Онлайн хөтөлбөрийг ашиглах нөхцлүүд

Агуулга

Ашиглалтын нөхцлүүд

Энэхүү ашиглалтын нөхцөл (цаашид “Нөхцөл” гэх) нь “QQEnglish” үйлчилгээний платформ дээр (цаашид “Үйлчилгээ” гэх) хэрэглэгч ашиглахтай холбоотой QQEnglish хоорондын байгуулсан гэрээгээр тогтоогдоно (цаашид “Сайт” гэж нэрлэнэ). “Хэрэглэгч” гэсэн нэр томъёо нь энэ үйлчилгээг ашиглах хүсэлт гаргасан, QQEnglish-р зөвшөөрөгдсөн, хэрэглэгчийн итгэмжлэл авсан хувь хүмүүс, мөн хэрэглэгчээр бүртгүүлэх хүсэлтэй хувь хүмүүс (цаашид “Хэрэглэгчийн өргөдөл гаргагч” гэх) хамаарна. QQEnglish нь тухайн байгууллагын гишүүдэд энэ үйлчилгээг үзүүлэхээр байгууллага (цаашид “Харьяа байгууллага” гэх)-тэй гэрээ байгуулсан тохиолдолд хэрэгжинэ.

1-р зүйл (Нөхцөлийн хамрах хүрээ болон нэмэлт өөрчлөлт)

 1. Эдгээр нөхцөл нь үйлчилгээг ашиглахад хамаарах бөгөөд QQEnglish болон хэрэглэгчид заавал дагаж мөрдөх болно. Хэрэглэгч үйлчилгээг ашиглахдаа эдгээр нөхцөлийг үнэнчээр дагаж мөрдөх ёстой.
 2. Энд заасан заалтуудаас гадна QQEnglish нь тодорхой үйлчилгээ тус бүрийн хувьд тусдаа нөхцөл (цаашид “Нэмэлт нөхцөл” гэх) тогтоож болно. Эдгээр нөхцлүүд болон нэмэлт нөхцлүүдийн хооронд ямар нэгэн зөрчил гарсан тохиолдолд Нэмэлт нөхцлийн заалтыг дагаж мөрдөнө.
 3. Үйлчилгээг тайлбарлах зорилгоор QQEnglish-с олгосон нэмэлт нөхцөл, гарын авлага болон бусад вэбсайтууд нь өөрөөр заагаагүй бол үйлчилгээнд хамаарах Нөхцөлүүдийн нэг хэсгийг бүрдүүлнэ.
 4. QQEnglish нь хэрэглэгчийн зөвшөөрлийг авалгүйгээр Нөхцөлд өөрчлөлт оруулж болно. Өөрчлөгдсөн нөхцөлүүд нь QQEnglish-н вэбсайт эсвэл сайт дээр тавигдах бөгөөд нийтэлсэн өдрөөс хойш долоон (7) хоногийн дараа хүчин төгөлдөр болно. Хэрэглэгчид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Нөхцөлүүдийг урьдчилан зөвшөөрсөнд тооцож, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Нөхцөл бүх хэрэглэгчдэд үйлчлэх болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
 5. QQEnglish нөхцөлийг өөрчилсний дараа үйлчилгээг ашиглахад хэрэглэгчид өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөнд тооцно.

2-р зүйл (Хэрэглэгчийн бүртгэл)

 1. Хэрэглэгч буюу Хүсэлт гаргагч нь QQEnglish-с заасан журам болон QQEnglish-с тогтоосон бусад журмын дагуу хэрэглэгчийн бүртгэлийн үйл явцыг дуусгана.
  (1) Эдгээр нөхцлүүдийг сайтар уншиж, агуулгыг нь хүлээн зөвшөөрч, QQEnglish-н заасан аргыг ашиглан хэрэглэгчийн бүртгэлийг үргэлжлүүлнэ.
  (2) Төлбөртэй үйлчилгээний хувьд ашиглалтын төлбөрийг QQEnglish-н заасан төлбөрийн хэрэгслээр төлөхийг зөвшөөрнө.
  (3) Хэрэглэгчийн бүртгэл дээрх нэр, цахим шуудангийн хаяг болон хэрэглэгчийн бүртгэлд шаардлагатай бусад дэлгэрэнгүй мэдээлэл зэрэг шаардлагатай мэдээллийг үнэн зөв оруулна.
 2. Өмнөх хэсэгт заасан хүсэлтийн хариуг QQEnglish-с цахим шуудангаар хүлээн авсан тухай мэдэгдснээр хэрэглэгчийн бүртгэлийн үйл явц дууссан гэж үзнэ. Дараах шалтгааны аль нэг нь байвал QQEnglish хэрэглэгч буюу хүсэлт гаргагчдыг бүртгэхээс татгалзах эрхтэй. Хэрэглэгч бүртгүүлсний дараа дараах шалтгаануудын аль нэг нь илэрсэн тохиолдолд QQEnglish тухайн үед хэрэглэгчийн бүртгэлийг устгаж болно.
  (1) Хүсэлт гаргасан хэрэглэгч байхгүй байх.
  (2) Хэрэглэгч аль хэдийн бүртгэгдсэн.
  (3) Хэрэглэгчийн хүсэлт гаргагч нь өмнө нь эдгээр нөхцөлийг зөрчсөн эсвэл бусад шалтгааны улмаас хэрэглэгчийн бүртгэлийг түдгэлзүүлсэн эсвэл хүчингүй болгосон.
  (4) Хэрэглэгчийн бүртгэлийн явцад QQEnglish-д худал мэдээлэл өгсөн.
  (5) Хүсэлт гаргагч нь Үйлчилгээний хэвийн үйл ажиллагаанд саад учруулж болзошгүй.
  (6) Хүсэлт гаргагчийн холбосон банкны данс эсвэл зээлийн картыг түдгэлзүүлсэн эсвэл төлбөр төлөгдөөгүй байх.
  (7) Хүсэлт гаргагч нь зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлэглэл, нийгмийн эсрэг хүчин эсвэл ижил төстэй байгууллагатай холбоотой эсвэл QQEnglish-н тодорхойлсон сэжигтэй нөхцөлд байх.
  (8) Хүсэлт гаргагч нь насанд хүрээгүй, асран хамгаалагчтай байгаа насанд хүрсэн хүн болон асран хамгаалагчид эсвэл QQEnglish-н тодорхойлсон хууль ёсны төлөөлөгчийн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээ байгуулах эрх зүйн чадамжгүй байх.
  (9) QQEnglish-тэй өрсөлдөх эрсдэлтэй. (10) QQEnglish бусад шалтгаанаар Хүсэлт гаргагчийг хэрэглэгчээр оруулах нь зохисгүй гэж үзэх.

3-р зүйл (Хэрэглэгчийн шаардлага)

 1. 2-р зүйлд заасны дагуу хэрэглэгчийн бүртгэлийн үйл явцыг дагаж, QQEnglish-с зөвшөөрөл авсны дараа хэрэглэгчийн бүртгэлийг амжилттай гүйцэтгэсэн хүсэлт гаргагчид нь хэрэглэгч болно.

4-р зүйл (Бүртгэгдсэн мэдээллийн өөрчлөлтийн тухай мэдэгдэл)

 1. QQEnglish нь үйлчилгээний талаар хэрэглэгчдэд мэдэгдэх шаардлагатай үед хэрэглэгчийн бүртгүүлсэн цахим шуудангийн хаяг руу имэйл илгээж болно. Хэрэглэгчид QQEnglish-с имэйл хүлээн авахын тулд имэйл тохиргоогоо хийсэн эсэхээ баталгаажуулах үүрэгтэй.
 2. Өмнөх хэсэгт байгаа мэдэгдлийг QQEnglish дамжуулснаар хэрэглэгчдэд хүрсэн гэж үзнэ. QQEnglish нь хэрэглэгчийн цахим шуудангийн тохиргоо эсвэл буруу бүртгүүлснээс үүдэн имэйл хүлээж аваагүй тохиолдолд хариуцлага хүлээхгүй.
 3. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн явцад хэрэглэгчийн өгсөн мэдээлэлд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон тохиолдолд хэрэглэгч QQEnglish-н заасан аргыг ашиглан QQEnglish-д ийм өөрчлөлтийн талаар нэн даруй мэдэгдэх ёстой. Гэсэн хэдий ч QQEnglish-н зүгээс өөрчлөх боломжгүй гэж тодорхойлсон зүйлсийн өөрчлөлтийг QQEnglish-с зөвшөөрөөгүй бол бүртгэлийн анхны мэдээллээс бусад тохиолдолд хийх боломжгүй.
 4. QQEnglish нь хэрэглэгчийн өмнөх хэсэгт заасан мэдэгдлийг ирүүлээгүйгээс хэрэглэгчдэд учирсан аливаа асуудлыг хариуцахгүй.

5-р зүйл (Хэрэглэгчийн мэдээлэлтэй ажиллах)

 1. Хэрэглэгчид бүртгүүлэх явцад QQEnglish-д өгсөн хувийн мэдээлэл, түүнчлэн үйлчилгээг ашиглах явцад QQEnglish-с олж авсан хэрэглэгчтэй холбоотой мэдээллийг (цаашид “хувийн мэдээлэл” гэх) ашиглах боломжтой гэдгийг хэрэглэгчид QQEnglish-н Нууцлалын бодлого дагуу урьдчилан анхааруулна. 
 2. Хэрэглэгчид QQEnglish-н удирддаг мэдээллийн санд хувийн мэдээллээ бүртгүүлэхийг зөвшөөрч, түүнчлэн QQEnglish-н харьяа компаниуд болон түүний гүйцэтгэгч, Great English Corporation (Филиппин улс, Сэбү хот, Апас, IT парк, Skyrise 4, 8-р давхар), болон Shanghai QuickCool Network Technology Co., Ltd. (6F, Qingsongcheng Business Building, No. 8 Dong’an Road, Xuhui District, Shanghai), өмнөх хэсэгт заасан зорилгоор хувийн мэдээллээ ашигладаг.
 3. Дараах тохиолдолд QQEnglish хувийн мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулах буюу өгөх боломжтой:
  (1) Хэрэглэгчээс зөвшөөрөл авсан үед.
  (2) Төрийн эрх бүхий байгууллагаас тодруулга эсвэл заалт оруулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд.
  (3) Хувь хүнийг мэдээллэхгүй хэлбэрээр мэдээлэл өгөх үед.
  (4) Харьяа байгууллагын хүсэлтээр.
 4. Хэрэглэгчид өгсөн нэрийг сайт дээрх олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл гэж үзэх болно. Хэрэглэгчид хичээлийн үеэр багш нар овог нэрээр нь дуудаж болно гэдгийг ойлгож байгаа бөгөөд хэрэглэгчийн бүртгэл болон үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглах явцад жинхэнэ нэрээ хэлэхийг зөвшөөрч байна.

6-р зүйл(ID болон нууц үгийн менежмент)

 1. Хэрэглэгчид үйлчилгээг ашиглахдаа хэрэглэгчийн бүртгэлийн явцад хэрэглэгчийн тогтоосон ID болон нууц үгийг (хэрэглэгчийн журмаар өөрчилж болно) ашиглана.
 2. Хэрэглэгчид өмнөх хэсэгт заасны дагуу ID болон нууц үгээ удирдах үүрэгтэй бөгөөд гуравдагч этгээдэд ID болон нууц үгээ ашиглахыг зөвшөөрөхгүй.
 3. Хэрэглэгч өөрийн ID, нууц үгийн буруу хэрэглээ, ашиглалтын алдаа, гуравдагч этгээдийн зөвшөөрөлгүй ашиглалтын улмаас учирсан хохирлыг хариуцах бөгөөд QQEnglish хариуцлага хүлээхгүй.
 4. Хэрэв хэрэглэгчийн ID-г гуравдагч этгээд ашиглаж байна гэж сэжиглэж байгаа бол хэрэглэгч тэр даруй QQEnglish-тэй холбогдож, QQEnglish-н зааврыг дагаж мөрдөнө.

7-р зүйл(Үйлчилгээний төлбөр)

 1. Үйлчилгээний ашиглалтын төлбөрийг сайтад заасан байх ба хэрэглэгчид QQEnglish-н заасан аргын дагуу төлбөртэй үйлчилгээний ашиглалтын төлбөрийг урьдчилан төлнө. Гэсэн хэдий ч корпорациуд, боловсролын байгууллага эсвэл бусад байгууллага QQEnglish эсвэл түүний эрх бүхий төлөөлөгч нартай үйлчилгээг ашиглахын тулд тусдаа гэрээ байгуулсан тохиолдолд эдгээр Нөхцөл дэх ашиглалтын хураамж, төлбөрийн талаарх заалтууд хамаарахгүй бөгөөд ийм тохиолдолд нөхцөл холбогдох гэрээнд давуу эрх олгоно.
 2. Ашиглалтын төлбөрийг барагдуулахын тулд ямар нэгэн зардал гарвал хэрэглэгч өөрөө хариуцна.
 3. Хэрэглэгчийн бүртгэлийн үйл явц дууссаны дараа хэрэглэгчид QQEnglish-с зөвшөөрөл авсны дараа QQEnglish-с олгосон үйлчилгээг ашиглах боломжтой.
 4. QQEnglish нь сайтад байршуулах, цахим шуудан эсвэл бусад харилцааны хэрэгслээр дамжуулан хэрэглэгчдэд мэдэгдэл өгсний дараа ашиглалтын төлбөрийг хүссэн үедээ өөрчлөх, төлбөрийн шинэ бүтцийг нэвтрүүлэх эрхтэй.

8-р зүйл(Үйлчилгээний заалтууд)

 1. Хэрэглэгчид дараах үйлчилгээний заалтуудыг зөвшөөрч, дагаж мөрдөх ёстой:
  Үйлчилгээний зориулалттай тоног төхөөрөмж
  (1) Хэрэглэгчид QQEnglish-н тогтоосон үзүүлэлттэй тэнцэх буюу түүнээс дээш үзүүлэлттэй компьютерийн тоног төхөөрөмж болон бусад төхөөрөмжийг өөрсдийн хариуцлага, зардлаар бэлтгэнэ. Хэрэглэгчид мөн QQEnglish-с тодорхойлсон программ хангамжийг төхөөрөмж дээрээ суулгаж, тохируулж, QQEnglish-н үйлчилгээний ашиглалтын нөхцөлийг хангасан харилцааны орчинг бүрдүүлэх ёстой.
  (2) Үйлчилгээ үзүүлэхдээ QQEnglish-с олгосон тусгай программ хангамж эсвэл програмыг ажиллуулах мөн программ хангамж эсвэл програмаар дамжуулан өгөгдөл илгээх, хүлээн авах шаардлагатай гэдгийг хэрэглэгчид хүлээн зөвшөөрч, урьдчилан зөвшөөрч байна.
 2. Хичээлийн систем
  Хэрэглэгчид QQEnglish-с тусад нь заасан хэрэглээний төлбөрийг дараах аргуудыг ашиглан төлж үйлчилгээг ашиглах боломжтой:
  (1) Хэрэглэгчид төлбөртэй төлөвлөгөөг урьдчилан авах хүсэлт гаргаж, заасан хэрэглээний давтамж эсвэл онооны хүрээнд худалдаж авсан төлөвлөгөөний үр дүнтэй хугацаанд хичээлээ нөөцлөх боломжтой. Хэрэглэгчид нэмэлт оноо худалдаж авах эсвэл сурталчилгааны төлөвлөгөөнд оролцох боломжтой.
  (2) Хичээлийн захиалгыг QQEnglish-с хэрэглэгчийн дансанд байршуулсан захиалгын системд тусгасны дараа баталгаажуулсан гэж үзнэ.
  (3) QQEnglish-с олгосон оноо эсвэл түүнтэй адилтгах урамшууллын хугацаа нь QQEnglish-р тогтоогдсон байдаг. Хугацаа дууссаны дараа тэдгээр нь хүчингүй болно.
 3. Хичээлийг цуцлах болон таслах
  (1) QQEnglish нь багшийн өвчин, ажлаасаа халагдах зэрэг зайлшгүй шалтгааны улмаас хуваарийн дагуу хичээл хийх боломжгүй болсон тохиолдолд QQEnglish хичээлийг цуцалж эсвэл орлох багшаар хангаж болно. Ийм тохиолдолд QQEnglish нь QQEnglish-с тодорхойлсон шалгуурын дагуу захиалга хийхэд ашигласан оноо эсвэл түүнтэй адилтгах урамшууллыг буцаан олгох, нэмэлт оноо, хөнгөлөлт олгох эсвэл орлох багштай хичээл заана. Гэсэн хэдий ч QQEnglish нь үүнээс хэтэрсэн тохиолдолд хэрэглэгчдэд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх үүрэг хүлээхгүй.
  (2) Хэрэв хэрэглэгч товлосон хичээл эхлэх цагаас хойш ойролцоогоор 15 минутын дотор багш болон бусад хүмүүст хариу өгөхгүй бол QQEnglish нь хэрэглэгчийн тав тухыг харгалзан хичээлийг цуцалсан гэж үзэж, хичээлийг цуцалж болно. Энэ тохиолдолд QQEnglish нь хэрэглэгчдэд ямар нэгэн нөхөн төлбөр олгохгүй.
 4. Буцаан олголт болон буцаалт
  (1) Хэрэглэгчид оноо эсвэл үүнтэй төстэй урамшуулал худалдаж авсны дараа QQEnglish ийм оноо эсвэл үр өгөөжийг ашигладаг үйлчилгээгээ зогсоохгүй бол QQEnglish ямар ч шалтгаанаар төлбөрийг буцаан олгохгүй.
  (2) Хэрэв үйлчилгээ нь Нөхцөлтэй нийцэхгүй бол QQEnglish нь орлуулах хичээл, оноо олгож болох ч буцаан олголт хийхгүй.
 5. Хэрэглэгчийн хичээлийн захиалгыг цуцлах Хэрэглэгчид QQEnglish-н заасан аргуудын дагуу захиалгаа өгсөн хичээлээ цуцалж болно. Ийм тохиолдолд хэрэглэгчид QQEnglish-с тодорхойлсон шалгуурын дагуу захиалга хийхэд ашигласан оноо эсвэл ижил төстэй урамшууллыг буцаан авах эрхтэй байж болно.
 6. Системийн доголдол эсвэл хичээлд оролцох боломжгүй байдал
  (1) Сайтаас үүссэн системийн доголдол нь хичээлийн үргэлжлэх хугацаа 20 минутаас бага байвал тухайн оноо, кредитийг хэрэглэгчдэд буцаан олгоно. Ийм тохиолдолд хэрэглэгч хичээл дууссанаас хойш 48 цагийн дотор QQEnglish дээр өөрийн хэрэглэгчийн нэр, оролцох боломжгүй байсан хугацаа, багшийн нэрийг зааж өгсөн мэдэгдлийн аргын дагуу, тухайлбал цахим шуудангаар мэдэгдэх ёстой. Нөхцөл байдлыг судалж, баталгаажуулсны дараа QQEnglish нь системийн доголдлыг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд зохих оноо эсвэл кредитийг буцаан олгоно. Энэ шалгалт, баталгаажуулалт болон онооны буцаан олголтын үйл явц хэд хоног үргэлжилж магадгүй.
  (2) Хэрэглэгчээс үүссэн системийн доголдол. Хэрэглэгч өөрийн төхөөрөмж болон сүлжээнээс болж системийн доголдол үүсэн хичээлд оролцох боломжгүй болсон бол хичээлийн оноо, кредитийг буцаан олгохгүй.
  (3) Гуравдагч этгээдийн програм хангамжаас үүдэлтэй системийн доголдол буюу Skype зэрэг сайтууд бусад байгууллагуудын ажиллуулж, нийлүүлсэн программ хангамжийг ашигласан тохиолдолд тухайн програм хангамжийн системийн доголдлоос болж тухайн хэрэглэгч хичээлд оролцох боломжгүй болсон тохиолдолд хичээлийн төлбөрийг буцаан олгохгүй бөгөөд оноо эсвэл кредит олгоно.
 7. Үйлчилгээний хүртээмж ба үйлчилгээний өдрүүд
  (1) Үйлчилгээний цаг Энэ үйлчилгээний цагийн хуваарийг вэб сайтад заасан байх ёстой. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр вэбсайтаар дамжуулан хэрэглэгчдэд мэдэгдэх замаар үйлчилгээний цагийг өөрчлөх эрхтэй.
  (2) Амралтын өдрүүд Үйлчилгээ үзүүлэгч нь амралтын өдрүүд, бүх нийтийн амралтын өдрүүд, жилийн эцсийн болон шинэ жилийн баяр эсвэл Филиппин дэх амралтын өдрүүдээр амралтын өдрүүдийг тогтооно. QQEnglish нь хэрэглэгчдэд урьдчилан мэдэгдэх замаар үйлчилгээний амралтын хуваарийг өөрчлөх эрхтэй. QQEnglish нь баярын өдрүүдэд үйлчилгээ үзүүлэхгүй бөгөөд үүний төлөө ямар нэгэн нөхөн төлбөр олгохгүй гэдгийг анхаарна уу.
 8. Үйлчилгээний хязгаарлалт Үйлчилгээг жигд хангахын тулд QQEnglish нь хэрэглэгчдийн хичээлийн захиалгын тоонд хязгаарлалт эсвэл өөрчлөлт оруулж болно.
 9. Үйлчилгээний хяналт QQEnglish-н үзүүлж буй үйлчилгээг ашигласнаар хэрэглэгчид QQEnglish-н хичээлээ бичлэг болон аудио дүрс бичлэгээр авахыг урьдчилан зөвшөөрсөн. Бичлэг хийх, хураах нь багш нарт заавар өгөх, үнэлгээ өгөх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, сүлжээний нөхцөлийг удирдах, шалгах зэрэг болон энэхүү гэрээний бусад зорилгод зориулагдсан болно. Төрийн эрх бүхий байгууллагаас мөрдөн шалгахад хамтран ажиллах шаардлагатай тохиолдлоос бусад тохиолдолд бичлэг болон авсан контентыг өөр зорилгоор ашиглахгүй.

9-р зүйл(Хэрэглэгчийн хариуцлага)

Хэрэглэгчид энэхүү Нөхцөлд заасан заалтуудыг дагаж мөрдөхийн зэрэгцээ дараах зүйлийг дагаж мөрдөнө:
(1) Хэрэглэгчид QQEnglish-с үзүүлж буй үйлчилгээг хууль бус зорилгоор ашиглах ёсгүй.
(2) Үйлчилгээг интернетээр хангадаг тул хэрэглэгчид эдгээр нөхцлөөс гадна интернетэд нийтлэг мөрддөг дүрэм, бодлого, журмыг дагаж мөрдөх ёстой.
(3) Хэрэглэгчид Үйлчилгээний гишүүнчлэлийн хувьд эзэмшиж буй эрхээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, ашиглах, худалдах, өмчлөх эрхийг өөрчлөх, өөр хэлбэрээр дарамтлах ёсгүй.
(4) Хэрэглэгчид болон зээлийн картын компаниуд, урьдчилгаа төлбөр авах зуучлагч болон үйлчилгээтэй холбоотой төлбөрт оролцогч бусад талуудын хооронд маргаан гарсан тохиолдолд хэрэглэгчид эдгээр маргааныг холбогдох талуудтай шууд шийдвэрлэхийг хичээнэ.

10-р зүйл (Хэрэглэгчийн хориглосон үйлдэл)

 1. Хэрэглэгчид энэ үйлчилгээг ашиглахдаа хийж болзошгүй дараах үйлдлүүд:
  (1) QQEnglish
  (2) Бусад хэрэглэгчид, гуравдагч этгээд, QQEnglish болон түүний ажилтнуудын нэр төр, алдар хүнд, итгэл үнэмшилд хохирол учруулах, гүтгэх зэрэг үйлдэл хийх.
  (3) Бусад хэрэглэгчид, гуравдагч этгээд, QQEnglish болон түүний ажилтнуудад эдийн засгийн болон оюун санааны хохирол учруулсан эсвэл учруулж болзошгүй үйлдэл.
  (4) Сонгуулийн кампанит ажил, шашны үйл ажиллагаа, түүнтэй төстэй үйл ажиллагаатай холбоотой үйлдэл.
  (5) Өөрийгөө сурталчлахтай холбоотой үйлдлүүд.
  (6) Нийтийн хэв журам, ёс суртахууны эсрэг үйлдэл.
  (7) Хууль зөрчсөн үйлдэл эсвэл хууль тогтоомжийг зөрчиж болзошгүй үйлдэл.
  (8) Энэ үйлчилгээний үйл ажиллагаанд саад учруулсан үйлдлүүд.
  (9) Гэмт хэргийн шинжтэй үйлдэл гаргах.
  (10) Энэ үйлчилгээг бизнесийн үйл ажиллагаа, арилжааны зорилгоор ашиглах, эсвэл энэ үйлчилгээтэй ижил төстэй үйлилгээ үзүүлэх бэлтгэл хийх үйлдлүүд.
  (11) Худал мэдээлэл тараасан үйлдэл.
  (12) Санхүүгийн гүйлгээ, худалдан авах, худалдах, бэлэглэх, өөрийгөө таниулах, бусад хэрэглэгчид, QQEnglish-н ажилтнууд эсвэл багш нарын сонирхлыг үүсгэж болзошгүй бусад үйлдлүүдтэй холбоотой QQEnglish-с зөвшөөрснөөс бусад үйлдэл.
  (13) Насанд хүрээгүй хүүхдэд сөрөг нөлөө үзүүлсэн үйлдлүүд.
  (14) Бусад хэрэглэгчид, гуравдагч этгээд, QQEnglish болон түүний ажилтнуудад заналхийлсэн, садар самуун, ёс суртахуунгүй, хэл амаар доромжлох, жигшсэн үйлдэл.
  (15) Бусдыг ялгаварлан гадуурхахад хүргэдэг эсвэл ёс зүйн үүднээс асуудал үүсгэдэг зүйлсийг нийтлэх, задруулах, үзүүлэх, илгээх үйлдлүүд.
  (16) Багш нарыг дарамталж, хичээлийн явцад саад учруулсан үйлдэл.
  (17) Багш нарын хөдөлмөрийн нөхцөл, QQEnglish-н нууц мэдээлэлд халдах үйлдэл.
  (18) QQEnglish-тэй өрсөлдөхүйц үйлчилгээ эсвэл компанид ажиллах багш нарыг уриалах үйлдэл.
  (19) Онлайн болон биечилсэн аргаас үл харгалзан цахим шуудан илгээх зэрэг багш нартай биечлэн холбогдохыг оролдсон үйлдэл.
  (20) Бичсэн эсвэл аудио хичээлүүдийг интернетэд байршуулах, гадны гуравдагч этгээдэд өгөх үйлдэл.
  (21) QQEnglish-с өгсөн сургалтын материалыг хуулбарлах, дамжуулах, дахин хэвлэх, гуравдагч этгээдэд өгөх үйлдэл.
  (22) Гуравдагч этгээдэд QQEnglish-с олгосон хэрэглэгчийн мэдээлэл эсвэл ашиг тусыг ашиглахыг зөвшөөрсөн үйлдэл.
  (23) Энэ үйлчилгээнээс гадуур багш нар эсвэл QQEnglish-н ажилтнуудаас хичээл, хэлний боловсрол, зааварчилгаа эсвэл үүнтэй төстэй үйлдлийг хүссэн үйлдэл.
  (24) QQEnglish-н зүгээс зохисгүй гэж үзсэн бусад аливаа үйлдлүүд зэрэг хамаарна.
 2. Хэрэв QQEnglish нь хэрэглэгчийг 1-р зүйлд заасан үйлдлүүдийг гүйцэтгэсэн эсвэл хийх магадлалтай гэж үзвэл QQEnglish нь хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэх болон мэдэгдэхгүйгээр энэ үйлчилгээг бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн ашиглахыг нь хязгаарлах буюу хориглож болно.
 3. 1-р зүйлд заасан үйлдлийн улмаас хэрэглэгчид ямар нэгэн хохирол учирсан ч QQEnglish хариуцлага хүлээхгүй.
 4. Хэрэглэгч эдгээр нөхцөлийг зөрчиж QQEnglish болон гуравдагч этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд хэрэглэгч нөхөн төлбөрийг хариуцах бөгөөд гуравдагч этгээдэд хохирол учруулсан тохиолдолд хэрэглэгч QQEnglish-г хариуцлагаас бүрэн чөлөөлнө.
 5. QQEnglish нь хэрэглэгчийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдэд учруулсан хохирлыг нөхөн төлсөн тохиолдолд тухайн хэрэглэгч QQEnglish-д нөхөн төлбөртэй тэнцэх хэмжээний мөнгийг нэн даруй төлнө.
 6. Хэрэглэгчид 1-р зүйлд заасан үйлдлийн улмаас QQEnglish-д учирсан хохирлыг нөхөн төлөх үүрэгтэй. Цаашлаад энэхүү нөхөн төлбөр нь хэрэглэгчийг үйлчилгээнээс татгалзсан ч гэсэн хүчинтэй хэвээр байх болно.
 7. Хэрэглэгч QQEnglish-д төлөх мөнгөн төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд тухайн мөнгөн өр төлбөрийг төлсөн өдрөөс хойш төлбөрөө дуусгах өдрийг хүртэл жилийн 14.6%-ийн хугацааны хоцрогдсон төлбөрийн торгууль төлнө.

11-р зүйл (Татан авалт)

 1. Төлбөртэй үйлчилгээг ашиглахыг хүсэхгүй байгаа хэрэглэгчид төлбөртэй үйлчилгээг ашиглах эрхийг түдгэлзүүлж болно (цаашид “түдгэлзүүлэх” гэх).
 2. Хэрэв хэрэглэгч өөрийн бүртгэлээ түдгэлзүүлэхийг хүсвэл QQEnglish-д заасан имэйл эсвэл бусад аргаар түдгэлзүүлэх хүсэлтэй байгаагаа QQEnglish-д мэдэгдэх ёстой. Түдгэлзүүлэх нь QQEnglish-р хэрэглэгчийн баталгаажуулалт дууссаны дараа хүчин төгөлдөр болно.
 3. Хэрэв хэрэглэгч хадгалагдсан онооны үлдэгдэлтэй (сөрөг оноотой бол) тухайн хэрэглэгч зээлсэн оноогоо дараагийн сард авах оноо эсвэл оноо цуглуулах нэмэлт аргуудаар нөхөхөөс бусад тохиолдолд QQEnglish түдгэлзүүлэх хүсэлтийг хүлээн авахгүй.
 4. Түдгэлзүүлсний дараа хэрэглэгч оноо болон бусад төлбөртэй үйлчилгээтэй холбоотой бүх эрх, давуу эрхээ алдах болно.
 5. Үйлчилгээг үргэлжлүүлэн ашиглахыг хүсэхгүй байгаа хэрэглэгчид гишүүнчлэлээ цуцалж болно (цаашид “татан авалт” гэх).
 6. Хэрэв хэрэглэгч төлбөрөө татахыг хүсвэл QQEnglish-д заасан цахим шуудангаар эсвэл бусад аргаар төлбөрөө татах хүсэлтэй байгаагаа QQEnglish-д мэдэгдэх ёстой. Хэрэглэгчийг QQEnglish-р баталгаажуулж дууссаны дараа татан авалт хүчин төгөлдөр болно.
 7. Татгалзсан тохиолдолд хэрэглэгч уг үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой бүх эрх, давуу байдлаа алдах бөгөөд QQEnglish-н эсрэг ямар нэгэн нэхэмжлэл, эрх олж авахгүй.
 8. Бүртгэлээ татсан ч QQEnglish бүртгэлтэй мэдээллийг бизнесийн зорилгоор үргэлжлүүлэн ашиглаж болно.
 9. Хэрэглэгчид энэхүү гэрээний заалт, нөхцлийн өөрчлөлтийг эсэргүүцэх, үйлчилгээний агуулгыг эсэргүүцэж байгаа тохиолдолд зөвхөн үйлчилгээнийхээ ашиглалтыг цуцалж, буцаан авах боломжтой гэдгийг урьдчилан хүлээн зөвшөөрнө.

12-р зүйл(Хэрэглэгчийн Qualification цуцлах эсвэл зөвшөөрөхгүй байх)

 1. Хэрэв хэрэглэгч дараах шалтгааны аль нэгийг үйлдсэн бол QQEnglish нь хэрэглэгчийн үйлчилгээг ашиглахыг түдгэлзүүлэх эсвэл хэрэглэгчийг гишүүнчлэлээс нь түдгэлзүүлэх бөгөөд урьдчилан мэдэгдэл, сэрэмжлүүлэг өгөхгүйгээр цуцлах боломжтой: (1) Хэрэглэгч 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг эсвэл 10 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан шалтгаануудын аль нэг нь тохиолдсон нь тогтоогдвол. (2) Хэрэв хэрэглэгч QQEnglish-с зөвшөөрөл авалгүйгээр үйлчилгээгээр дамжуулан өгсөн мэдээллийг өөрчилсөн бол. (3) Хэрэв хэрэглэгч үйлчилгээг залилан мэхлэх зорилгоор ашигладаг бол. (4) Хэрэглэгч ямар хэрэгслээс үл хамааран үйлчилгээний үйл ажиллагаанд саад учруулсан бол. (5) Хэрэглэгчтэй утсаар эсвэл имэйлээр холбоо барих боломжгүй бол. (6) Хэрэв хэрэглэгчийг QQEnglish-д эрхгүй гэж үзвэл. (7) Хэрэв хэрэглэгч нэг жилийн турш үйлчилгээг ашиглаагүй бол. (8) Үйлчилгээг ашиглах үед шийдвэрлэх боломжгүй харилцаа холбооны урьдчилан таамаглаагүй саад бэрхшээл тулгарвал. (9) Хэрэв хэрэглэгч QQEnglish-д заасан төлбөрийн үүргээ биелүүлээгүй бол. (10) Хэрэв хэрэглэгч эдгээр нөхцлийн аль нэг заалтыг зөрчсөн бол.
 2. QQEnglish-с хэрэглэгчийг түдгэлзүүлсэн эсвэл эргүүлэн татсан тохиолдолд хэрэглэгч QQEnglish-д төлөх өр төлбөрөө нэн даруй бүрэн төлнө. Цаашлаад QQEnglish-с зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд QQEnglish нь аль хэдийн төлсөн хураамж, төлбөрийг буцаан олгох үүрэг хүлээхгүй.
 3. QQEnglish нь хэрэглэгчийг түдгэлзүүлэх эсвэл эргүүлэн татах үед хэрэглэгчийн ID, нууц үг болон бусад итгэмжлэлийг хүчингүй болгож болзошгүй.
 4. QQEnglish нь 1-р зүйлд заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлсний үр дүнд хэрэглэгч болон гуравдагч этгээдэд учирсан аливаа хохирлыг хариуцахгүй.

13-р зүйл(Үйлчилгээг тасалдуулах эсвэл түр зогсоох)

 1. QQEnglish нь өөрсдийн сайтад нийтлэх замаар урьдчилан мэдэгдэл өгөх, эсвэл өөр аргаар хэрэглэгчдэд мэдэгдэл илгээх замаар үйлчилгээг тасалдуулж эсвэл түр зогсоож болно. Гэсэн хэдий ч QQEnglish-н тодорхойлсон яаралтай бөгөөд боломжийн нөхцөлд хэрэглэгчдэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр үйлчилгээг тасалдуулж эсвэл түр зогсоож болно.
 2. QQEnglish нь үйлчилгээтэй холбоотой тасалдал, түдгэлзүүлэлт, үүнтэй төстэй үйл явдлуудын улмаас хэрэглэгчид болон гуравдагч этгээдэд учирсан аливаа сул тал, хохирлыг хариуцахгүй.

14-р зүйл(Судалгаа явуулах, мэдээлэл түгээх)

QQEnglish нь хэрэглэгчдэд имэйлээр дамжуулан зар сурталчилгаа, судалгаа явуулж болно.

15-р зүйл(Баталгаат хугацаанаас татгалзах)

 1. Хэрэглэгч уг үйлчилгээг эрсдэлд оруулахыг шууд зөвшөөрч байна. QQEnglish нь багш нарын мэдэгдлийн агуулга, үйлчилгээний агуулга, түүний хүртээмж, ашиглалтын нөхцөлтэй холбоотой ямар ч баталгаа өгдөггүй. Хэрэглэгч ашиглаж эхлэхээсээ өмнө үнэн зөв, жинхэнэ, хүртээмжтэй байдал гэх мэтийг шалгах үүрэгтэй.
 2. QQEnglish нь дараах зүйлийг баталгаажуулахгүй:
  (1) Хүссэн хичээлдээ захиалга хийх эсвэл нөөцөлсөн хичээлүүдийг хуваарийн дагуу ашиглуулах.
  (2) Тодорхой багш нар эсвэл тусгай хөтөлбөрөөр заасан хичээлүүдийг үргэлжлүүлэх.
  (3) Хэрэглэгчийн шаардлагад нийцсэн үйлчилгээний агуулга, үр дүн эсвэл сургалтын үр нөлөө.
  (4) Хэрэглэгчийн илгээсэн мэдээлэл QQEnglish-н компьютерийн системд хүрэх эсэх QQEnglish-н компьютерийн системийн хүлээн авсан мэдээлэл нь хэрэглэгчийн илгээсэн мэдээлэлтэй ижил байх эсэх.
  (5) Үйлчилгээг цаг тухайд нь үзүүлэх.
  (6) Хэрэглэгчийн үйлчилгээгээр дамжуулан олж авсан мэдээлэл нь үнэн зөв, найдвартай (бүрэн, ашиглах боломжтой, одоогийн, хэрэгцээтэй, хэрэглэгчийн дургүйцлийг хүргэж болзошгүй мэдээллийг агуулаагүй) байх.
  (7) Вэбсайт эсвэл цахим шуудан дээр заасан хугацаанд дэмжлэг үзүүлэх эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх.
  (8) Үйлчилгээнд ямар нэгэн гэмтэл байхгүй.
 3. QQEnglish нь багш нарын үйлчилгээгээр дамжуулан авч буй үйлдэл нь хэрэглэгчийн зорилгод нийцнэ гэсэн баталгаа өгөхгүй.
 4. Вэбсайтаас худалдан авсан бараа, үйлчилгээ (үйлчилгээг эс тооцвол) гэрээний нөхцөлтэй нийцэхгүй байгаа тохиолдолд QQEnglish өөр бараа, үйлчилгээг үзүүлэх боловч буцаан олголт олгохгүй.
 5. Өмнөх хэсэгт зааснаас бусад тохиолдолд QQEnglish нь вэбсайтаас худалдаж авсан бараа, үйлчилгээнд (үйлчилгээг эс тооцвол) ямар ч баталгаа өгдөггүй.
 6. Өмнөх хэсгийн заалтыг үл харгалзан хэрэв хэрэглэгч “гэрээлэгч” гэсэн шалгуурыг хангасан бол QQEnglish нь QQEnglish-н хариуцлагатай холбоотой шалтгааны улмаас хохирол учруулсан бараа, үйлчилгээний худалдан авалтын үнэ хүртэл шууд учирсан бодит хохирлыг хэрэглэгчдэд нөхөн төлнө. Гэсэн хэдий ч QQEnglish-н санаатай эсвэл ноцтой хайхрамжгүй байдлаас болж хэрэглэгчдэд хохирол учруулсан тохиолдолд QQEnglish нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн хүрээнд зохих нөхөн төлбөрийг олгоно.
 7. Хэрэглэгчээс шууд QQEnglish эсвэл багш нараас үйлчилгээгээр дамжуулан авсан аливаа зөвлөгөө, мэдээлэл нь энэхүү Нөхцөлд зааснаас хэтэрсэн баталгаа болохгүй. Хэрэглэгчид ийм зөвлөгөө, мэдээллийг өөрийн эрсдлийг тооцон ашиглах ёстой.
 8. QQEnglish нь дараах нөхцөл байдлаас үүдсэн эсвэл үүнтэй холбоотой аливаа хохирлын талаар ямар ч баталгаа өгөхгүй:
  (1) Бүгд Найрамдах Филиппин улсын талаас хэрэглэгчдийн тоо огцом нэмэгдэж, багш нар ажлаасаа халагдах эсвэл харилцаа холбооны тасалдал зэргээс хамаарсан хичээлийн түр хомсдол үүсэх.
  (2) Хүссэн тодорхой цаг хугацаанд хичээлээ захиалах боломжгүй.
  (3) Хүссэн тодорхой багш нар дээр хичээлээ захиалах боломжгүй.

16-р зүйл(Эзэмшигчийн эрх)

 1. Энэхүү үйлчилгээний зураг, материал, зохион байгуулалт, дизайн, бүтэц, систем болон бусад бүх асуудалтай холбоотой ижил төстэй байдал, зохиогчийн эрх, өмчлөх эрх зэрэг оюуны өмчийн бүх эрхүүд QQEnglish-д хамаарна.
 2. Энэ үйлчилгээг ашигласнаар хэрэглэгч энэ үйлчилгээ болон хандсан контент дээр оюуны өмчийн эрх олж авахгүй.
 3. QQEnglish-н хэрэглэгчийн зөвшөөрөлтэйгээр авсан гэрэл зураг, видеоны зохиогчийн эрх QQEnglish-д хамаарна. QQEnglish нь эдгээр материалыг одоо болон ирээдүйд ямар ч зорилгоор ямар ч хязгаарлалтгүйгээр ашиглах эрхтэй.

17-р зүйл(Бизнесийн шилжилт)

QQEnglish нь энэхүү үйлчилгээг оролцуулан интернет үйлчилгээнийхээ үйл ажиллагааг гуравдагч этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд QQEnglish нь энэхүү гэрээгээр хүлээсэн бүх эрх, үүргээ гуравдагч этгээдэд шилжүүлэх, худалдах, нэгтгэх эсвэл шилжүүлэх болсноо хэрэглэгчдэд мэдэгдэнэ.
Цаашлаад ийм тохиолдолд QQEnglish нь дээр дурдсан эрх, үүргийг хүлээх этгээдэд хэрэглэгчийн бүртгэлийн мэдээллээ задруулахыг зөвшөөрч болно.