ТӨЛӨӨНИЙ ҮГС: Тэдгээр нь юу вэ?

Төлөөний үгс гэж юу вэ?

Англи хэлэнд нэр үгийг орлох төлөөний үгс байдаг. 

Ер нь төлөөний үг нь дан нэр үгийг орлодог ч олон нэр төрөлт нэр үг болон нэр өгүүлбэрийг орлуулж болохыг та мэдэх үү? Дараах өгүүлбэрүүдийг авч үзье.

1. Ганц бие нэр үгийг орлуулж ашиглаж болно.

Жишээ нь:

Playful and adorable, dolphins like to play with balls, and they often use them as a prop to entertain guests in theme parks.

(Энэ өгүүлбэрт “they” болон “them” гэсэн төлөөний үгсээр  “dolphins” болон “balls” гэсэн ганц бие нэр үгсийг орлуулж байна.)

2. Нэр өгүүлбэр болон олон төрөлт нэр үгийг орлуулж ашиглаж болно.

Жишээ нь:

The camel drinks the most water than most animals on Earth. It can drink up to 30 gallons in one go when it finds water.

(Энд “it” гэсэн төлөөний үгээр “the Arabian camel” гэсэн нэр өгүүлбэрийг орлуулж байна.)

3. Нэр өгүүлбэрийг орлуулж ашиглаж болно.

Англи хэлний дүрмийн хувьд нэр өгүүлбэр нь өөрийн гэсэн сэдэв, үйл үгтэй олон төрөлт нэр үг юм.

Жшиээ нь:

We understand why Arabian Camels survive in arid deserts. It is because an Arabian Camel can drink 30 gallons of water and re-hydrates faster than any other mammal.

(Энд “it” гэсэн төлөөний үгээр “why Arabian Camels survive in arid deserts” нэр өгүүлбэрийг орлуулж байна.)

Нэр үгийг солихоос гадна төлөөний үг нь англи хэл дээрх өгүүлбэрийг давтагдах, урт, утгагүй болохоос зайлсхийхэд тусалдаг.

Чи бусдын хэлснийг унших дуртай юу сонсох дуртай юу?

Mary is such an adorable girl who always does her best in everything she could do. Mary likes to draw and Mary likes to sing. Despite being just 8-years old, Mary can play the piano very well and Mary can also the guitar well enough. At Mary’s school, Mary has a lot of friends because Mary is very friendly. Mary’s teacher always considers Mary as the role model in the class.

Төлөөний үгс ашигласан параграфийг Mary илүү ойлгомжтойгоор уншина:

Mary is such an adorable girl who always does her best in everything she could do. She likes to draw and sing. Despite being just 8-years old, Mary plays the piano very well, and she also plays the guitar well enough. At her school, she has a lot of friends because she is very friendly. Her teacher always considers her as a role model in the class.

She гэсэн төлөөний үгээр Мэри гэсэн оноосон нэрийн орлуулна. Энэ нь Мэриг төлөөний үгийн өмнөх үг болгодог. Өмнөх үг нь төлөөний үгээр солигдсон нэр үг юм.

Англи хэлэнд төлөөний үгийн 6 төрөл байдаг.

1. Биеийн төлөөний үг

2. Өөрийн төлөөний үг

3. Тодорхойгүй төлөөний үг

4. Холбох төлөөний үг

5. Хамаатуулах төлөөний үг

6. Заах төлөөний үг

БИЕИЙН ТӨЛӨӨНИЙ ҮГ

Нэр үг нь тодорхой хүн, газар, юмсыг хэлдэг бөгөөд биеийн төлөөний үг ч мөн тодорхой хүн, газар, юмсыг хэлдэг. Төлөөний үг нь тоо, хүн, тохиолдол гэсэн шинж чанартай байдаг.

Англи хэлэн дэх тоо нь нэр үгийн ганц ба олон тоог илэрхийлдэг. Жишээлбэл, “her” нь ганц тоо, эсвэл “them” нь олон тоо юм. Mary гэдэг нэр she болж, харин Mary’s friends гэдэг нт Мэригийн найзууд буюу them болдог.

Хүн гэдэг нь бага зэрэг хийсвэр. Бид эхлээд хүнийг дурьдахдаа ерөнхийд нь I эсвэл we гэсэн төлөөний үгээр хэлдэг. Жишээ нь: “I visited China last year” тэр хүнийг анх удаа дурьдаж байгаа. 

Тухайн хүний талаар хоёрдагч хүн дурьдахад you гэж хэлэх. Жишээ нь: “You must take these papers to John as soon as possible.”

Тухайн гуравдагч хүний талаар дурьдахад he, she, it, they, them гэж хэлэх. Жишээ нь: “He visited Thailand last year.”

N.B. Төлөөний үг нь өмнөх үгтэй нь биечлэн тохирч байгаа эсэхийг шалгах нь маш чухал юм.

Өөрөөр хэлбэл, аль төлөөний үг өгүүлбэрт зүй ёсоор тохирч буйг чухалчлах. Зарим төлөөний үгнүүд өгүүлэгдэхүүн болж чаддаг ч зарим нь чаддаггүй. Жишээ нь: “I expect to finish this course soon” гэж хэлэх нь зүгээр гэхдээ “Me expect to finish this course soon” гэж хэлэх боломжгүй. 

Төлөөний үг нь өгүүлэгдэхүүн байх үед өгүүлэгдэхүүн болон төлөөний өгүүлэгдэхүүн болно. 

Гэсэн ч зарим төлөөний үг өгүүлэгдэхүүн болж чадахгүй; шууд тусагдахуун, шууд бус тусагдахуун болон угтварууд. Тэдгээр нь өгүүлэгдэхүүн; төлөөний өгүүлэгдэхүүн байдаг. “Her aunt employed her after graduation.” “Miss Mary gave her a job, too.” “Without them, she would have been unemployed.”

Нэгдүгээр бие

Өгүүлэгдэхүүн

I, we

Тусагдахуун

me, us

Хоёрдугаар бие

Өгүүлэгдэхүүн

you

Тусагдахуун

you

Гуравдугаар бие

Өгүүлэгдэхүүн

he, she, it, they

Тусагдахуун

him, her, it, them

Тусагдахуун төлөөний үгийг холбоос үгээр ашиглаж болно: “The singer was he.”

ТОДОРХОЙГҮЙ ТӨЛӨӨНИЙ ҮГ

Тодорхойгүй төлөөний үг нь ямар нэг тодорхой зүйлийг заадаггүй. Нэмэлтээр, өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүн болон тусагдахуун нь гуравдагаар бие дээр байдаг. Англи хэлэнд нилээдгүй тодорхойгүй төлөөний үг байдаг: 

any

anyone

anything

each

everybody

everyone

everything

few

many

no one

nobody

none

several

some

somebody

someone

Ихэнх тодорхойгүй төлөөний үг нь бүлгээр байдаг. Тиймээс эдгээр төлөөний үгийг олон тоо гэж андуурдаг. Жишээ нь: “Everybody enjoyed their meal.” Эсрэгээрээ, тодорхойгүй ганц тоот төлөөний үгнүүд -one, -body, -thing гэсэн төгсгөлтэй байдаг. “Everybody enjoyed his (or her) meal.”

Түүнээс гадна дараах тодорхойгүй төлөөний үгс нь ихэвчлэн ганц тоогоор илэрхийлэгддэг; хэрэв эдгээр үгсийн аль нэг нь өгүүлбэрийн өмнөх үг бол түүнд хамаарах төлөөний үг мөн ганц байх ёстой. Гэвч бид бичихдээ, “Does anyone remember,” гэхээс илүүтэй “Do anyone remember”; “Each of them prepares,” гэхээс илүүтэй “Each of them prepare”;

Ганц тоот тодорхойгүй төлөөний үг

anyone

anybody

anything

either

each

no one

nobody

nothing

another one

someone

somebody

something

any

everyone

everybody

everything

Өөрөөр хэлбэл зарим тодорхойгүй төлөөний үг олон тоон дээр байдаг:

Олон тоот тодорхойгүй төлөөний үг

both

few

many

several

Олон тооны тодорхойгүй төлөөний үгсийг ашиглахдаа дараах маш чухал дүрмийг үргэлж санаж байх ёстой: Олон тоот төлөөний үгс үргэлж олон тоот үйл үг авдаг.

Жишээ нь:

-Both were praised for their excellent job.

-Several watched the show despite the expensive tickets.

Цөөн тодорхойгүй төлөөний үгнүүд утгаас хамаарч ганц тоот болон олон тоот авдаг. Ганц тоот болон олон тоот тодорхойгүй төлөөний үгс:

most

any

all

none

some

neither

Гэвч, ерөнхий нөхцлөөс хамаарч “All is well,” (singular) болон “All are attending,” (plural) гэж бичих нь зүгээр. 

N.B. Зарим тодорхойгүй төлөөний үгс нь нэмэлт үгийн үүрэг гүйцэтгэдэг. “Many left their trash on the campsite,” many гэдэг төлөөний үгээр campers гэдэг үгийг орлуулсан. Ялгаатай нь “Many hikers went camping on the campsite,” many нь modifying hikers-н тэмдэг нэр.)

Хамаатуулах төлөөний үг

Хамаатуулах төлөөний үгээр хамаатуулах нэр үгийг орлуулдаг. Гэвч, Kurt’s coat becomes his coat. Бид эдгээр төлөөний үгийг ашиглахдаа хэзээ ч тэмдэг (‘) авдаггүй.

Англи хэлний хамаатуулах төлөөний үгийн жагсаалтыг эндээс. 

my

our

your

his

her

its

their

whose

mine

ours

yours

his

hers

theirs

Хамаатуулах төлөөний үгийн жишээнүүд:

-The red shoes are his while the white ones are mine.

-These books are theirs.

-These English books are ours.

Өөрийн төлөөний үг

Өөрийн төлөөний үг нь -self or -selves төгсдөг бөгөөд үндсэн нэр үг болон төлөөний үгээ дагадаг. Нэмэлтээр, эдгээр төрлийн үгнүүд нь өгүлбэрт ганцаараа гарч ирдэггүй.

Жишээ нь:

-Johnny himself delivered the documents to the next building.”

-He delivered the documents to the next building himself.

Утга нь he гэдгээр өөр хэн ч биш бичиг баримт хүлээлгэн өгөөгүй бөгөөд түүний үйл ажиллагааны бие даасан байдлыг онцолдог.

Англи хэлний өөрийн төлөөний үгнүүд:

myself

ourselves

yourself

yourselves

himself

herself

itself

themselves

N.B. Эдгээр үгс уян хатан боловч өгүүлбэрийн сэдвийг reflexive төлөөний үгээр сольж болохгүй гэдгийг үргэлж санаарай.

Жишээ нь:

-Hana and myself love rock climbing. (WRONG)

Харин бид өгүүлбэрийг дүрмийн хувьд зөв болгохын тулд хувийн төлөөний үгийг ашигладаг.

Жишээ нь:

-Hana and I love rock climbing. (RIGHT)

Мөн англи хэлэнд theirself эсвэл theirselves гэж байхгүй. Зөвхөн “themselves”.

Холбох төлөөний үг

Холбох төлөөний үг нь нэр үгийн холбоосоор эхлэдэг. (The clause is called an adjective clause.) Холбох төлөөний үг нь тэмдэг нэр өгүүлбэрийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэмдэг нэр өгүүлбэр нь нэр үгийг цэг ашиглахгүйгээр хэрэгцээт мэдээлэл болгодог.

Англи хэлний холбох төлөөний үг:

that

who

whoever

whose

which

whom

whomever

what

Жишээ нь:

– Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (President of South Africa Nelson Mandela)

– Sheila is the English tutor that knows the most about grammar.

Энэ өгүүлбэрт “who” нь өгүүлэгдэхүүн төлөөний үг юм. Энэ өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүн юм: “Who was talking inside?” Whom нь тусагдахуун төлөөний үг юм. Энэ нь өгүүлбэрийн өгүүлэгдэхүүн болж чадахгүй, гэхдээ шууд болон шууд бус тусагдахуун болж чадна: “Never lend your car to anyone whom you have given birth to. (Author Erma Bombeck)”

Дүрмийн хувьд, үгийн дараалал урвуу байрлалтай асуултуудад who болон whom нь ихэвчлэн гарч ирдэг бөгөөд таны харж буй үгс нь хэн эсвэл хэний гэсэн төлөөний үг, дараа нь үйл үгийн хэсэг, дараа нь өгүүлэгдэхүүн, дараа нь үйл үгийн үлдсэн хэсэг байна.

Жишээ нь, бид хэлэхдээ:

-Who gave you that present?

-Whom did you talk with last night?

Жишээ нь, хэрвээ he ашиглавал, өгүүлэгдэхүүн төлөөний үг нь who—ашиглах нь зөв. Гэхдээ “him” хэрэглэхдээ тусагдахуун төлөөний үгээр ашиглах нь зөв, мөн whom ашиглах нь зөв сонголт.

Заах төлөөний үг

Англи хэлэнд “this,” “that,” “these,” and “those” зэрэг заах төлөөний үг байдаг. Эдгээр төрлийн үгнүүд нь ямар нэг зүйлийг зааж дурьдахад хэрэглэдэг. (жишээ нь, ярьж буй хүн нэг цэгийг заах). Зарим тохиолдолд бид эдгээр үгсийг хийсвэр нэр үгийн санааг илэрхийлэхэд ашигладаг.

Those are my principles, and if you don’t like them…well, I have others. (Groucho Marx)

Some people get so rich they lose all respect for humanity. That is how rich I want to be. (Comedian Rita Rudner)

Тодорхойгүй төлөөний үг шиг заах төлөөний үг нь тэмдэг нэрийн үүрэг гүйцэтгэж чадна.

Дараах жишээнүүд:

THAT band started out playing local Chico clubs. (Энд “band” гэдэг нэр үгйиг илэрхийлж байна)

THOSE girls set the dancefloor on fire! (Энд “girls” гэдэг нэр үгйиг илэрхийлж байна))