Part of speech คือ อะไร?

เมื่อเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องเรียนรู้ Part of speech ทั้งแปดส่วน ในภาษาอังกฤษ Part of speech คือ รากฐานที่ดีที่สุดของไวยากรณ์ คุณไม่มีทางเข้าใจกฎพื้นฐานของกาลการใช้การผันคำกริยาและอื่น ๆ ได้หากความรู้ของคุณเกี่ยวกับ Part of speech ทั้ง 8 ส่วนไม่เพียงพอ

โดยทั่วไป Part of speech คือ จะแสดงให้เห็นว่าคำนั้นมีหน้าที่ในความหมายและตามหลักไวยากรณ์ภายในประโยคอย่างไร ตัวอย่างเช่นคำสามารถทำหน้าที่แทนส่วนหนึ่งของ Speech ในสถานการณ์ต่างๆ

ในภาษาอังกฤษ Parts of Speech คือ noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction และ interjection.

1. NOUN - คำนาม

คำนามคือชื่อของบุคคลสถานที่สิ่งของหรือความคิด

ตัวอย่างเช่น child, Cebu, Japan, mall, love

คำนามคือคำสำหรับบุคคล, สถานที่, สิ่งของ หรือความคิด คำนามบางคำมักจะนำหน้าด้วย a, an, the

คำนามมีสองประเภท: Proper Nouns และ Common Nouns

Proper nouns มักจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น Q-ty, QQEnglish, Cebu, China, Japan เป็นต้น

Common nouns ไม่ได้เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอย่างเช่น boy, chocolate, food, pen, school ฯลฯ

ในทางไวยากรณ์คำนามอาจเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คอนกรีตหรือนามธรรม

คำนามแสดงการครอบครอง/เป็นเจ้าของโดยการเพิ่ม ‘s

นอกจากนี้คำนามสามารถทำหน้าที่ในบทบาทต่างๆภายในประโยคได้ ตัวอย่างเช่นคำนามอาจเป็นหัวเรื่องวัตถุทางตรงวัตถุทางอ้อมส่วนเติมเต็มหัวเรื่องหรือวัตถุของคำบุพบท

ตรวจสอบคำนามในประโยคตัวอย่างของเราด้านล่าง:

MARY dropped by their HOUSE to give her MOM the expensive GIFT, and then she left for OFFICE immediately. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

2. PRONOUN - สรรพนาม

สรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนาม

ตัวอย่างเช่น He, we, they, it, myself, himself

เราใช้ Pronoun สรรพนามแทนคำนาม ในภาษาอังกฤษเราแทนคำนามด้วยสรรพนามซึ่งเรียกว่าก่อนหน้า ในประโยคข้างต้นคำนำหน้าของสรรพนาม she is the girl เธอคือเด็กผู้หญิง คำสรรพนามถูกกำหนดเพิ่มเติมตามประเภท: คำสรรพนามส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลหรือสิ่งของที่เฉพาะเจาะจง คำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ; คำสรรพนามสะท้อนกลับใช้เพื่อเน้นคำนามหรือคำสรรพนามอื่น สรรพนามญาติแนะนำอนุประโยครอง; และคำสรรพนามที่แสดงให้เห็นถึงชี้ไปที่หรืออ้างถึงคำนาม

Check out the pronouns in our sample sentence below: ตรวจสอบคำสรรพนามในประโยคตัวอย่างของเราด้านล่าง

Mary dropped by THEIR house to give HER mom the expensive gift, and then SHE left for the office immediately. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

3. VERB - คำกริยา

คำกริยาคือคำที่แสดงถึงการกระทำหรือการเป็น

ตัวอย่างเช่น: eat, is, talk, sleep

verb – คำกริยาในประโยคแสดงถึงการกระทำ

บางประโยคประกอบด้วยกริยาหลักและคำกริยาช่วยอย่างน้อยหนึ่งคำ (“He can cook.” Cook เป็นคำกริยาหลักในขณะที่ “can” เป็นกริยาช่วย) คำกริยาต้องเห็นด้วยกับเรื่องในจำนวน (ทั้งสองเป็นเอกพจน์หรือทั้งสองเป็นพหูพจน์)

ที่น่าสนใจคือคำกริยาอาจเป็น regular หรือ irregular

นอกจากนี้คำกริยายังใช้รูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อแสดงความตึงเครียด กาลสามารถเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคต

Check out the verbs in our sample sentence below:

Mary DROPPED by their house to GIVE her mom the expensive gift, and then she LEFT for the office immediately. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

4. ADJECTIVE - คำคุณศัพท์

รายการที่สี่ใน Eight parts of speech คือคำคุณศัพท์ คำคุณศัพท์คือคำที่ปรับเปลี่ยนหรืออธิบายคำนามหรือคำสรรพนาม

ตัวอย่างเช่น: large, blue, old, many, high

คำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนหรืออธิบายคำนามหรือคำสรรพนาม มักจะตอบคำถามว่า which one, what kind, or how many. (บทความ [a, an, the] มักจัดเป็นคำคุณศัพท์)

Check out the adjective in our sample sentence below:

Mary dropped by their house to give her mom the EXPENSIVE gift, and then she left for the office immediately. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

5. ADVERB - กริยาวิเศษณ์

คำวิเศษณ์แก้ไขหรืออธิบายคำกริยาคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์อื่น

ตัวอย่างเช่น: happily, often, silently, well

ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษคำวิเศษณ์อธิบายหรือปรับเปลี่ยนคำกริยาคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์อื่นในประโยค เฉพาะคำคุณศัพท์เท่านั้นที่แก้ไขคำนาม แต่ไม่ใช่คำวิเศษณ์ ยิ่งไปกว่านั้นคำวิเศษณ์มักจะตอบคำถามว่าเมื่อไรที่ไหนอย่างไรทำไมภายใต้เงื่อนไขอะไรหรือในระดับใด คำกริยาวิเศษณ์มักจะลงท้ายด้วย ly

Check out the adverbs in our sample sentence below:

Mary dropped by their house to give her mom the expensive gift, and THEN she left for the office IMMEDIATELY. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

6. PREPOSITION - บุพบท

อันดับที่หกใน Parts of Speech คือ คำบุพบท

คำบุพบทคือคำที่เราวางไว้ก่อนคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อสร้างวลีที่แก้ไขคำอื่นในประโยค

ตัวอย่างเช่น on, at, top, beside, in

(on the table, at school, top of the world, next to the book, in the box)

คำบุพบทคือคำที่เราวางไว้ก่อนคำนามหรือคำสรรพนามเพื่อสร้างวลีที่แก้ไขคำอื่นในประโยค ดังนั้นคำบุพบทจึงเป็นส่วนหนึ่งของวลีบุพบทเสมอ

วลีบุพบทคือกลุ่มของคำที่ประกอบด้วยคำบุพบทวัตถุและคำใด ๆ ที่แก้ไขวัตถุ เวลาส่วนใหญ่วลีบุพบทจะปรับเปลี่ยนคำกริยาหรือคำนาม

Check out the prepositions in our sample sentence below:

Mary dropped BY their house TO give her mom the expensive gift, and then she left FOR the office immediately. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

7. CONJUNCTION - คำสันธาน

คราวนี้เรามาพูดถึงคำสันธานกัน

การเชื่อมต่อคืออะไร? คำเชื่อมคือคำที่รวมคำวลีหรืออนุประโยค

ตัวอย่างเช่น: and, but, because, for, so

คำสันธานคือคำที่เชื่อมคำวลีหรืออนุประโยคและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่รวมเข้าด้วยกัน

คำสันธานมีสองประเภท : Coordinating and Subordinating conjunctions

คำสันธานประสานงานเชื่อมต่อองค์ประกอบที่เท่าเทียมกันทางไวยากรณ์: and, but, or, nor, for, so, yet

คำสันธานรองเชื่อมต่อประโยคที่ไม่เท่ากัน: because, although, while, since ฯลฯ มีคำสันธานประเภทอื่นด้วยเช่นกัน

Check out the conjunction in our sample sentence below:

Mary dropped by their house to give her mom the expensive gift, AND then she left for the office immediately. Exhausting!

The Eight Parts of Speech

และข้อสุดท้ายของ Parts of Speech คือ
8. INTERJECTION - คำอุทาน

คำอุทาน คำอุทานคือคำที่แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่รุนแรง

ตัวอย่างเช่น Ouchh! … oh! … Oops! … Wow!

คำอุทานคือคำที่แสดงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่รุนแรง มักจะตามด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์

Check out the interjection in our sample sentence below:

Mary dropped by their house to give her mom the expensive gift, and then she left for the office immediately. EXHAUSTING!

The Eight Parts of Speech