Khóa học / Học phí

Để thành thạo Tiếng Anh, bạn có thể chọn những gì phù hợp với mực tiêu và thời gian học của mình.

 

Khóa IELTS

Khóa học với 4 lớp học IELTS một kèm một và 4 lớp học nhóm IELTS. Noài ra học viên còn làm bài thi thử IELTS hàng tuần.

Khóa học phù hợp cho học viên muốn nâng cao điểm thi IELTS hoặc mới tiếp xúc với IELTS.

Lớp học hàng ngày

4  Lớp học IELTS một kèm một với giáo viên.
4 lớp học nhóm IELTS.
(2 lớp tối học tự chọn)

Thời gian đăng ký

Trên 1 tuần.

Khóa học giành cho

  • Học viên muốn nâng cao điểm thi IELTS.

Điểm nổi bật của khóa học

1. IELTS Speaking
2. IELTS Writing
3. IELTS Reading
4. IELTS Listening
5. IELTS Test Preparation2 (IELTS 4 skills Practice)
6. IELTS Phraseology (Vocab & Speaking)
7. IELTS Test Preparation (IELTS 4 skills Practice)
8.    Idioms

Điểm nổi bật khác.

  • Giáo viên được training đặc biệt từ đối tác như British Council.
  • Tất cả thông tin mới nhất của IELTS được cung cấp từ British Council.
  • Đặc biết chú trọng vào kỹ năng nói và viết là 2 kỹ năng có được điểm cao trong kỳ thi IELTS.
Scroll to Top