Trường Anh ngữ

Điều khoản và điều kiện học online

Table of Contents

Điều khoản và Điều kiện học online

Các Điều khoản và Điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản”) thiết lập thỏa thuận giữa người dùng và QQEnglish về việc người dùng sử dụng tất cả các dịch vụ (sau đây gọi là “Dịch vụ”) được cung cấp trên nền tảng dịch vụ “QQEnglish” ( sau đây gọi là “Trang web”) do QQEnglish điều hành. Thuật ngữ “người dùng” dùng để chỉ những cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ này, đã được QQEnglish chấp thuận và đã có được thông tin xác thực của người dùng, cũng như những cá nhân muốn đăng ký làm người dùng (sau đây gọi là “Người đăng ký người dùng”), bao gồm trường hợp QQEnglish đã ký hợp đồng với một tổ chức (sau đây gọi là “Tổ chức liên kết”) để cung cấp dịch vụ này cho các thành viên của tổ chức đó.

 

Điều 1 (Phạm vi và sửa đổi điều khoản)

 1. Các Điều khoản này sẽ áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ và sẽ ràng buộc QQEnglish và người dùng. Người dùng phải tuân thủ nghiêm túc các Điều khoản này khi sử dụng Dịch vụ.
 2. Ngoài các quy định được nêu ở đây, QQEnglish có thể thiết lập các điều khoản và điều kiện riêng (sau đây gọi là “Điều khoản bổ sung”) cho từng dịch vụ cụ thể. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các Điều khoản này và Điều khoản bổ sung, các quy định của Điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.
 3. Điều khoản bổ sung, hướng dẫn trợ giúp và các trang web khác do QQEnglish cung cấp để giải thích Dịch vụ, trừ khi có quy định khác, sẽ cấu thành một phần của Điều khoản áp dụng cho Dịch vụ.
 4. QQEnglish có thể sửa đổi Điều khoản mà không cần có sự đồng ý của người dùng. Các Điều khoản sửa đổi sẽ được hiển thị trên trang web hoặc Trang của QQEnglish và sẽ có hiệu lực sau khoảng thời gian bảy (7) ngày kể từ ngày đăng. Người dùng được coi là đã đồng ý trước với Điều khoản sửa đổi và thừa nhận rằng Điều khoản sửa đổi sẽ áp dụng cho tất cả người dùng.
 5. Người dùng sử dụng Dịch vụ sau khi QQEnglish sửa đổi Điều khoản sẽ được coi là đã chấp nhận các thay đổi.

Điều 2 (Đăng kí người dùng)

1. Người đăng ký là người dùng phải hoàn tất quy trình đăng ký người dùng theo các thủ tục do QQEnglish yêu cầu, cũng như các thủ tục khác do QQEnglish yêu cầu.

(1) Đọc kỹ các Điều khoản này và đồng ý bị ràng buộc bởi nội dung của chúng, sau đó tiến hành đăng ký người dùng bằng phương thức do QQEnglish chỉ định.

(2) Đối với các dịch vụ phải trả phí, đồng ý thanh toán phí sử dụng thông qua các phương thức thanh toán do QQEnglish chỉ định.

(3) Nhập chính xác thông tin được yêu cầu, bao gồm tên, địa chỉ email và mọi chi tiết cần thiết khác để đăng ký người dùng, trên màn hình đăng ký người dùng.

2. Quá trình đăng ký người dùng sẽ được coi là hoàn tất khi có thông báo chấp nhận từ QQEnglish qua email phản hồi đơn đăng ký được nêu ở trên.

3. QQEnglish có quyền từ chối đăng ký của người dùng đăng ký nếu có bất kỳ lý do nào sau đây. Trong trường hợp phát hiện vi phạm bất kỳ lý do nào sau đây sau khi người dùng đăng ký, QQEnglish có thể xóa đăng ký người dùng tại thời điểm đó

(1) Người nộp đơn không tồn tại.

(2) Người đăng ký đã có tài khoản người dùng.

(3) Trước đây, người dùng đăng ký đã bị đình chỉ hoặc thu hồi tài khoản người dùng do vi phạm các Điều khoản này hoặc vì các lý do khác.

(4) Cung cấp thông tin sai lệch cho QQEnglish trong quá trình đăng ký người dùng.

(5) Người dùng đăng ký có thể cản trở hoạt động của Dịch vụ.

(6) Tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng được chỉ định của người nộp đơn đã bị đình chỉ hoặc có khả năng không thanh toán.

(7) Người nộp đơn là người dùng có liên quan hoặc có nghi ngờ đến các nhóm tội phạm có tổ chức, lực lượng chống đối xã hội hoặc các tổ chức tương tự theo xác định của QQEnglish.

(8) Người nộp đơn là trẻ vị thành niên, người trưởng thành dưới sự giám hộ, người được bảo hộ hoặc thiếu năng lực pháp lý để ký kết hợp đồng mà không có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp, theo xác định của QQEnglish.

(9) Có nguy cơ cạnh tranh với QQEnglish. 

(10) QQEnglish cho rằng việc đưa Người nộp đơn là người dùng vì bất kỳ lý do nào khác là không phù hợp.

Điều 3 (Tiêu chuẩn người dùng)

 1. Người đăng ký người dùng tuân theo quy trình đăng ký người dùng theo Điều 2 và hoàn tất đăng ký người dùng thành công sau khi được QQEnglish chấp thuận sẽ được công nhận là người dùng.

Điều 4 (Thông báo thay đổi thông tin đã đăng ký)

 1. Khi QQEnglish cần thông báo cho người dùng về Dịch vụ, QQEnglish có thể gửi email đến địa chỉ email mà người dùng đã đăng ký. Người dùng có trách nhiệm đảm bảo rằng họ nhận được email từ QQEnglish.
 2. Thông báo nêu trên sẽ được coi là đã đến tay người dùng khi được QQEnglish gửi đi. QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm về việc không nhận được email do cài đặt email của người dùng hoặc đăng ký không chính xác.
 3. Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin do người dùng cung cấp trong quá trình đăng ký người dùng, người dùng phải thông báo kịp thời cho QQEnglish về những thay đổi đó bằng những cách thức chính thống của QQEnglish. Tuy nhiên, không thể thực hiện các thay đổi đối với các mục mà QQEnglish đã chỉ định là không thể sửa đổi trừ khi được QQEnglish chấp thuận, ngoại trừ thông tin đăng ký ban đầu.
 4. QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc gánh nặng nào mà người dùng phải gánh chịu do người dùng không cung cấp thông báo được nêu ở trên.

Điều 5 (Xử lý thông tin người dùng)

 1. Người dùng phải đồng ý trước rằng thông tin cá nhân được cung cấp cho QQEnglish trong quá trình đăng ký người dùng, cũng như thông tin liên quan đến người dùng mà QQEnglish thu được trong quá trình sử dụng Dịch vụ (sau đây gọi là “thông tin cá nhân”), có thể được sử dụng cho các mục đích được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của QQEnglish.
 2. Người dùng phải đồng ý đăng ký thông tin cá nhân của mình trong cơ sở dữ liệu do QQEnglish quản lý, cũng như các công ty liên kết của QQEnglish và công ty chủ quản Great English Corporation (có trụ sở tại Tầng 8 Skyrise 4, Cebu IT Park, Apas, Thành phố Cebu, Philippines 6000) , và Shanghai QuickCool Network Technology Co., Ltd. (có trụ sở tại 6F, Tòa nhà kinh doanh Qingsong Cheng, số 8 đường Dong’an, quận Xuhui, Thượng Hải) và việc sử dụng thông tin cá nhân của họ cho các mục đích nêu trên.
 3. Trong các trường hợp sau, QQEnglish có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba.(1) Khi đã có được sự đồng ý của người dùng.     (2) Khi cơ quan công quyền yêu cầu tiết lộ hoặc cung cấp. (3) Khi cung cấp thông tin dưới hình thức không cho phép nhận dạng cá nhân.(4) Khi có yêu cầu của tổ chức liên kết.
 4. Tên đầy đủ được La tinh hóa của người dùng sẽ được coi là thông tin có sẵn công khai trên Trang web. Người dùng hiểu rằng họ có thể được giáo viên gọi bằng tên đầy đủ trong giờ học và đồng ý cung cấp tên thật khi đăng ký người dùng và trong suốt quá trình họ tiếp tục sử dụng Dịch vụ.

Điều 6(Quản lý ID và mật khẩu )

 1. Người dùng sẽ sử dụng ID và mật khẩu (Cả hai đều có thể được thay đổi theo nhu cầu của người dùng) do người dùng đặt trong quá trình đăng ký người dùng khi sử dụng Dịch vụ.
 2. Người dùng phải chịu trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu của mình như đã nêu ở đoạn trước và không cho phép bên thứ ba sử dụng ID hoặc mật khẩu của mình.
 3. Người dùng phải chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại do quản lý ID và mật khẩu, lỗi sử dụng hoặc sử dụng trái phép của bên thứ ba và QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm.
 4. Nếu có nghi ngờ rằng ID người dùng đang được bên thứ ba sử dụng, người dùng phải liên hệ ngay với QQEnglish và làm theo hướng dẫn của QQEnglish.

Điều 7(Phí dịch vụ)

 1. Phí sử dụng Dịch vụ sẽ như được nêu trên Trang web và người dùng phải trả trước phí sử dụng cho các dịch vụ phải trả phí theo các phương thức do QQEnglish chỉ định. Tuy nhiên, trong trường hợp các tập đoàn, tổ chức giáo dục hoặc các tổ chức khác ký kết các thỏa thuận riêng với QQEnglish hoặc các đại lý được ủy quyền của QQEnglish để sử dụng Dịch vụ, các quy định về phí sử dụng và thanh toán trong các Điều khoản này sẽ không được áp dụng và trong những trường hợp nêu trên, các thỏa thuận tương ứng sẽ được ưu tiên.
 2. Nếu cần phải trả bất kỳ chi phí nào để thanh toán phí sử dụng thì người dùng sẽ phải chịu chi phí đó.
 3. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký người dùng, người dùng có thể sử dụng Dịch vụ do QQEnglish cung cấp sau khi được QQEnglish phê duyệt.
 4. QQEnglish có quyền thay đổi phí sử dụng hoặc giới thiệu các cơ cấu phí mới bất kỳ lúc nào, sau khi đưa ra thông báo qua các bài đăng trên Trang web hoặc qua email hoặc các công cụ liên lạc khác tới người dùng.

Điều 8 (Cung cấp dịch vụ)

 1. Người dùng phải đồng ý và tuân thủ các quy định dịch vụ sau:
  Thiết bị sử dụng dịch vụ
  (1) Người dùng phải tự chịu trách nhiệm và chi phí chuẩn bị thiết bị máy tính hoặc các thiết bị khác có hiệu suất bằng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật do QQEnglish đặt ra. Người dùng cũng phải cài đặt và định cấu hình phần mềm do QQEnglish chỉ định trên thiết bị của mình và thiết lập môi trường giao tiếp đáp ứng các điều kiện do QQEnglish chỉ định để sử dụng dịch vụ.
  (2) Người dùng thừa nhận và đồng ý trước rằng việc cung cấp dịch vụ yêu cầu họ vận hành phần mềm hoặc ứng dụng được chỉ định do QQEnglish cung cấp, cũng như gửi và nhận dữ liệu thông qua phần mềm hoặc ứng dụng.
 2. Hệ thống bài học
  Người dùng có thể sử dụng dịch vụ bằng cách thanh toán phí sử dụng được QQEnglish quy định riêng bằng các phương pháp sau:
  (1) Người dùng có thể đăng ký trước gói trả phí và đặt trước các bài học trong tần suất sử dụng hoặc số điểm được chỉ định trong thời gian gói đã mua có hiệu lực. Người dùng cũng có thể mua thêm điểm hoặc tham gia vào các chương trình khuyến mãi.
  (2) Việc đặt chỗ bài học được coi là đã được xác nhận sau khi chúng được phản ánh trong hệ thống đặt chỗ do QQEnglish cung cấp trên tài khoản của người dùng.
  (3) Điểm hoặc lợi ích tương tự do QQEnglish cấp sẽ có ngày hết hạn do QQEnglish xác định. Khi ngày hết hạn trôi qua, chúng sẽ trở nên không hợp lệ.
 3. Hủy bỏ và gián đoạn bài học
  (1) Trong trường hợp QQEnglish không thể tổ chức buổi học theo lịch vì những lý do không thể tránh khỏi như giáo viên bị bệnh hoặc nghỉ việc, QQEnglish có thể hủy buổi học hoặc cung cấp giáo viên thay thế. Trong những trường hợp như vậy, QQEnglish sẽ hoàn trả số điểm hoặc lợi ích tương tự đã sử dụng cho việc đặt chỗ theo các tiêu chí do QQEnglish xác định, cấp thêm điểm hoặc lợi ích hoặc dạy học với giáo viên thay thế. Tuy nhiên, QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường cho người dùng về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh ngoài phạm vi này.
  (2) Nếu người dùng không phản hồi thông tin từ giáo viên hoặc người khác trong vòng khoảng 15 phút sau thời gian bắt đầu bài học theo lịch, QQEnglish có thể coi bài học bị hủy vì sự thuận tiện của người dùng và có thể hủy bài học. Trong trường hợp này, QQEnglish sẽ không bồi thường cho người dùng.
 4. Hoàn tiền và trả lại
  (1) Sau khi người dùng mua điểm hoặc lợi ích tương tự, QQEnglish sẽ không hoàn trả phí vì bất kỳ lý do gì trừ khi QQEnglish chấm dứt dịch vụ sử dụng điểm hoặc lợi ích đó.
  (2) Nếu dịch vụ không tuân thủ các Điều khoản, QQEnglish có thể cung cấp các bài học thay thế hoặc cấp điểm hoặc các lợi ích tương tự nhưng sẽ không được hoàn lại tiền.
 5. Người dùng hủy các bài học đã đặt trước Người dùng có thể hủy các bài học đã đặt trước của mình theo các phương pháp do QQEnglish chỉ định. Trong những trường hợp như vậy, người dùng có thể đủ điều kiện được hoàn lại số điểm hoặc lợi ích tương tự đã sử dụng để đặt chỗ theo tiêu chí do QQEnglish xác định.
 6. Lỗi hệ thống hoặc không thể tham gia bài học
  (1) Lỗi hệ thống do Trang web gây ra Trong trường hợp lỗi hệ thống do Trang web gây ra dẫn đến thời lượng bài học dưới 20 phút, số điểm hoặc tín chỉ tương ứng sẽ được hoàn trả cho người dùng. Trong những trường hợp như vậy, người dùng phải thông báo cho QQEnglish trong vòng 48 giờ sau buổi học, cung cấp tên người dùng, khoảng thời gian họ không thể tham dự và tên giáo viên, theo phương thức thông báo được chỉ định, chẳng hạn như email. Sau khi điều tra và xác nhận tình hình, QQEnglish sẽ chỉ hoàn trả số điểm hoặc tín chỉ áp dụng nếu hệ thống được xác nhận là lỗi. Quá trình điều tra, xác nhận và hoàn trả điểm này có thể mất vài ngày.
  (2) Lỗi hệ thống do người dùng gây ra. Sẽ không hoàn lại điểm bài học hoặc tín chỉ nếu người dùng không thể tham gia bài học do lỗi hệ thống do thiết bị hoặc mạng của chính họ gây ra.
  (3) Lỗi hệ thống do phần mềm của bên thứ ba gây ra Trong trường hợp sử dụng phần mềm do các đơn vị không phải Trang web vận hành và cung cấp, chẳng hạn như Skype, nếu người dùng không thể tham dự bài học do lỗi hệ thống do phần mềm đó gây ra, thì không. sẽ được hoàn lại điểm bài học hoặc tín chỉ.
 7. Tình trạng sẵn có của dịch vụ và ngày phục vụ
  (1) Giờ phục vụ của dịch vụ này sẽ được nêu trên trang web. Nhà cung cấp dịch vụ có quyền thay đổi giờ phục vụ bằng cách thông báo cho người dùng thông qua trang web mà không cần thông báo trước.
  (2) Ngày lễ Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chỉ định các ngày nghỉ lễ dựa trên các ngày cuối tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ cuối năm và năm mới hoặc các ngày lễ ở Philippines. QQEnglish có quyền thay đổi lịch nghỉ của dịch vụ bằng cách thông báo cho người dùng mà không cần thông báo trước. Xin lưu ý rằng QQEnglish sẽ không cung cấp dịch vụ vào các ngày nghỉ lễ và sẽ không đưa ra bất kỳ khoản bồi thường nào cho việc này.
 8. Hạn chế dịch vụ Để đảm bảo cung cấp dịch vụ suôn sẻ, QQEnglish có thể áp đặt các hạn chế hoặc thay đổi về số lượng bài học mà người dùng đặt trước.
 9. Giám sát dịch vụ Bằng cách sử dụng dịch vụ do QQEnglish cung cấp, người dùng đồng ý trước với việc QQEnglish ghi âm và ghi hình các bài học của họ. Việc ghi lại và thu thập nhằm mục đích như hướng dẫn và đánh giá giáo viên, cải thiện chất lượng dịch vụ, quản lý và kiểm tra tình trạng mạng cũng như các mục tiêu khác của thỏa thuận này. Ngoại trừ trường hợp cần có sự hợp tác để điều tra của cơ quan công quyền, các bản ghi âm và nội dung được ghi lại sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

Giáo trình và tài liệu học tiếng Anh

Giáo trình và tài liệu học tiếng Anh

Giáo trình và tài liệu học tiếng Anh

Điều 9 (Trách nhiệm của người dùng)​

Người dùng phải tuân thủ các quy định được nêu trong các Điều khoản này và cũng phải tuân thủ các điều sau:

(1) Người dùng không được sử dụng Dịch vụ do QQEnglish cung cấp cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào.

(2) Người dùng phải tuân theo các quy tắc, chính sách và thủ tục thường được tuân thủ trên internet, ngoài các Điều khoản này, vì Dịch vụ được cung cấp qua internet.

(3) Người dùng không được chuyển nhượng, sử dụng, bán, thay đổi quyền sở hữu hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào khác các quyền được nắm giữ với tư cách là thành viên của Dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

(4) Trong trường hợp có tranh chấp phát sinh giữa người dùng và công ty thẻ tín dụng, bên trung gian ứng trước hoặc các bên khác liên quan đến thanh toán liên quan đến Dịch vụ, người dùng sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó trực tiếp với các bên tương ứng.

Điều 10 (Các hành động bị cấm của người dùng)​

 1. Người dùng không được tham gia vào các hành vi sau đây hoặc hành động có thể gây lo sợ khi sử dụng dịch vụ này:
  (1) Hành vi xâm phạm quyền của QQEnglish, trang web này hoặc dịch vụ này.
  (2) Phỉ báng, vu khống hoặc hành vi gây tổn hại đến danh dự, uy tín hoặc uy tín của người dùng khác, bên thứ ba, QQEnglish hoặc nhân viên của QQEnglish.
  (3) Hành vi gây thiệt hại hoặc bất lợi về kinh tế hoặc tinh thần cho người dùng khác, bên thứ ba, QQEnglish hoặc nhân viên của QQEnglish.
  (4) Các hành vi liên quan đến vận động bầu cử, hoạt động tôn giáo hoặc các hoạt động tương tự.
  (5) Các hành vi liên quan đến tự đề cao.
  (6) Hành vi trái với trật tự, đạo đức công cộng.
  (7) Hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi có thể vi phạm pháp luật.
  (8) Hành vi cản trở hoạt động của dịch vụ này.
  (9) Hành vi phạm tội hoặc hành vi dẫn đến hành vi phạm tội.
  (10) Hành vi sử dụng dịch vụ này vào hoạt động kinh doanh, mục đích thương mại hoặc chuẩn bị tương tự như dịch vụ này.
  (11) Hành vi phát tán thông tin sai sự thật.
  (12) Các hành vi, ngoài những hành vi được QQEnglish phê duyệt, liên quan đến các giao dịch tài chính, mua bán, tặng quà, giả định danh tính hoặc bất kỳ hành vi nào khác có thể hoặc có khả năng tạo ra lợi ích với những người dùng khác, nhân viên QQEnglish hoặc giáo viên.
  (13) Hành vi được đánh giá là có ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên.
  (14) Đe dọa, tục tĩu, không đứng đắn, có hành vi thiếu lịch sự, lăng mạ bằng lời nói hoặc hành vi gây khó chịu cho người dùng khác, bên thứ ba, QQEnglish hoặc nhân viên của QQEnglish.
  (15) Hành vi đăng tải, tiết lộ, cung cấp hoặc gửi qua dịch vụ này những nội dung dẫn đến phân biệt đối xử hoặc có vấn đề về mặt đạo đức đối với người khác.
  (16) Hành vi quấy rối giáo viên hoặc cản trở tiến độ của bài học bằng hành vi sai trái.
  (17) Hành vi dòm ngó điều kiện làm việc của giáo viên hoặc thông tin mật của QQEnglish.
  (18) Hành vi mời gọi giáo viên làm việc cho các dịch vụ, công ty có khả năng cạnh tranh với QQEnglish.
  (19) Hành vi cố gắng liên lạc cá nhân với giáo viên, bao gồm gửi email, bất kể phương thức trực tuyến hay ngoại tuyến.
  (20) Hành vi đưa bài giảng được ghi âm, ghi âm lên mạng Internet hoặc cung cấp cho bên thứ ba bên ngoài.
  (21) Hành vi sao chép, truyền, in lại hoặc cung cấp tài liệu giảng dạy do QQEnglish cung cấp cho bên thứ ba.
  (22) Hành vi cho phép bên thứ ba sử dụng thông tin người dùng hoặc các lợi ích do QQEnglish cấp.
  (23) Hành vi yêu cầu dạy học, giáo dục ngôn ngữ, giảng dạy hoặc các hành vi tương tự từ giáo viên hoặc nhân viên QQEnglish ngoài dịch vụ này.
  (24) Bất kỳ hành vi nào khác được QQEnnglish cho là không phù hợp.
 2. Nếu QQEnglish xác định rằng người dùng đã thực hiện hoặc có khả năng thực hiện các hành động được mô tả trong Khoản 1, QQEnglish có thể hạn chế hoặc cấm người dùng sử dụng tất cả hoặc một phần dịch vụ này mà không có thông báo hoặc sự đồng ý trước.
 3. Ngay cả khi người dùng phải chịu bất kỳ thiệt hại nào do các hành động được mô tả trong Đoạn 1, QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trách nhiệm nào.
 4. Trong trường hợp người dùng vi phạm các Điều khoản này và gây thiệt hại cho QQEnglish hoặc bên thứ ba, người dùng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường và trong trường hợp gây thiệt hại cho bên thứ ba, người dùng sẽ hoàn toàn miễn trừ trách nhiệm pháp lý cho QQEnglish.
 5. Nếu QQEnglish thay mặt người dùng bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba, người dùng sẽ ngay lập tức trả cho QQEnglish một số tiền tương đương với số tiền bồi thường.
 6. Người dùng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà QQEnglish phải gánh chịu do các hành động được mô tả tại Đoạn 1. Hơn nữa, trách nhiệm bồi thường này sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả sau khi người dùng rút khỏi dịch vụ.
 7. Trong trường hợp người dùng không thanh toán nghĩa vụ tiền tệ cho QQEnglish, người dùng sẽ phải trả khoản phạt chậm thanh toán là 14,6% mỗi năm kể từ ngày tiếp theo ngày thanh toán nghĩa vụ tiền tệ đó cho đến ngày hoàn tất thanh toán.

Điều 11 (Rút tiền)​

 1. Người dùng không muốn sử dụng các dịch vụ phải trả phí có thể tạm dừng tư cách đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ phải trả phí (sau đây gọi là “tạm ngưng”).
 2. Nếu người dùng muốn tạm ngưng tài khoản của mình, họ phải thông báo cho QQEnglish về ý định tạm ngưng qua email được chỉ định hoặc các phương thức khác do QQEnglish chỉ định. Việc tạm ngưng sẽ có hiệu lực sau khi QQEnglish hoàn tất quá trình xác minh người dùng.
 3. Nếu người dùng có số dư điểm dự trữ chưa thanh toán (có số dư điểm âm), QQEnglish sẽ không chấp nhận yêu cầu tạm ngưng trừ khi người dùng bù đắp số điểm đã mượn bằng cách mua điểm cho tháng tiếp theo hoặc thông qua các phương thức tích điểm bổ sung.
 4. Sau khi tạm ngưng, người dùng sẽ mất mọi quyền và đặc quyền liên quan đến điểm và các dịch vụ trả phí khác.
 5. Người dùng không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ có thể hủy tư cách thành viên của mình (sau đây gọi là “rút tiền”).
 6. Nếu người dùng muốn rút tiền, họ phải thông báo cho QQEnglish về ý định rút tiền của mình qua email được chỉ định hoặc các phương thức khác do QQEnglish chỉ định. Việc rút tiền sẽ có hiệu lực sau khi hoàn tất xác minh người dùng bằng QQEnglish.
 7. Sau khi rút tiền, người dùng sẽ mất tất cả các quyền và đặc quyền liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc quyền nào đối với QQEnglish.
 8. Ngay cả sau khi rút tiền, QQEnglish vẫn có thể tiếp tục sử dụng thông tin đã đăng ký cho mục đích kinh doanh của mình.
 9. Người dùng xác nhận trước rằng nếu họ có bất kỳ phản đối nào đối với các điều khoản hoặc thay đổi các điều khoản của thỏa thuận này hoặc nếu họ phản đối nội dung của dịch vụ thì cách duy nhất họ có thể làm là chấm dứt việc sử dụng dịch vụ và rút lại. 

Điều 12 (Hủy bỏ hoặc không phê duyệt người dùng)

 1. Nếu người dùng thuộc bất kỳ lý do nào sau đây, QQEnglish có thể đình chỉ việc sử dụng dịch vụ của người dùng hoặc đình chỉ hoặc thu hồi tư cách thành viên của người dùng mà không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo trước nào: (1) Nếu phát hiện ra rằng người dùng thuộc bất kỳ lý do nào được nêu tại Điều 2 Khoản 2 hoặc Điều 10 Khoản 1. (2) Nếu người dùng sửa đổi thông tin được cung cấp thông qua dịch vụ mà không nhận được sự đồng ý từ QQEnglish. (3) Nếu người dùng sử dụng dịch vụ với mục đích lừa đảo. (4) Nếu người dùng can thiệp vào hoạt động của dịch vụ, bất kể phương tiện được sử dụng. (5) Nếu không thể liên lạc được với thành viên qua điện thoại hoặc email. (6) Nếu người dùng được QQEnglish coi là không đủ điều kiện. (7) Nếu người dùng chưa sử dụng dịch vụ trong một năm. (8) Nếu xảy ra những trở ngại không lường trước được trong giao tiếp mà không thể giải quyết được khi sử dụng dịch vụ. (9) Nếu người dùng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán với QQEnglish. (10) Nếu người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này.
 2. Nếu người dùng bị QQEnglish đình chỉ hoặc thu hồi, người dùng sẽ phải thanh toán ngay toàn bộ số tiền còn nợ cho QQEnglish. Hơn nữa, trừ khi được QQEnglish chấp thuận, QQEnglish sẽ không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ khoản phí hoặc khoản thanh toán nào đã được thực hiện.
 3. QQEnglish có thể vô hiệu hóa ID, mật khẩu và thông tin xác thực khác của người dùng khi tạm dừng hoặc rút người dùng.
 4. QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải chịu do thực hiện các biện pháp quy định tại Khoản 1.

Điều 13 (Gián đoạn hoặc tạm dừng dịch vụ)​

 1. QQEnglish có thể tùy ý làm gián đoạn hoặc đình chỉ dịch vụ bằng cách đưa ra thông báo trước thông qua việc đăng trên Trang web hoặc bằng cách gửi thông báo cho người dùng bằng các phương pháp khác. Tuy nhiên, trong những trường hợp khẩn cấp và hợp lý được QQEnglish xác định, dịch vụ có thể bị gián đoạn hoặc tạm dừng mà không cần thông báo trước cho người dùng.
 2. QQEnglish sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do xảy ra gián đoạn, đình chỉ hoặc các sự kiện tương tự liên quan đến dịch vụ.

Điều 14 (Tiến hành khảo sát và cung cấp thông tin)​

QQEnglish có thể tiến hành quảng cáo và khảo sát qua email tới người dùng.

Điều 15(Từ chối trách nhiệm bảo hành)​

 1. Người dùng đồng ý khi sử dụng dịch vụ và tự chịu rủi ro. QQEnglish không cung cấp bất kỳ sự bảo đảm nào liên quan đến nội dung tuyên bố của giáo viên, nội dung của dịch vụ, tính khả dụng, khả năng truy cập hoặc điều kiện sử dụng của dịch vụ. Người dùng có trách nhiệm xác minh tính chính xác, tính xác thực, khả năng truy cập, v.v. trước khi bắt đầu sử dụng.
 2. QQEnglish không đảm bảo những điều sau:
  (1) Khả năng đặt chỗ cho các bài học mong muốn hoặc thực hiện các bài học đã đặt trước theo lịch trình.
  (2) Tiếp tục các bài học do giáo viên cụ thể hoặc chương trình giảng dạy cụ thể cung cấp.
  (3) Nội dung dịch vụ, kết quả hoặc hiệu quả học tập đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
  (4) Liệu thông tin do người dùng gửi có đến được hệ thống máy tính của QQEnglish hay không hay thông tin mà hệ thống máy tính của QQEnglish nhận được có giống với thông tin do người dùng gửi hay không.
  (5) Cung cấp dịch vụ kịp thời.
  (6) Thông tin mà người dùng có được thông qua dịch vụ là chính xác và đáng tin cậy (đầy đủ, có thể áp dụng, cập nhật, hữu ích và không chứa thông tin có thể gây khó chịu cho người dùng).
  (7) Hỗ trợ hoặc cung cấp dịch vụ trong thời gian quy định trên trang web hoặc email.
  (8) Không có bất kỳ khiếm khuyết nào trong dịch vụ.
 3. QQEnglish không đảm bảo rằng hành động của giáo viên thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng được mục tiêu của người dùng.
 4. Trong trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ (không bao gồm chính dịch vụ đó) được mua trên trang web không tuân thủ các điều khoản của hợp đồng, QQEnglish sẽ cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế nhưng sẽ không hoàn lại tiền.
 5. Trừ khi được nêu ở trên, QQEnglish không cung cấp bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ (không bao gồm chính dịch vụ đó) được mua trên trang web.
 6. Bất kể các quy định ở trên, nếu người dùng đủ điều kiện là “nhà thầu”, QQEnglish sẽ bồi thường cho người dùng những thiệt hại thực tế phải chịu trực tiếp bằng giá mua hàng hóa hoặc dịch vụ gây ra thiệt hại, vì những lý do thuộc trách nhiệm của QQEnglish. . Tuy nhiên, trong trường hợp sự sơ suất hoặc cố ý của QQEnglish gây thiệt hại cho người dùng, QQEnglish sẽ đưa ra biện pháp bồi thường thích đáng trong giới hạn được pháp luật cho phép.
 7. Bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin nào mà người dùng nhận được trực tiếp từ QQEnglish hoặc từ giáo viên thông qua dịch vụ đều không phải là sự đảm bảo ngoài những gì được quy định trong các Điều khoản này. Người dùng phải tự chịu rủi ro khi sử dụng những lời khuyên và thông tin đó.
 8. QQEnglish không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các trường hợp sau:
  (1) Tình trạng thiếu bài học tạm thời do số lượng người dùng tăng đột ngột, giáo viên nghỉ việc hoặc gián đoạn liên lạc từ phía quốc gia sở tại Philippines.
  (2) Không thể đặt trước các bài học trong khoảng thời gian mong muốn cụ thể.
  (3) Không thể đăng ký học với giáo viên mong muốn cụ thể.

Điều 16 (Quyền sở hữu)

 1. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền về chân dung, bản quyền và quyền sở hữu liên quan đến hình ảnh, tài liệu, bố cục, thiết kế, cấu trúc, hệ thống và tất cả các khía cạnh khác của dịch vụ này đều thuộc về QQEnglish.
 2. Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng không có được bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với dịch vụ này hoặc nội dung được truy cập.
 3. Bản quyền hình ảnh, video do QQEnglish chụp với sự đồng ý của người dùng thuộc về QQEnglish. QQEnglish có quyền sử dụng những tài liệu này mà không bị hạn chế cho bất kỳ mục đích nào, hiện tại và trong tương lai.

Điều 17(Chuyển nhượng kinh doanh)​

Trong trường hợp QQEnglish chuyển giao hoạt động dịch vụ internet của mình, bao gồm cả dịch vụ này, cho bên thứ ba, QQEnglish có thể chuyển nhượng, nhượng quyền, bán, hợp nhất hoặc chuyển giao tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận này cho bên thứ ba bằng cách cung cấp trước thông báo cho người dùng.
Hơn nữa, trong trường hợp như vậy, người dùng đồng ý rằng QQEnglish có thể tiết lộ thông tin đăng ký của họ cho bên sẽ đảm nhận các quyền và nghĩa vụ nói trên.