Guide book for Cebu Learning Program

Useful information to ensure success!

มาถึงต้องทำอะไรบ้าง

เจ้าหน้าที่ของเราจะไปรับคุณที่สนามบินเซบูแมคตันและให้ข้อมูลที่จำเป็นและคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนรถประจำทางและอื่น ๆ โปรดสบายใจกับเรา

วันที่มาถึง

รับจากสนามบิน

  • มื่อคุณมาถึงประตูทางออกเจ้าหน้าที่ของเราจะอยู่ที่นั่น แม้ว่าเที่ยวบินของคุณจะล่าช้าพนักงานของเราจะยังคงรับคุณต่อไป ดังนั้นไม่ต้องกังวล!
    สถานที่รับจะระบุไว้ในเอกสารที่เราส่งก่อนโปรแกรม

คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก

  • เจ้าหน้าที่ของเราจะอธิบายกฎสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นที่สาธารณะและอื่น ๆ

เกี่ยวกับรถโรงเรียน

  • เจ้าหน้าที่จะอธิบายตารางเวลาและวิธีการขึ้นรถโรงเรียนของเรา

ตัวอย่างสำหรับวันแรก (วันจันทร์)

  • ในวันแรกจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของคุณ
  • โปรดจัดลำดับความสำคัญในสิ่งที่พนักงานของเราบอกในวันนั้น

7:00-8:30

Breakfast

8:40-9:00

ถ่ายรูป

9:00-9:50

สอบวัดผล

10:00-10:50

สอบวัดผลการพูด

11:00-11:50

ปฐมนิเทศ

12:00-13:00

แลกเปลี่ยนเงิน & ทานข้าว

13:00-13:50

เริ่มเรียนคาบที่หนึ่ง

14:00-14:50

เริ่มเรียนคาบที่สอง

15:00-15:50

เริ่มเรียนคาบที่สาม

16:00-16:50

เริ่มเรียนคาบที่สี่

17:00-17:50

เริ่มเรียนคาบที่ห้า

18:00-19:00

Welcome Party

19:00-19:30

Dinner

วันที่สองของการเรียน

  • รับกำหนดการและรายชื่อคุณครูผู้สอน