Online

Онлайн хичээлийн явц

Эхний мэндчилгээ

Хичээлийн эхэнд багш сурагчаас сайн сонсогдож байгаа эсэхийг асуудаг. Харилцан ярианы эхэнд “How are you?” гэж мэндчилдэг. Мөн багш тухайн өдрийн талаарх ерөнхий зүйлсийг асууж таны оюун санааг Англиар ярихад бэлддэг. 
Туршилтын хичээлд бэлтгэл ажлыг урьдчилан хийх гэх мэт тусгай бэлтгэл шаардлагагүй. Гэсэн хэдий ч бид таныг өөрийгөө танилцуулах чадвартай байхыг зөвлөж байна. Таны нэр, оршин суугаа газар, ажил мэргэжил, хобби гэх мэт нүүр хагарах асуултуудыг багш асуудаг.

กิจวัตรการเรียน

Сурах & Туршлага

Сурагчид багшийн зааврын дагуу өгүүлбэр, үгийн сан, хэлц үгсийг сурч, тэдгээрийг өөрийн болгон ашиглах дасгал хийдэг.
Хичээлүүд нь өдөр тутмын болон бизнесийн нөхцөл байдалд тохиолдож болох үзэгдлүүдийг нэгтгэн сурагчдад илүү танил, практик дээрх англи хэл сурахад туслах зорилготой юм.

กิจวัตรการเรียน (

Хурдан давтах

Тухайн өдөр сурсан өгүүлбэр, үгсээ давтах явцдаа өөрийн болгон ашиглаж чадах эсэхийг багштай хамт дүрд тоглон шалгадаг. Суралцсан зүйлээ ой санамжинд нь үлдээхийн тулд эргэлзэлгүйгээр ярьж, дахин давтахыг сурагчдад санал болгодог.

กิจวัตร

Хичээлийн төгсгөл

Хичээлийн төгсгөлд үдэлтийн үгс хэлдэг. Хичээл дууссаны дараа инээмсэглэн “Thank you so much!” болон “Have a good day!” гэж хэлдэг.

กิจวัตรการเรียน (จบบทเรียน)

Хичээлийн дараа өөрийгөө үнэлэх

“My Lesson” хэсэгт өнөөдрйин хичээл орсон багшдаа сэтгэгдлээ бичиж үлдээх боломжтой. Мөн “Lesson History” хэсгээс өнөөдрийн хичээлүүд, юу сурснаа харах боломжтой. Та үнэлгээ өгөх боломжтой. Мөн та хичээлийн цагаас хойш 24 цагийн дараа нэг сар хүртэлх хугацаанд хичээлийн бичлэгийг үзэх боломжтой. Өөрийгөө хянахын тулд үүнийг ашиглана уу.

กิจวัตรการเรียน (ทบเรียนบทเรียนด้วยตนเอง)