ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเรียน (ออนไลน์)

Table of Contents

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเรียน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเรียนนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) เป็นการสร้างข้อตกลงระหว่างผู้ใช้งานและ QQEnglish ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) ที่มีให้ในแพลตฟอร์มของ QQEnglish  (ต่อไปนี้นะเรียกว่า “ไซต์”) ที่ดำเนินการโดย QQEnglish คำว่า “ผู้ใช้งาน” หมายถึงบุคคลที่สมัครเพื่อใช้บริการ ตลอดจนบุคคลที่มีความประสงค์ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า ผู้สมัครใช้งาน”) รวมถึง กรณีที่ QQEnglish ได้ทำสัญญากับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “องค์กรในเครือ” เพื่อให้บริการแก่สมาชิกขององค์กรดังกล่าว

ข้อตกลงที่ 1 (ขอบเขตและการแก้ไข)

 1. ข้อกำหนดเหล่านี้จะนำไปใช้กับการบริการและจะมีผลผูกพันระหว่าง QQEnglish และผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัดเมื่อใช้บริการ
 2. นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในที่นี้ QQEnglish อาจกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) สำหรับแต่ละบริการเฉพาะ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดเพิ่มเติม บทบัญญัติของข้อกำหนดเพิ่มเติมจะมีผลเหนือกว่าและบังคับใช้ก่อนข้อกำหนดเดิม
 3. ข้อกำหนดเพิ่มเติม คู่มือช่วยเหลือ และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่จัดทำโดย QQEnglish เพื่ออธิบายบริการจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับบริการ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 4. QQEnglish อาจแก้ไขข้อกำหนดโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน ข้อกำหนดที่แก้ไขจะถูกแสดงบนเว็บไซต์ของ QQEnglish หรือไซต์ และจะมีผลบังคับใช้หลังเจ็ด (7) วันนับจากวันที่เผยแพร้ หลังจากนั้นจะถือว่าผู้ใช้งานได้ยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วล่วงหน้า และรับทราบว่าข้อกำหนดที่แก้ไขจะมีผลใช้กับผู้ใช้ทุกคน
 5. ผู้ใช้ที่ใช้บริการหลังจากที่ QQEnglish ได้แก้ไขข้อกำหนดจะถือว่าได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อตกลงที่ 2 (การสมัครเข้าใช้งาน)

 1. ผู้สมัครใช้งานจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมัครใช้งานให้เสร็จสิ้นตามขั้นตอนที่กำหนดโดย QQEnglish รวมถึงขั้นตอนอื่นๆ ที่กำหนดโดย QQEnglish
  (1) อ่านข้อกำหนดเหล่านี้อย่างละเอียดและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนด จากนั้นดำเนินการลงทะเบียนสมัครใช้งานผ่านวิธีการที่ระบุโดย QQEnglish 
  (2) สำหรับบริการแบบชำระเงิน ตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานผ่านวิธีการชำระเงินที่ระบุโดย QQEnglish
  (3) ป้อนข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง รวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ สำหรับการลงทะเบียนผู้ใช้บนหน้าจอการลงทะเบียนสมัครใช้งาน
 2. ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้งานจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อมีการแจ้งการยอมรับจาก QQEnglish ทางอีเมลเพื่อตอบสนองต่อการสมัครในย่อหน้าก่อนหน้านี้ QQEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของผู้สมัครใช้งานหากมีเหตุผลดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เหตุผลใด ๆ ต่อไปนี้ปรากฏชัดเจนหลังจากการลงทะเบียนผู้ใช้ QQEnglish อาจลบหรือยกเลิกการลงทะเบียนสมัครใช้งานนั้น
  (1) ไม่มีผู้สมัครใช้งาน
  (2) ผู้สมัครใช้งานเคยลงทะเบียนสมัครใช้งานแล้ว
  (3) ผู้สมัครใช้งานเคยถูกระงับหรือเพิกถอนคุณสมบัติผู้ใช้งานในอดีตเนื่องจากการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรือเหตุผลอื่น ๆ
  (4) มีการให้ข้อมูลเท็จแก่ QQEnglish ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้งาน
  (5) ผู้สมัครใช้งานอาจขัดขวางการบริการ
  (6) บัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตที่กำหนดของผู้สมัครใช้งานถูกระงับหรือเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะไม่ชำระเงิน
  (7) ผู้สมัครใช้งานมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรม กองกำลังต่อต้านสังคม หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกัน หรือมีข้อสงสัยตามที่กำหนดโดย QQEnglish
  (8) ผู้สมัครผู้ใช้เป็นผู้เยาว์ ผู้ใหญ่ภายใต้การดูแลหรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลจากบุคคลอื่น หรือผู้ช่วยที่ไม่มีความสามารถทางกฎหมายในการทำสัญญาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากตัวแทนทางกฎหมาย ตามที่กำหนดโดย QQEnglish
  (9) มีความเสี่ยงในการเป็นคู่แข่งทางการค้ากับ QQEnglish                                            (10) QQEnglish เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะรวมผู้สมัครผู้ใช้เป็นผู้ใช้ด้วยเหตุผลอื่น

ข้อตกลงที่ 3 (คุณสมบัติของผู้ใช้งาน)

 1. ผู้สมัครใช้งานที่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ 2 และดำเนินการลงทะเบียนสมัครใช้งานเสร็จสิ้น หลังจากได้รับการอนุมัติจาก QQEnglish จะถือว่าถือครองคุณสมบัติผู้ใช้งาน

ข้อตกลงที่ 4 (การแจ้งเปลี่ยนแปลงผ่านข้อมูลในการลงทะเบียนสมัครใช้งาน)

 1. เมื่อ QQEnglish ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับบริการ อาจทำได้โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนไว้ ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดการตั้งค่าอีเมลของตนเพื่อรับอีเมลจาก QQEnglish
 2. การแจ้งเตือนในย่อหน้าก่อนหน้านี้จะถือว่าได้ส่งถึงผู้ใช้แล้วเมื่อมีการส่งผ่านโดย QQEnglish QQEnglish จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการรับอีเมลอันเนื่องมาจากการตั้งค่าอีเมลของผู้ใช้งานหรือการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องแจ้ง QQEnglish ทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้วิธีการที่กำหนดโดย QQEnglish อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงรายการที่ QQEnglish ระบุว่าไม่สามารถแก้ไขได้ไม่สามารถทำได้เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก QQEnglish ยกเว้นข้อมูลการลงทะเบียนในเบื้องต้น
 4. QQEnglish จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหรือภาระใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้ไม่สามารถได้รับแจ้งการแจ้งเตือนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้

ข้อตกลงที่ 5 (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน)

 1. ผู้ใช้งานต้องตกลงล่วงหน้าว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับ QQEnglish ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่ QQEnglish ได้รับระหว่างการใช้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกนำมาใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน QQEnglish แยกกันจาก นโยบายความเป็นส่วนตัว
 2. ผู้ใช้งานจะต้องยินยอมให้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลในฐานข้อมูลที่จัดการโดย QQEnglish รวมถึงบริษัทในเครือของ QQEnglish และผู้ทำสัญญ่ Great English Corporation (ตั้งอยู่ที่ชั้น 7  อาคาร Skyrise 4 Cebu IT Park เขต Apas, เมือง เซบู ฟิลิปปินส์ 6000) และ Shanghai QuickCool Network Technology Co., Ltd. (ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 อาคาร Qingsongcheng เลขที่ 8 ถนน ตงอัน เขต ซูฮุ่ย เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน) และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ .
 3. QQEnglish อาจเปิดเผยหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) เมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน
  (2) เมื่อมีการร้องขอให้เปิดเผยโดยหน่วยงานของรัฐ
  (3) เมื่อให้ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้ระบุตัวบุคคล
  (4) เมื่อองค์กรในเครือร้องขอ
 4. ชื่อเต็มแบบโรมันของผู้ใช้จะถือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ ผู้ใช้งานอาจถูกเรียกจากครูด้วยชื่อเต็มในระหว่างบทเรียน และตกลงที่จะระบุชื่อจริงของพวกเขาในระหว่างการลงทะเบียนผู้ใช้และตลอดการใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ข้อตกลงที่ 6(การจัดการบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน)

 1. ผู้ใช้งานจะต้องใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (ทั้งสองอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามขั้นตอนของผู้ใช้งาน) ที่กำหนดโดยผู้ใช้งานในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครใช้งานเพื่อใช้บริการ
 2. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการจัดการบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้า และจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของตน.
 3. .ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการจัดการบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ระมัดระวัง ข้อผิดพลาดในการใช้งาน หรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สาม และ QQEnglish จะไม่รับผิดชอบในทุก ๆ กรณี
 4. หากมีข้อสงสัยว่าบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้งานถูกใช้โดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานจำเป็นต้องติดต่อ QQEnglish ทันทีและปฏิบัติตามคำแนะนำของ QQEnglish

ข้อตกลงที่ 7(ค่าบริการ)

 1. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการจะเป็นไปตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ และผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานล่วงหน้าสำหรับบริการที่ชำระเงินตามวิธีการที่ระบุโดย QQEnglish อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัท สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทำข้อตกลงแยกต่างหากกับ QQEnglish หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการใช้บริการ บทบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการใช้งานและการชำระในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ใช้บังคับ และในกรณีเช่นนี้ ข้อกำหนด ของข้อตกลงที่เกี่ยวข้องจะมีความสำคัญกว่า
 2. หากจำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 3. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการที่ QQEnglish มอบให้ได้เมื่อได้รับการอนุมัติจาก QQEnglish
 4. QQEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้งานหรือแนะนำโครงสร้างค่าธรรมเนียมใหม่ได้ตลอดเวลา หลังจากแจ้งให้ทราบผ่านการโพสต์บนเว็บไซต์หรือทางอีเมลหรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ให้กับผู้ใช้งาน

ข้อตกลงที่ 8(ข้อกำหนดการบริการ)

 1. ผู้ใช้จะต้องตกลงและปฏิบัติตามข้อกำหนดการบริการดังต่อไปนี้:
  (1) ผู้ใช้งานจะต้องเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับหรือเกินกว่าข้อกำหนดที่กำหนดโดย QQEnglish ด้วยความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของตนเอง รวมไปถึงผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ที่กำหนดโดย QQEnglish บนอุปกรณ์ของตน และสร้างสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย QQEnglish สำหรับการใช้บริการ.
  (2) ผู้ใช้งานรับทราบและตกลงล่วงหน้าว่าการให้บริการกำหนดให้ต้องใช้งานซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันที่กำหนดซึ่งจัดทำโดย QQEnglish รวมถึงการส่งและรับข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน
 2. ระบบคาบเรียน
  ผู้ใช้งานสามารถใช้บริการโดยชำระค่าธรรมเนียมการใช้งานที่กำหนดแยกต่างหากโดย QQEnglish โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้:
  (1) ผู้ใช้สามารถสมัครแผนชำระเงินล่วงหน้าและจองบทเรียนภายในความถี่การใช้งานหรือคะแนนที่กำหนดตามระยะเวลาที่แผนซื้อมีผลบังคับ ผู้ใช้งานยังสามารถซื้อคะแนนเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมในแผนส่งเสริมการขายได้
  (2) การจองบทเรียนจะถือว่าได้รับการยืนยันเมื่อปรากฏในระบบการจองที่ QQEnglish มีในบัญชีผู้ใช้งาน
  (3) คะแนนหรือสิทธิประโยชน์ที่คล้ายกันที่ได้รับจาก QQEnglish มีวันหมดอายุตามที่ QQEnglish กำหนด เมื่อวันหมดอายุผ่านไป สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นโมฆะ
 3. การยกเลิกและการระงับคาบเรียน
  (1) ในกรณีที่ QQEnglish ไม่สามารถดำเนินการบทเรียนตามกำหนดเวลาได้เนื่องจากเหตุผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ความเจ็บป่วยของครูหรือการลาออก QQEnglish อาจยกเลิกบทเรียนหรือจัดหาครูทดแทน ในกรณีเช่นนี้ QQEnglish จะคืนคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ที่คล้ายกันที่ใช้สำหรับการจองตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย QQEnglish ให้คะแนนหรือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม หรือดำเนินการบทเรียนกับครูผู้สอนแทน อย่างไรก็ตาม QQEnglish จะไม่รับผิดชอบต่อการชดเชยผู้ใช้งานสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้
  (2) หากผู้ใช้งานไม่ตอบสนองต่อการสื่อสารจากครูหรือผู้อื่นภายในเวลาประมาณ 15 นาทีหลังจากเวลาเริ่มคาบเรียน QQEnglish อาจถือว่าบทเรียนยกเลิกเนื่องจากความไม่สะดวกของผู้ใช้งาน ในกรณีนี้ QQEnglish จะไม่ให้ค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ใช้
 4. การคืนเงินและคืนสินค้า
  (1) หลังจากที่ผู้ใช้ซื้อคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ที่คล้ายกัน QQEnglish จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เว้นแต่ QQEnglish จะยุติบริการที่ใช้คะแนนหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
  (2) หากบริการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด QQEnglish อาจจัดให้มีบทเรียนทดแทนหรือให้คะแนนหรือสิทธิประโยชน์ที่คล้ายกัน แต่จะไม่มีการคืนเงิน
 5. การยกเลิกการจองบทเรียนโดยผู้ใช้งานสามารถยกเลิกบทเรียนที่จองไว้ได้ตามวิธีการที่ QQEnglish กำหนด ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้อาจมีสิทธิ์ขอคืนคะแนนหรือสิทธิประโยชน์ที่คล้ายกันที่ใช้ในการจองตามเกณฑ์ที่กำหนดโดย QQEnglish
 6. ระบบคาบเรียนขัดข้อง
  (1) ระบบคาบเรียนขัดข้องเกิดจากระบบของไซต์ ในกรณีที่ส่งผลให้มีระยะเวลาบทเรียนเหลือน้อยกว่า 20 นาที คะแนนหรือเครดิตที่เกี่ยวข้องจะถูกคืนให้กับผู้ใช้งาน ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานจำต้องแจ้ง QQEnglish ภายใน 48 ชั่วโมงหลังบทเรียน โดยระบุชื่อผู้ใช้ ระยะเวลาที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ และชื่อของครู ตามวิธีการแจ้งเตือนที่ระบุ เช่น อีเมล หลังจากตรวจสอบและยืนยันสถานการณ์แล้ว QQEnglish จะคืนเงินคะแนนหรือเครดิตที่เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่ระบบรับรู้ความขัดข้องดังกล่าว กระบวนการตรวจสอบ การยืนยัน และการคืนคะแนนนี้อาจใช้เวลาหลายวัน
  (2) ระบบคาบเรียนขัดข้องที่เกิดจากผู้ใช้ จะไม่มีการคืนเงินคะแนน บทเรียนหรือเครดิตหากผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าร่วมบทเรียนได้เนื่องจากระบบล้มเหลวที่เกิดจากอุปกรณ์หรือการเชื่อมต่อของตนเอง
  (3) ความขัดข้องของระบบที่เกิดจากซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เช่น ในกรณีที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ดำเนินการและจัดหาโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่ไซต์ เช่น Skype หากผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าร่วมบทเรียนได้ในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนเงินบทเรียน จะมีการให้คะแนนหรือเครดิต
 7. ความพร้อมในการให้บริการและวันที่เปิดให้บริการ
  (1) เวลาให้บริการของบริการนี้ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการโดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านทางเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  (2) ผู้ให้บริการจะกำหนดวันหยุดตามวันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดสิ้นปีและปีใหม่ หรือวันหยุดอื่น ๆ ตามระบบวันหยุดของประเทศฟิลิปปินส์ QQEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตารางวันหยุดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทราบว่า QQEnglish จะไม่ให้บริการในช่วงวันหยุดและจะไม่เสนอค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับกรณีนี้
 8. ข้อจำกัดในการให้บริการ เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างราบรื่น QQEnglish อาจกำหนดข้อจำกัดหรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนการจองบทเรียนของผู้ใช้งาน
 9. การตรวจสอบการให้บริการของ QQEnglish ผู้ใช้ตกลงล่วงหน้าในการบันทึกและบันทึกภาพและเสียงของบทเรียนโดย QQEnglish การบันทึกและจับภาพมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การสอนและประเมินครู การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ การจัดการและตรวจสอบสภาพเครือข่าย และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของข้อตกลงนี้ ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือในการสอบสวนโดยหน่วยงานสาธารณะ การบันทึกและเนื้อหาที่บันทึกไว้จะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ข้อตกลงที่ 9(ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน)

ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้และจะต้องปฏิบัติตามสิ่งต่อไปนี้ด้วย:
(1) ผู้ใช้งานจะต้องไม่ใช้บริการที่ QQEnglish มอบให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
(2) ผู้ใช้งานจะต้องปฏิบัติตามกฎ นโยบาย และขั้นตอนปฏิบัติโดยทั่วไปที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ต ที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดเหล่านี้ เนื่องจากบริการนี้มีให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต
(3) ผู้ใช้งานจะต้องไม่ถ่ายโอน ขาย เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิ์ที่ถือครองในฐานะสมาชิกของบริการให้กับบุคคลที่สามในทางอื่นใด
(4) ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทที่ให้บริการทางด้านบัตรเครดิต สินเชื่อ หรือฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการบริการ ผู้ใช้งานจะต้องพยายามแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวโดยตรงกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเอง

ข้อตกลงที่ 10 (ข้อห้ามในการปฏิบัติของผู้ใช้งาน)

 1. ผู้ใช้งานจะต้องไม่กระทำการต่อไปนี้ที่อาจทำให้ผู้ใช้งานอื่นเกิดความกลัวในการใช้บริการนี้:
  (1) การกระทำที่ละเมิดสิทธิ์ของ QQEnglish เว็บไซต์นี้ หรือบริการนี้
  (2) การหมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเกียรติ ชื่อเสียง หรือความน่าเชื่อถือของผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม QQEnglish หรือพนักงานของ QQEnlgish
  (3) การกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจหรือจิตใจหรือก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม QQEnglish หรือพนักงานของ QQEnglish
  (4) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมที่ใกล้เคียงกัน
  (5) การกระทำที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาตนเอง
  (6) กระทำการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนทั่วไป
  (7) การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือการกระทำที่มีความสุ่มเสี่ยง
  (8) การกระทำที่ขัดขวางการทำงานของการบริการ
  (9) การกระทำผิดทางอาญาหรือการกระทำที่นำไปสู่ความผิดทางอาญา
  (10) การใช้บริการนี้เพื่อกิจกรรมทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ทางการค้า หรือที่คล้ายคลึงกัน
  (11) การกระทำอันเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ
  (12) การกระทำนอกเหนือจากที่ได้รับการอนุมัติโดย QQEnglish ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงิน การซื้อและการขาย การให้ของขวัญ การสันนิษฐานว่าเป็นตัวตน หรือการกระทำอื่นใดที่อาจหรืออาจสร้างความสนใจนอกเหนือจากการบริการนี้กับผู้ใช้งานรายอื่น พนักงานของ QQEnglish หรือครู
  (13) การกระทำที่ถูกตัดสินว่ามีอิทธิพลทางลบต่อผู้เยาว์
  (14) การข่มขู่ ล่วงละเมิด พฤติกรรมที่ขาดความเหมาะสม การใช้วาจาในทางที่ผิด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความรังเกียจต่อผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม QQEnglish หรือพนักงานของ QQEnglish
  (15) การเผยแพร่ เปิดเผย จัดหา หรือส่งสิ่งต่าง ๆ ผ่านบริการนี้ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือเป็นปัญหาจากมุมมองด้านจริยธรรมต่อผู้อื่น
  (16) การกระทำที่คุกคามครูหรือขัดขวางความก้าวหน้าของบทเรียนด้วยการประพฤติมิชอบ
  (17) การกระทำที่เป็นการสอดส่องสภาพการจ้างงานของครูหรือข้อมูลที่เป็นความลับของ QQEnglish
  (18) การชักชวนครูให้ทำงานบริการอื่นหรือบริษัทที่อาจแข่งขันทางการค้ากับ QQEnglish
  (19) การกระทำที่พยายามติดต่อครูเป็นการส่วนตัว รวมถึงการส่งอีเมล ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตาม
  (20) การอัปโหลดบทเรียนที่บันทึกไว้หรือเสียงไปยังอินเทอร์เน็ตหรือมอบให้กับบุคคลที่สามภายนอก
  (21) การทำซ้ำ ส่งต่อ พิมพ์ซ้ำ หรือจัดเตรียมสื่อการสอนที่ QQEnglish มอบให้กับบุคคลที่สาม
  (22) การกระทำที่อนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลผู้ใช้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก QQEnglish
  (23) การขอบทเรียน การศึกษาภาษา สื่อการสอน หรือการกระทำที่คล้ายกันจากครูหรือพนักงานของ QQEnglish นอกเหนือจากบริการนี้
  (24) การกระทำอื่นใดที่ QQENglish เห็นว่าไม่เหมาะสม
 2. หาก QQEnglish พิจารณาว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการ ปฏิบัติหรือมีแนวโน้มที่จะดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 1 QQEnglish อาจจำกัดหรือห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานใช้บริการนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือสอบถามความยินยอม
 3. แม้ว่าผู้ใช้งานอาจได้รับความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทำที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 1 QQEnglish ขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี
 4. ในกรณีที่ผู้ใช้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้และก่อให้เกิดความเสียหายต่อ QQEnglish หรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดในการชดเชย และในกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ผู้ใช้งานจะต้องปลด QQEnglish ออกจากความรับผิดในความเสียหายนั้นโดยสมบูรณ์
 5. หาก QQEnglish ชดเชยความเสียหายต่อบุคคลที่สามในนามของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานจะต้องชำระค่าชดเชยนั้นให้ QQEnglish ในจำนวนที่เทียบเท่ากับการชดเชยทันที
 6. ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดย QQEnglish เนื่องจากการกระทำที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่ 1 นอกจากนี้ ความรับผิดสำหรับการชดเชยนี้จะยังคงมีผลอยู่แม้ว่าผู้ใช้งานจะถอนตัวออก หรือยกเลิกจากการบริการแล้วก็ตาม
 7. ในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่สามารถชำระภาระผูกพันทางการเงิน (หนี้สิน) ให้กับ QQEnglish ผู้ใช้จะต้องชำระค่าปรับการชำระล่าช้า 14.6% ต่อปีนับจากวันถัดจากวันที่ชำระภาระผูกพันทางการเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ชำระเงินเสร็จสิ้น

ข้อตกลงที่ 11 (การระงับบริการหรือยกเลิกบริการ)

 1. ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการใช้บริการแบบชำระเงินสามมารถระงับสิทธิ์ในการใช้บริการแบบชำระเงินได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การระงับ”)
 2. หากผู้ใช้งานต้องการระงับบัญชีของตน พวกเขาจะต้องแจ้ง QQEnglish ถึงความตั้งใจที่จะระงับผ่านทางอีเมลที่กำหนดหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุโดย QQEnglish การระงับจะมีผลเมื่อการตรวจสอบผู้ใช้งานโดย QQEnglish เสร็จสิ้น
 3. หากผู้ใช้งานมียอดคงเหลือของคะแนนในทางผิดปกติ (ถือคะแนนคงเหลือติดลบ) QQEnglish จะไม่ยอมรับคำขอระงับ เว้นแต่ผู้ใช้จะชดเชยคะแนนโดยการซื้อคะแนนสำหรับเดือนถัดไปหรือผ่านวิธีการรับคะแนนเพิ่มเติม
 4. เมื่อระงับการใช้งาน ผู้ใช้งานจะสูญเสียสิทธิ์และสิทธิพิเศษทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคะแนนและการบริการชำระเงินอื่น ๆ
 5. ผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการใช้บริการต่อไปสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การยกเลิก”)
 6. หากผู้ใช้งานต้องการถอนตัว พวกเขาจะต้องแจ้ง QQEnglish ถึงความตั้งใจที่จะยกเลิกผ่านทางอีเมลที่กำหนดหรือวิธีการอื่น ๆ ที่ระบุโดย QQEnglish การยกเลิกจะมีผลเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบผู้ใช้งานโดย QQEnglish
 7. เมื่อยกเลิกบริการ ผู้ใช้งานจะสูญเสียสิทธิ์และสิทธิพิเศษทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และจะไม่ได้รับการเรียกร้องหรือสิทธิ์ใด ๆ ต่อ QQEnglish
 8. แม้หลังจากการยกเลิกบริการแล้ว QQEnglish อาจใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
 9. ผู้ใช้งานควรจะทราบล่วงหน้าว่าหากมีข้อโต้แย้งต่อข้อกำหนดหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ หรือหากมีข้อโต้แย้งต่อเนื้อหาของบริการ สิ่งเดียวที่ทำได้คือยุติการใช้บริการและเลิกการเป็นสมาชิก

Article 12(การยกเลิกการสมัครหรือไม่อนุมัติคุณสมบัติของผู้ใช้งาน)

 1. หากผู้ใช้งานตกอยู่ภายใต้เหตุผลใด ๆ ต่อไปนี้ QQEnglish อาจระงับการใช้บริการของผู้ใช้งานหรือระงับหรือยกเลิกผู้ใช้งานออกจากการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า: (1) หากพบว่าผู้ใช้งานตกอยู่ภายใต้ ด้วยเหตุผลใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2 ย่อหน้าที่ 2 หรือข้อตกลงที่ 10 ย่อหน้า 1 (2) หากผู้ใช้งานแก้ไขข้อมูลที่ให้ไว้ผ่านบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก QQEnglish (3) หากผู้ใช้งานใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกง (4) หากผู้ใช้งานรบกวนการทำงานของบริการ ไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตาม (5) หากไม่สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานสมาชิกผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมลได้ (6) หาก QQEnglish ถือว่าผู้ใช้งานไม่มีสิทธิ์ (7) หากผู้ใช้งานไม่ได้ใช้บริการเป็นเวลาหนึ่งปี (8) หากเกิดอุปสรรคในการสื่อสารที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อใช้บริการ (9) หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงิน (หนี้สิน/ค่าธรรมเนียมการให้บริการ) ให้กับ QQEnglish (10) หากผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้
 2. หากผู้ใช้งานถูกระงับหรือถูกยกเลิกโดย QQEnglish ผู้ใช้งานจะต้องชำระหนี้เต็มจำนวนให้กับ QQEnglish ทันที นอกจากนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก QQEnglish แล้ว QQEnglish จะไม่มีหน้าที่ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมหรือการชำระเงินใดๆ ที่ได้กระทำไปแล้ว
 3. QQEnglish อาจทำให้บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านและข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ ของผู้ใช้งานเป็นโมฆะเมื่อมีการระงับหรือถอนผู้ใช้
 4. QQEnglish จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อตกลงที่ที่ระบุไว้ในวรรค 1

ข้อตกลงที่ 13(หยุดหรือระงับบริการระหว่างการให้บริการ)

 1. QQEnglish อาจหยุดหรือระงับบริการตามดุลยพินิจของตน ไม่ว่าจะโดยการแจ้งล่วงหน้าผ่านการเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือโดยการส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ด้วยวิธีอื่น อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์เร่งด่วนและสมเหตุสมผลตามที่กำหนดโดย QQEnglish การบริการอาจถูกหยุดหรือระงับโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า
 2. QQEnglish จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานหรือบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการหยุดชะงัก การระงับ หรือเหตุการณ์ที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับบริการ

ข้อตกลงที่ 14(การโฆษณาและแบบสอบถาม)

QQEnglish อาจดำเนินการโฆษณาและการแบบสอบถามผ่านทางอีเมลไปยังผู้ใช้งาน

ข้อตกลงที่ 15(การปฎิเสธและข้อจำกัดในการรับผิดชอบ)

 1. ผู้ใช้งานยอมรับที่จะใช้บริการโดยยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น QQEnglish จะไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของคำชี้แจงของครู เนื้อหา ความพร้อมใช้งาน การเข้าถึง หรือเงื่อนไขการใช้งาน ผู้ใช้งานมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้อง การเข้าถึง ฯลฯ ก่อนเริ่มใช้งาน
 2. QQEnglish ไม่รับประกันและรับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี้:
  (1) ความสามารถในการจองบทเรียนที่ต้องการหรือการดำเนินการตามกำหนดเวลาของบทเรียนที่จองไว้
  (2) บทเรียนต่อเนื่องที่จัดโดยครูเฉพาะหรือหลักสูตรเฉพาะ
  (3) เนื้อหา ผลลัพธ์ หรือประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
  (4) ข้อมูลที่ผู้ใช้ส่งจะไปถึงระบบคอมพิวเตอร์ของ QQEnglish หรือข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์ของ QQEnglish ได้รับนั้นเหมือนกับข้อมูลที่ผู้ใช้งานส่งหรือไม่
  (5) การให้บริการทันเวลา
  (6) ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้รับผ่านบริการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (ครบถ้วน ใช้ได้ เป็นปัจจุบัน มีประโยชน์ และไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกไม่สะดวกใจ)
  (7) การสนับสนุนหรือการให้บริการในช่วงเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์หรืออีเมล
  (8) ไม่มีข้อบกพร่องใดๆ ในการให้บริการ
 3. QQEnglish ไม่ขอรับประกันว่าการดำเนินการของครูผ่านบริการจะตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน
 4. ในกรณีของสินค้า (ไม่รวมบริการ) ที่ซื้อบนเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา/ข้อตกลง QQEnglish จะจัดหาสินค้าหรือบริการทางเลือก แต่จะไม่ออกเงินคืนไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม
 5. ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้านี้ QQEnglish ไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า (ยกเว้นบริการ) ที่ซื้อบนเว็บไซต์
 6. โดยไม่คำนึงถึงข้อตกลงของย่อหน้าก่อนหน้านี้ หากผู้ใช้งานมีคุณสมบัติเป็น “ผู้ทำสัญญา” QQEnglish จะชดเชยผู้ใช้งานสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงที่ได้รับโดยตรงจนถึงราคาซื้อสินค้าหรือบริการที่ทำให้เกิดความเสียหาย เนื่องจากเหตุผลที่เป็นความรับผิดชอบของ QQEnglish . อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่การจงใจหรือมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ QQEnglish ได้สร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งาน QQEnglish จะต้องจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต
 7. คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ได้รับโดยตรงจาก QQEnglish หรือจากครูผ่านบริการไม่ถือเป็นการรับประกันนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ผู้ใช้จะต้องใช้คำแนะนำและข้อมูลดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของตนเอง
 8. QQEnglish ไม่รับประกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่อไปนี้:
  (1) บทเรียนที่มีอยู่ขาดแคลนชั่วคราวเนื่องจากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ครูลาออก หรือการหยุดชะงักในการสื่อสารจากทางฝั่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  (2) ไม่สามารถจองบทเรียนในช่วงเวลาที่ต้องการได้
  (3) ไม่สามารถจองบทเรียนกับครูที่ต้องการได้โดยเฉพาะ

ข้อตกลงที่ 16(กรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ)

 1. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ของความคล้ายคลึง ลิขสิทธิ์ และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ วัสดุ เค้าโครง การออกแบบ โครงสร้าง ระบบ และด้านอื่น ๆ ทั้งหมดของการบริการนี้เป็นของ QQEnglish
 2. ด้วยการใช้บริการนี้ ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ผ่านบริการนี้หรือเนื้อหาที่สามารถเข้าถึง
 3. ลิขสิทธิ์ของภาพถ่ายและวิดีโอที่ถ่ายทำโดย QQEnglish โดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเป็นของ QQEnglish และ QQEnglish มีสิทธิ์ใช้สื่อเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ข้อตกลงที่ 17(การโอนย้ายธรุกิจ)

ในกรณีที่ QQEnglish ถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ หรือการดำเนินการบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงการบริการนี้ไปยังบุคคลที่สาม QQEnglish อาจโอน มอบหมาย ขาย รวมหรือโอนสิทธิ์และภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลที่สามโดยให้ แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ นอกจากนี้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานยินยอมให้ QQEnglish อาจเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนของตนแก่ฝ่ายที่จะรับสิทธิ์และภาระผูกพันดังกล่าว