ТЭМДЭГ НЭР: Англи хэлний сонирхолтой үгнүүд болон баримтууд

Англи хэлэнд тэмдэг нэр нь нэр үг болон төлөөний үгийн шинж чанарыг тодорхойлдог. Тэдгээр үгнүүд нь нэр үгийн шинж чанарыг илэрхийлдэг: huge, brotherly, bright, long, high, hard. Тэдгээр үгнүүд нь нэр үгийн тоог илэрхийлдэг: many, hundreds, millions, countless.

Мөн ямар, ямар төрлийн, хэдэн гэсэн асуултанд хариулагддаг:

Жишээ нь: 

that mysterious book

the blue book

several English books

Англи хэлний дүрмэнд тэмдэг нэр нь нэр үгийн өмнө ордог. Шаардлагатай дүрэм бол нэр үгийн ард нэмэлт үг тавьж болохгүй юм. Гэсэн хэдий ч өгүүлбэрт холбоос үгийн араас тэмдэг нэр авч болдог.

Жишээ нь: 

Dan Brown’s books are so mysterious; they seem very intriguing.

Эдгээр үг нь ярианы болон бичгийн хэлэнд хоёуланд нь чухал үүрэгтэй. Энэ нь энгийн учир нь тодорхой дүр төрх болон өнгө аясыг бий болгодог. Сонирхолтой нь бусад үгсийн аймгаас ялгаатай нь эдгээр үгсийг давхар хэрэглэж болно. Энэ нь 8 тэмдэг нэр ч нэг өгүүлбэрт орж болно гэсэн үг. Тиймээс дарааллыг санах хэрэгтэй.

Дүрслэх тэмдэг нэр

Дүрслэх тэмдэг нэр нь дүр төрх, өнгө аяс болон мэдрэмжийг хэлдэг. Жишээ нь: “steamy weather” болон “stormy weather” хэлэхэд өөр. Үүнээс гадна “good work” болон “excellent work” мөн “cute pet” болон “adorable pet” гэх нь өөр. Эдгээр үгс нь янз бүрийн дүрслэл, мэдрэмж, гайхшрал зэргийг илэрхийлдэг.

Эдгээх үгсийн зарим нь үйл үгээс гаралтай.  Жишээ нь: the verb had injured, without the helper had, is an adjective: an injured knee.

Үүнээс гадна үйл үгийн -ing хэлбэр жишээ нь sleeping, is тусламжгүйгээр тэмдэг нэр болгох: sleeping child.

Тэмдэг нэр нь нэр үгийн бүтэцтэй адил. Жишээ нь English гэдэг үгтэй school хамт ашиглах: the English School. Бид заримдаа нэр үгсийг нэгтгэж, нэр үгийг нэгж болгон дүрсэлсэн нийлмэл нэмэлт үгсийг үүсгэдэг бөгөөд ихэвчлэн нэр үгийн өмнө зураасаар холбогддог. Тэд нэр үгийг дагавал бид зураасыг орхих нь чухал юм.

Жишээ нь: 

I love eating sun-dried fruits.

The girl was a 16-year-old teenager from Cebu.

Бусад нийлмэл өгүүлбэр ч ямар ч тохиолдолд зураас хэрэглэдэггүй.

Жишээ нь:

living room, full moon, snowball. 

Эдгээр нийлмэл тэмдэг нэрэнд нь зураас шаарддаггүй.

Ялгац

Ялгац нь дараах үгс an, an болон the. Эдгээр нь уян хатан шинжтэй бөгөөд “which one? ” гэсэн асуултанд хариулагдана.  “the” ялгац нь нэр үг болон төлөөний үгийн тодорхой утга, ганц эсвэл олон тоон дээр байгаа эсэхийг харуулна. “a” ялгац нь тодорхойгүй ганц тоо болон мэдэхгүй зүйлсийг анх удаа дурьддаг. An мөн адил гэхдээ бид эгшиг үсгийн дуудлагаас хамаарч ашигладаг. 

Жишээ нь: 

The boy took my ice cream. (THE BOY = specific boy and no other boy.)

A boy took my ice cream. (A BOY = not specific ).

Заах тэмдэг нэр

Заах тэмдэг нэр нь which one(s)? гэсэн асуултанд хариулагдана. Англи хэлний дүрмэнд онцгой бөгөөд ганц тоо болон олон тоон дээр ч ашигладаг. Эдгээр үгс нь тодорхой эсвэл өмнө нь нэрлэгдсэн зүйлсийг хэлдэг.. This and these ойр байгаа зүйлс (цаг хугацаа болон байршил), харин that and those зайтай байхад (цаг хугацаа болон байршил).

Жишээ нь: 

This pen is red.

These pens are red and blue.

That book is mine.

Those books are mine.

This game is fun.

These games are fun.

That party was great.

Those parties were great.

Хамаатуулах тэмдэг нэр

Хамаатуулах тэмдэг нэр нь хэн эзэмшиж байгааг харуулна. Эдгээр нь my, our, your, his, her, its болон their. Эдгээр үгсийг нэр үгийн өмнө хэнийх болохыг харуулахын тулд ашигладаг (эсвэл төлөөний үг).

Жишээ нь: 

my book

our shoes

your pen

their money

Тодорхойгүй тэмдэг нэр

Орчин үеийн дүрмийн хувьд тодорхойгүй нэмэлт үгсийг мөн тоо хэмжээ гэж нэрлэдэг. Бид эдгээр үгсийг дүрмийн бус утгаараа нэр үгийг тодорхойлоход ашигладаг. Тодорхойгүй тэмдэг нэр нь any, each, few, many, much, most, several болон some.

Жишээ нь: 

some teachers

few students

Тэмдэг нэрийн дараалал болон дүрэм

Сонирхолтой нь өгүүлбэрт хүссэнээрээ олон нэмэлт үг нэмж болно. Үнэн хэрэгтээ, дарааллыг сурах нь ярианы энэ хэсгийг судлахад авч болох хамгийн сонирхолтой хичээл юм.

Зарим тохиолдолд тэмдэг нэрийн дарааллыг утгыг нь өөрчлөхгүйгээр дахин цэгцлэх боломжтой байдаг. Эдгээр үгсийг нэгтгэсэн тэмдэг нэр гэнэ. Эдгээр дүрслэх үгс нь нэр үгийг дүрсэлсэн байдлаараа ижил бөгөөд тусдаа байдаг.

Жишээ нь day гэдэг үгийг дүрслэхдээ dull, dark авч болно: a depressing, dark, dull day. Бичихдээ хоёр үгийг салгах таслал болон нэгтгэсэн тэмдэг нэрийг ашигладаг. Ялгаатай нь нэр үгийн өмнө таслал тавьдаггүй.

Бусад бүлгүүдийг чөлөөтэй байршуулах боломжгүй. Мөн хуримтлагдсан тэмдэг нэр гэж байдаг бөгөөд таслалаар ялгах боломжгүй.

Жишээг дагавал:

Dark chocolate cupcake cannot be changed to the chocolate dark cupcake.

Хэрэв та англи хэлтэй төрсөн бол эдгээр үгийн бүлгүүдийг дарааллаар нь байрлуулах дүрэм байдаг гэдгийг ойлгохгүй байж магадгүй юм. Жишээ нь доторхойлогч (a, an, the) нь хэмжээ, өнгө болон зорилгын эхэнд байх. Эндээс илүү ихийг сурч Royal Order of Adjectives by clicking this link болно.

Тэмдэг нэрийн зэрэг

Англи хэлний тэмдэг нэр нь 2 хуваагддаг: Зэрэгцүүлсэн болон зэрэгцүүлээгүй. Ихэнх хүмүүс англи хэлний тэмдэг нэрийн зэргийн талаар суралцахыг үл тоодог нь сонирхолтой юм. Гэсэн хэдий ч үүнийг сурснаар таны мэдлэг сайжирч, та нэмэлт үгсийг зөв ашиглах боломжтой болно.

Ихэнх шалгалтууд IELTS болон TOEFL шиг зэрэгцүүлсэн болон зэрэгцүүлээгүй тэмдэг нэрийг маш сайн ашигласнаар өндөр оноо авах боломжтой.

Зэрэгцүүлсэн тэмдэг нэр

Англи хэлний тэмдэг нэрийн ихэнх нь зэрэгцүүлсэн байдаг. Энэ нь өөр түвшний шинж чанартай байдаг. Жишээ нь bit hot, very hot эсвэл extremely hot гэх мэт. Учир нь өөр түвшний үгнүүд нь хувиргагч болгоход тусладаг.

Жишээ нь: 

I am really hungry now because I haven’t had anything since this morning.

It’s extremely hot in Africa.

The Pacific Ocean is a very wide ocean.

Энд бидний ашиглаж болох нийтлэг зэрэгцүүлсэн тэмдэг нэр болон зарим хувиргагч үгсийн жагсаалтыг энд оруулав.

Хувиргагч: a little/a bit → pretty/quite → really/very → extremely

Энгийн үг: hungry, big, busy, clever, cold, deep, fast, friendly, happy, high, hot, wide, important, long, popular, rich, strong, tall, warm, weak, young

Зэрэгцүүлээгүй: давуу тэмдэг нэр

Англи хэлэнд зэрэгцүүлсэн тэмдэг нэрээс гадна зэрэгцүүлээгүй тэмдэг нэр байдаг. Жишээ нь bit finished эсвэл very finished гэж хэлдэггүй. Мөн bit dead эсвэл very dead гэж хэлдэггүй. Эдгээр тэмдэг нэр нь давуу зэрэг байдаг. Илүү хүчтэй absolutely, totally, эсвэл completely шиг хувиргагч ашигладаг.

Жишээ нь: 

The performance was absolutely brilliant!

The house was totally destroyed by the fire.

Давуу тэмдэг нэрийн хувиргагч үгсийн жагсаалтыг эндээс.

Хувиргагч: absolutely/totally/completely

Энгийн үг:  acceptable, dead, destroyed, finished, free, impossible, necessary, perfect, ruined, unacceptable, etc.

Үүнээс гадна ахисан түвшний давуу тэмдэг нэр байдаг.

Нийтлэг жишээ нь amazing, awful, freezing, boiling болон expansive. Эдгээр тэмдэг нь өөртөө ‘very’ буюу их гэсэн утгыг агуулж байдаг. Гэсэн хэдий ч илүү давуу зэргийн тэмдэг нэрэнд absolutely эсвэл really гэсэн үгийг ашиглаж болно.

Жишээ нь: 

I am famished now because I haven’t had anything since this morning.

The Pacific Ocean is an expansive ocean.

The Aurora is an amazing natural wonder.

Зарим давуу зэргийн тэмдэг нэрийн жагсаалтыг эндээс.

Хувиргагч:  absolutely/really

Энгийн үг:  awful, excellent, terrified, dead, impossible, unique, chemical, digital, domestic