдвээр хэлсэн эсвэл бичсэн зүйлийг ерөнхийд нь ойлгож чадна.
CEFR:
B2+
QQEnglish Level Chart

Ахисан шат

T.10

Өргөн утгатай болон илүү төвөгтэй нөхцөл байдлын талаар хэлэлцэх

 • Сурагчид өөрийн туршлага, хүсэл, мөрөөдөл, төлөвлөгөө зэргийн талаар үзэл бодлоо товчхон илэрхийлж чадна.
 • Сурагчид тодорхой сэдвийн хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлэх болон тухайн санааны тодорхой хэсгийг онцлон тайлбарлаж, ойлгож чадна.
CEFR:
C1