Online

ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQ English

Asset 6

เกี่ยวกับเรา

Asset 5

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

หลักสูตรสำหรับเด็ก

Asset 9

ตารางระดับภาษา

ตัวชี้วัดระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน QQ English

หลังจากได้รับการทดสอบเพื่อวัดระดับภาษาจากบทเรียนแรกของ QQ English นักเรียนทุกคนจะได้ทราบระดับภาษาของตนเองตามมาตราฐานของ QQ English เพื่อใช้อ้างอิงในการแนะวิชาหรือหลักสูตรที่เหมาะสมกับนักเรียน

พวกเรามีสองมาตราฐานการชี้วัดเพื่อรองรับสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ๆ โดยาตราฐานการชี้วัดของเด็กนั้นจะสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีเท่านั้น

ตัวชี้วัดระดับภาษาของวัยรุ่นและผู้ใหญ่

CEFR
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Intro

Lv.1

สามารถอธิบายความรู้สึกหรือคำทักทายเบื้องต้นได้

 • นักเรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์พื้นฐาน
 • สามารถสื่อสารหรือทักทายด้วยรูปประโยคพื้นฐาน กล่าวแนะนำตัวเอง หรือแนะนำผู้อื่นได้
 • สามารถสื่อสารด้วยรูปประโยคที่ค่อนข้างจำกัด
CEFR:
Pre A1
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Beginner

Lv.2

สามารถสื่อสารด้วยประโยคพื้นฐานในหัวข้อที่คุ้นเคย

 • นักเรียนมารถเข้าใจและสามารถใช้คำศัพท์พื้นฐานได้
 • สามารถสื่อสารประโยคสนทนาทั่วไปที่พบได้ในชีวิตประจำวัน
 • สามารถกล่าวแนะนำตนเองและสามารถถามตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของตนเอง
CEFR:
A1
Lv.3

สามารถโต้ตอบและสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวันได้

 • นักเรียนมีความสามารถที่จะเข้าใจ ถามตอบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างวัน เช่น กิจกรรมต่าง ๆ สถานที่ ความสัมพันธ์ หรือความเป็นเจ้าของ
 • นักเรียนสามารถโต้ตอบในรูปประโยคพื้นฐานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในหัวข้อที่คุ้นเคยและใช้เป็นประจำ

CEFR:
A2
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Pre-Intermediate

Lv.4

สามารถโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่วในหัวข้อที่คุ้นเคย

 • นักเรียนสามารถสื่อสารกับคนอื่น ๆ ได้ในหัวข้อทั่ว ๆ ไปที่ใช้งานเป็นประจำ โดยอาจจำเป็นต้องเป็นหัวข้อที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
 • นักเรียนที่อยู่ในระดับภาษานี้สามารถที่จะใช้คำศัพท์ในการพูดถึงพื้นหลังและประสบการณ์ของตนเองได้
CEFR:
A2+
Lv.5

สามารถสนทนาทั่วไปในโรงเรียน ที่ทำงานหรือระหว่างท่องเที่ยว

 • นักเรียนสามารถเข้าใจสำนวนในบริบทที่ตนเองคุ้นเคย เช่น ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวัน หรือกล่าวคือสามารถเข้าใจพื้นฐานและความหมายที่แท้จริงของสำนวนที่คุ้นเคยได้
 • สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
CEFR:
B1
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Intermediate

Lv.6

สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมหรือหัวข้ออื่นได้

 • นักเรียนสามารถบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ กิจกรรม ความฝัน ความปรารถนาหรืออธิบายความเห็น แผนงานของตนเองได้
 • นักเรียนสามารถเข้าใจและถ่ายทอดเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหัวข้อที่พบเจอโดยทั่วไป อาจเป็นหัวข้อนามธรรม หรืออธิบายมุมมองของตนเองเกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ ได้
CEFR:
B1+
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Pre-Advanced

Lv.7

สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นเหตุเป็นผลและน่าเชื่อถือ

 • นักเรียนสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายในชีวิตประจำวัน สามารถเข้าใจบริบทของบทสนทนาที่ซับซ้อนทั้งในรูปธรรมและนามธรรม
 • นักเรียนสามารถให้คำอธิบายและคำแนะนำที่ชัดเจนอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบในหัวข้อที่สนใจได้ โดยเน้นไปที่การให้เหตุผลและการให้รายละเอียดที่มากขึ้น
CEFR:
B2
Lv.8

สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างลื่นไหล

 • นักเรียนสามารถโต้ตอบโดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติและลืนไหล สามารถสื่อสารได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์โดยไม่ติดขัด
 • นักเรียนสามารถพูดหรืออธิบายเนื้อความต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและมีรายละเอียดที่มากขึ้น
CEFR:
B2+
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Advanced

Lv.9

สามารถสนทนาในหัวข้อซับซ้อนได้อย่างแม่นยำและคล่องแคล่ว

 • นักเรียนสามารถเข้าใจข้อมูลที่หลากหลายรวมถึงข้อความที่มีความหมายโดยนัยแสดงออกได้อย่างเป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วโดยไม่ขาดช่วง เข้าใจการใช้ภาษาอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพเพื่อสังคม วิชาการ วิชาชีพและสามารถจัดการกับหัวข้อที่ซับซ้อนได้
CEFR:
C1
Lv.10

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่

 • นักเรียนสามารถเข้าใจทุกอย่างจากการอ่านหรือการฟัง
 • นักเรียนสรุปข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้ยินและอ่านที่แตกต่างกัน สร้างเรื่องราวใหม่และการอ้างเหตุผลในรูปแบบการนำเสนอที่สมเหตุสมผล
 • นักเรียนสามารถสื่อความหมายอย่างคล่องแคล่วและแม่นยำได้ แม้ว่าจะเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยสร้างข้อความที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่ดีและเนื้อหาที่ละเอียด โดยควบคุมการใช้รูปแบบการจัดระเบียบและเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
CEFR:
C1

ตัวชี้วัดระดับภาษาของเด็ก

CEFR
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Introductory

Lv.0

เด็ก ๆ ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้น

 • นักเรียนที่ไม่คุ้นชินกับภาษาและไม่สามารถให้คะแนนการประเมินได้
 • นักเรียนที่รู้คำศัพท์แต่ไม่สามารถเป็นพูดประโยคได้
CEFR:
Pre A1
Lv.1

สามารถจำตัวอักษร คำศัพ์และรูปประโยคง่าย ๆ ได้

 • นักเรียนสามารถเข้าใจคำถามทั่ว ๆ ไปรวมไปถึงการถามตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ความสัมพันธ์ ที่อยู่อาศัย
 • นักเรียนสามารถโต้ตอบด้วยประโยคอย่างง่ายและตรงไปตรงมา โดยจำเป็นต้องเป็นหัวข้อหรือชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยหรือคุ้นชิน
CEFR:
Pre A1
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Beginner

Lv.2

สามารถสนทนาสั้น ๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคยได้

 • นักเรียนสามารถสนทนาสั้น ๆ ในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือแสดงความคิดเห็นโดยใช้วลีพื้นฐานได้
 • นักเรียนสามารถเข้าใจและใช้รูปกริยา “be” กับสรรพนามบุคคลที่สาม(เอกพจน์)และรูปกริยาใน present tense ได้
CEFR:
Pre A1
Lv.3

สามารถกล่าวถึงตนเองหรือแสดงความคิดเห็นอย่างง่ายได้

 • นักเรียนสามารถใช้กริยาในรูปแบบอดีตกาลปัจจุบันกาล(แบบต่อเนื่อง) และกริยากับสรรพนามบุคคลที่สาม (เอกพจน์) ในภาษาพูดได้
 • นักเรียนสามารถเข้าใจข้อมูลจากบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ ได้
CEFR:
A1
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Pre-Intermediate

Lv.4

สามารถสื่อสารบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหาร

 • นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างประโยคในรูปอนาคตกาลได้ (simple future tense)
 • นักเรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความประมาณ 100 คำได้
 • นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปได้ เช่น การสั่งอาหาร การถามทาง
CEFR:
A2
Lv.5

สามารถใช้วลีเปรียบเทียบและแสดงความคิดเกี่ยวกับอนาคตได้

 • นักเรียนสามารถพูดเกี่ยวกับอนาคตโดยใช้วลีต่างๆ เช่น อนาคตในรูปแบบ อนาคตกลแบบต่อเนื่อง (future continuous tense) ได้
 • นักเรียนสามารถใช้ passive voice หรือรูปประโยคที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ และสามารถเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ได้
 • นักเรียนสามารถสร้างเนื้อเรื่องที่เป็นคำอธิบายและเรื่องความโต้แย้งง่ายๆ โดยใช้ชุดของวลีและประโยคง่ายๆ ที่เชื่อมโยงด้วยคำเชื่อมพื้นฐานเช่น “and”, “but”, และ “because” ได้
CEFR:
A2+
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Intermediate

Lv.6

สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อที่ตัวเองสนใจได้

 • นักเรียนสามารถสร้างโต้แย้งและอธิบายด้วยวลีและวาทกรรมขั้นสูงมากขึ้น รองรับด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องบางส่วน
 • นักเรียนสามารถให้คำอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อในสาขาที่สนใจได้ในรูปแบบที่เรียบง่ายและค่อนข้างคล่องแคล่ว
 • นักเรียนสามารถใช้โครงสร้างปัจจุบันกาลสมบูรณ์ (Present Perfect Tense) และมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาลาสมมุติ  (Subjunctive Mood)
CEFR:
B1
Lv.7

สามารถพูดคุยในหัวข้อนามธรรมหรือไม่คุ้นเคยได้

 • นักเรียนสามารถเข้าใจและใช้หลายชนิดของโครงสร้างประโยค (tense) ที่พบบ่อยได้อย่างสะดวกสบาย
 • นักเรียนสามารถสื่อสารด้วยความมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคยที่เกี่ยวข้องกับความสนใจและสาขาวิชาทางการศึกษา รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับประเด็นทั่วโลกและระหว่างวัฒนธรรม
 • นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยเป็นประจำ และอธิบายเหตุผลของปัญหาต่าง ๆ ได้
CEFR:
B1+
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Pre-Advanced

Lv.8

สามารถจัดการกับเนื้อหาที่ค่อนข้างยากในกรณีที่คุ้นเคยกับหัวข้อได้

 • นักเรียนเรียนรู้และใช้โครงสร้างประโยค (tense) ที่พบบ่อยที่สุดได้อย่างเชี่ยวชาญ
 • นักเรียนสามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่วและอย่างเป็นธรรมชาติเพียงพอที่จะทำให้การสื่อสากับผู้พูดภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องทำให้คู่สนทนาเหนื่อยหรือตึงเครียด แต่อาจพบว่ายากต่อการมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้พูดภาษาอังกฤษที่คล่องแคล่วมากหลายคน
CEFR:
B2
Lv.9

สามารถสนทนาอย่างคล่องแคล่วในหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้น

 • นักเรียนสามารถพูดอย่างชัดเจน ให้คำอธิบายอย่างละเอียด และโต้แย้งอย่างมีระเบียบด้วยการเน้นจุดสำคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในหลายๆ หัวข้อ
 • นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่ระบุในการพูดหรือเขียนโดยทั่วไป ทั้งในหัวข้อที่คุ้นเคยและหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยที่สามารถพบเห็นในชีวิตส่วนบุคคล การศึกษา หรือสังคมปกครอง
CEFR:
B2+
ตารางระดับภาษาอังกฤษของ QQEnglish

Advanced

Lv.10

สามารถแสดงออกอย่างมั่นใจและจัดการกับสถานการณ์เกือบทุกสถานการณ์

 • นักเรียนสามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความปรารถนาและให้คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นหรือแผนงานของตนเองได้
 • นักเรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่องปกติหรือเรื่องนามธรรม โดยอธิบายบางส่วนของมุมมองเมื่อพูดถึงหัวข้อนั้น

   
CEFR:
C1