Hướng dẫn cài đặt ứng dụng QQEnglish

Chi tiết:
 • Mở ứng dụng và chọn đăng nhập.
 • Nhập thông tin: Địa chỉ email và mật khẩu.
 • Chọn cửa sổ “me”.
 • Chọn profile và bạn có thể thay đổi:
  – Ảnh đại diện
  – Tên
  – Giới tính
  – Ngày sinh
  – Phòng học classroom
 • Bạn có thể thấy được số lượng điểm, vé, hoặc lớp học yêu thích.
 • Bạn có thể xem lớp học.
 • Bạn có thể kiểm tra lịch học.
 • Bạn có thể chọn giáo viên cố định.
 • Bạn có thể gửi yêu cầu đến bộ phận hỗ trợ khách hàng.
 • Bạn có thể cài đặt nhắc nhở cho lớp học.
Scroll to Top