Khóa học/ Học phí

Để có thể thành thạo Tiếng Anh, bạn có thể chọn môn học phù hợp với muc tiêu và lịch trình của mình.

Khóa Standard

Khóa học bao gồm 6 lớp 1:1 và 2 lớp nhóm (được học Callan). Học viên có thể cải thiện các kỹ ăng tiếng anh qua 8 lớp học, đặc biệt là kỹ năng nói. Lớp học sẽ được sắp xếp dựa trên bài test đầu vào và mực tiêu học tập của từng học viên.

Số lớp mỗi ngày.

6 lớp 1:1 và 2 lớp nhóm (thêm 2 lớp nhóm tối).

Thời gian đăng ký học.

Trên 1 tuần.

Đối tượng học viên.

  • Học viên muốn cải thiện các kỹ năng Tiếng anh, đặc biệt là người đi làm và sinh viên.
  • Học viên chuẩn bị định cư ở nước nói Tiếng anh là ngôn ngữ chính.
  • Học viên đang chuẩn bị cho chương trình Working Holiday.

Nội dung.

Môn học.

Khóa học bao gồm các giáo trình như sau:

QQ Basic​

Reading

Speaking

Listening

Pronunciation

News

Callan Method

Lexicon

Topic Conversation

Travel English

*Học viên có thể chọn các môn học giống nhau để tập trung cải thiện một kỹ năng.
*Học viên có thể thay đổi giáo trình và giáo viên 1 lần/tuần.

Scroll to Top