کلمات زیبای انگلیسی در اصطلاحات و عبارات

170 مورد از کلمات زیبای انگلیسی که باید بدانید: واژگان، اصطلاحات و نقل قول ها

مقدمه

آیا شما یک شاعر مشتاق هستید که می خواهید از کلمات رنگارنگ و زیبا برای ساخت شعر خود استفاده کنید؟ آیا شما یک Word Geek هستید و دوست دارید در مورد کلمات زیبا در زبان انگلیسی بیشتر بدانید تا دایره لغات خود را بهبود ببخشید؟ یا نویسنده ای مشتاق که می خواهد از چند کلمه دقیق و زیبا برای نوشتن توصیفی استفاده کند؟ اگر چنین است، پس به خواندن این مقاله ادامه دهید تا همراه QQEnglish با کلمات زیبای انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

 یادگیری زبان انگلیسی سرگرم کننده و در عین حال پیچیده است. با این حال، اگر با برخی از کلمات زیبای انگلیسی آشنا شوید، می توانید اوقات فوق العاده ای را صرف یادگیری و سرگرم کردن خود با یادگیری پویایی زبان انگلیسی کنید. به خصوص با استفاده از این کلمات زیبا در زندگی روزمره.

داشتن دانش عمیق از کلمات مختلف و زیبا در زبان انگلیسی توانایی فوق العاده ای است. که با آن، شما به راحتی می توانید درک کنید که دیگران با استفاده از این کلمات زیبا چه چیزهایی را به طور منسجم و فشرده بیان می‌کنند. به خصوص پس از خواندن و نقد قطعات ادبی، مجلات و سایر مستندهای مکتوب. علاوه بر این، نه تنها در خواندن، بلکه در سایر مهارت های کلان انگلیسی – نوشتن، گوش دادن، صحبت کردن، و مشاهده کردن!

علاوه بر این، کلمات زیبای زیر، زمانی که در جملات استفاده می‌شوند، می‌توانند به نوشته‌های شما روح ببخشند، زیرا استفاده از آنها می‌تواند زندگی و رنگی را به متن اضافه کند. ممکن است برخی از این کلمات زیبای انگلیسی برای برخی از خوانندگان آشنا باشند – ممکن است کلمات ساده، منفی یا قوی باشند.با این حال نویسنده آنها را در نظر گرفته است زیرا می توانند در هنگام گفتگو مفید باشند. در زیر کلمات زیبا به زبان انگلیسی با معانی، مثال ها و توضیحات برای درک عمیق کلمات برای شما آورده شده است. کلمات زیبا در زبان انگلیسی در A-Z:

26 مورد از کلمات زیبای انگلیسی با توضیحات (A-Z)

A

Adamantine (صفت) [ ad-uh-MAN-teen, -tin, -tahyn ] 

 • معنی: قوی و نشکن
 • مثال: The warrior wears his adamantine armor to fight against the dragon.
 • توضیح: زره جنگجو بسیار قوی و نشکن است.

B

Bewildering (صفت) [ bih-WIL-der-ing ]

 • معنی: فوق العاده گیج کننده
 • مثال: John survived a lot of bewildering problems last year.
 • توضیح: جان بر تمام مشکلات بسیار گیج کننده ای که در سال گذشته داشت، غلبه کرد.

C

Clandestine (صفت) [ klan-DES-tin ]

 • معنی: خصوصی یا مخفیانه
 • مثال: I witnessed my boyfriend’s clandestine meeting with my best friend.
 • توضیح: دختر به تازگی رابطه مخفی دوست پسر و بهترین دوستش را دیده است.

D

Dauntless (صفت) [ DAWNT-lis, DAHNT- ]

 • معنی: فردی جسور، نترس و ترسناک.
 • مثال: Jeanne’s dauntless character is her best asset.
 • توضیح: این جمله به این معنی است که بهترین بازتاب ژان از خود بی باک بودن و جسور بودن است.

E

Epiphany (صفت) [ ih-PIF-uh-nee ]

 • معنی: یک درک، مکاشفه و بینش ناگهانی.
 • مثال: Troy had an epiphany last week, so I stopped my unhealthy diet immediately.
 • توضیح: تروی متوجه شد که داشتن رژیم غذایی ناسالم بیش از حد خطرناک است.

F

Flabbergast (فعل) [ FLAB-er-gast ]

 • معنی: غرق در تعجب، شوک و سردرگمی
 • مثال: Jones is flabbergasts as soon as he sees his dog wounded.
 • توضیح: جونز وقتی سگش را زخمی می بیند شوکه و گیج می شود.

G

Gregarious (صفت) [ gri-GAIR-ee-uhs ]

 • معنی: یک فرد معاشرتی؛ عاشق شرکت در دورهمی ها
 • مثال: Gretta is such a gregarious person as she is so lively when surrounded by lots of people.
 • توضیح: گرتا فردی بسیار اجتماعی است که به راحتی می تواند خود را با یک جمعیت بزرگ وفق دهد.

H

Harness (فعل) [ HAHR-nis ]

 • معنی: کنترل کردن چیزی
 • مثال: Let us harness the wind to make energy for the town.
 • توضیح: آنها از باد برای تولید نیروی الکتریکی از طریق آسیاب های بادی استفاده می کنند.

I

Inquisitiveness (اسم) [ in-KWIZ-i-tiv-nis ]

 • معنی: کنجکاوی فکری یا اشتیاق برای دانش جدید
 • مثال: Agatha’s sense of inquisitiveness about life made her become an existentialist person.
 • توضیح: آگاتا سوالات زیادی در مورد زندگی و جهان دارد و به همین دلیل او مشاور بزرگی در زندگی شد.

J

Juxtaposition (اسم) [ juhk-stuh-puh-ZISH-uhn ]

 • معنی: قرار دادن دو چیز در کنار هم، مخصوصاً برای مقایسه
 • مثال: The juxtaposition of the rich and the poor is very alarming.
 • توضیح: در اینجا دو ایده متضاد وجود دارد، ثروتمند و فقیر، که به دلیل شکاف اجتماعی و اقتصادی بین آنها نگران کننده است.

K

Kaleidoscope (اسم) [ kuh-LAHY-duh-skohp ]

 • معنی: یک الگوی پیوسته در حال تغییر، یک صحنه، و مانند آن.
 • مثال: The 21st century is a kaleidoscope of scientific and technological advancement.
 • توضیح: در قرن بیست و یکم، ابزارهای زیادی ساخته شد و مطالعات تحقیقاتی زیادی در طول زمان انجام شده است.

L

Loquacious (صفت) [ loh-KWEY-shuhs ]

 • معنی: فردی که بسیار پرحرف، پر جوش و خروش، پرحرف و مانند آن است
 • مثال: Yuri’s loquacious friend made our picnic wonderful and lively.
 • توضیح: دوست یوری در پیک نیک در مورد موضوعات مختلف زیاد صحبت می کند تا حوصله شان سر نرود.

M

Mellifluous (صفت) [ muh-LIF-loo-uhs ]

 • معنی: بسیار شیرین و صاف و برای گوش دلنشین
 • مثال: Tiara’s mellifluous voice sounds like heaven.
 • توضیح: صدای تیارا برای گوش بسیار خوشایند است درست مثل صدای آواز فرشته ای در آسمان.

N

Nocturnal (صفت) [ nok-TUR-nl ]

 • معنی: فعال در شب، مولد در طول شب
 • مثال: Johannes is a nocturnal person and prefers to work at night.
 • توضیح: یوهانس در شب فعال است و در مقایسه با روز کارهای زیادی انجام می دهد.

0

Omniscient (صفت) [ om-NISH-uhnt ]

 • معنی: داشتن دانش، درک و آگاهی نامحدود از این قبیل امور
 • مثال: Teacher Wilf knows many things. He’s truly an omniscient person.
 • توضیح: معلم ویلف در مورد همه چیزهایی که مردم از او می پرسند، مانند یک گوگل انسانی یا یک فرهنگ لغت، بسیار آگاه است.

P

Pandemonium (اسم) [ pan-duh-MOH-nee-uhm ]

 • معنی: وضعیتی پر از هیاهو، سردرگمی شدید و وضعیتی بسیار آشفته
 • مثال: There was a pandemonium that happened after they heard a loud massive bomb.
 • توضیح: مردم گیج می شوند و با شنیدن صدای بمب سر وصداهای بلندی را به شکلی کنترل نشده تولید می کنند.

Q

Quintessential (صفت) [ kwin-tuh-SEN-shuhl ]

 • معنی: کامل ترین یا معمولی ترین مثال از یک چیز یا ایده را نشان می دهد.
 • مثال: Analee was the quintessential strong-independent woman.
 • توضیح: آنالی نمونه کامل یک زن مستقل قوی است.

R

Ravenous (صفت) [ RAV-uh-nuhs ]

 • معنی: به شدت گرسنه
 • مثال: John feels ravenous after lifting heavy things lately.
 • توضیح: جان می خواهد زیاد بخورد زیرا تمام انرژی خود را برای بلند کردن وسایل سنگین مصرف کرده.

S

Schadenfreude (صفت) [ SHAHD-n-froi-duh ]

 • معنی: شخصی که از بدبختی دیگران احساس رضایت می کند
 • مثال: Lowell’s way of pleasure is being  schadenfreude.
 • توضیح: لاول خوشبختی را در بدبختی یا اشتباه دیگران می یابد.

T

Tempestuous (صفت) [ tem-PES-choo-uhs ]

 • معنی: بسیار طوفانی؛ فردی که دارای نوسانات خلقی و احساسات قوی و شدید است
 • مثال: Heather’s tempestuous rage of anger makes the class scared.
 • توضیح: احساس خشم شدید هیدر باعث ترس همکلاسی هایش شد.

U

Ubiquitous (صفت) [ yoo-BIK-wi-tuhs ]

 • معنی: توانایی مشاهده هر نقطه به طور همزمان
 • مثال: These ubiquitous posters about the election are along ABC Street.
 • توضیح: بسیاری از پوسترهای مربوط به کمپین های انتخاباتی را می توان در همه جای خیابان ABC دید.

V

Vivacious (صفت) [ vi-VEY-shuhs ]

 • معنی: پر جنب و جوش، هیجان انگیز و جذاب
 • مثال: Jewel’s vivacious attitude is her greatest asset.
 • توضیح: نگرش پر جنب و جوش جول چیزی است که او را منحصر به فرد می کند و دارایی او است که هیچ کس نمی تواند آن را تقلید کند.

W

Worthwhile (صفت) [ wurth-HWAYL ]

 • معنی: هر چیزی که ارزش پول، تلاش، زمان و غیره را داشته باشد.
 • مثال: It is my pleasure to have this worthwhile book.
 • توضیح: این جمله می گوید کتابی که فرد خریده ارزش پول، زمان و تلاشی را دارد که برای به دست آوردن آن انجام داده است.

X

Xenophilia (اسم) [ zen-uh-FIL-ee-uh ]

 • معنی: فردی که علاقه زیادی به افراد خارجی، فرهنگ، غذا و غیره دارد.
 • مثال: Anthony has a strong xenophilia for German culture.
 • توضیح: آنتونی تمایل زیادی به یادگیری بیشتر در مورد فرهنگ آلمان دارد.

Y

Yearning (اسم) [ YUR-ning ]

 • معنی: اشتیاق عمیق برای کسی یا چیزی، به ویژه غم و اندوه و احساسات شدید
 • مثال: Demeter is yearning to see her daughter Persephone.
 • توضیح: دمتر احساسات عمیقی نسبت به دیدن دختر گمشده اش پرسفونه دارد.

Z

Zing (اسم) [ ZING ]

 • معنی: کیفیتی که چیزی جالب، هیجان انگیز و سرزنده می سازد.
 • مثال: Samuel can make a performance with lots of zing.
 • توضیح: ساموئل کلیدی است که اجرای آن‌ها را پر جنب و جوش و هیجان‌انگیزتر می‌کند.
یادگیری کلمات زیبای انگلیسی

104 مورد از کلمات زیبای انگلیسی: فقط جملات مثال

برخی از کلمات زیبای انگلیسی در مکالمات روزانه شما بسیار مفید هستند. یادگیری این کلمات زیبا به زبان انگلیسی باعث می شود اعتماد به نفس و مهارت بیشتری در استفاده از زبان انگلیسی داشته باشید. به خصوص اگر شما انگلیسی زبان غیر بومی هستید، بنابراین، این کلمات زیبا برای شما مفید هستند. از این رو، خود را با این 104 مورد از کلمات زیبای انگلیسی تنها با جملات مثالی لذت ببرید:

 • Abyss – Her parcel fell into the Pacific Ocean’s abyss.
 • Altruistic – She felt altruistic in the middle of the movie.
 • Auspicious – Shane celebrated her auspicious day of birth.
 • Amity – Jen and John are now in amity after hating each other for too long.
 • Affable – Jeanne is affable and she goes along well.
 • Bliss – I felt  bliss as she kissed my cheeks.
 • Bonny – She felt bonny when her crush waved at her.
 • Benign – Jack’s benign attitude and mysterious character make him handsome.
 • Bequeath – Queen Anastasia bequeathed her assets to her son, Prince Dwayne.
 • Bedazzle – Let us bedazzle the judges with our group presentation.
 • Bourgeoisie – The bourgeoisie mocks the children on the streets.
 • Catalyst – Agatha is a catalyst for change in their community.
 • Crestfallen – Jones went crestfallen after he was rejected.
 • Cascade – Teacher Oswell cascades the information immediately.
 • Camaraderie – The camaraderie among members of my team is awesome.
 • Clamor – University students have lots of clamor regarding their heavy projects.
 • Conundrum – Esta raised a conundrum with her teacher about the Parts of Speech.
 • Connoisseurship – Adam’s connoisseurship in fine arts made him famous in town.
 • Cacophony – The cacophony of fireworks, bells, and yelling excites me every New Year’s Eve.
 • Demeanor – I adore Calvin’s demeanor, so relaxed and composed when mad.
 • Demise – The demise of people in the Philippines due to COVID-19 is increasing.
 • Deterioration – The deterioration of our natural resources is becoming high.
 • Exhilarating – Science experiments are exhilarating.
 • Ecstatic – Owen feels ecstatic when watching his favorite anime.
 • Euphony – The euphony of different musical instruments makes me feel happy.
 • Ephemeral – The ephemeral view of the sunset’s beauty is so relaxing.
 • Electrifying – The crowd went wild during Taylor’s electrifying live performances.
 • Epitome – Alyana is the epitome of a woman with beauty and brain.
 • Embodiment – Malala is the embodiment of a brave woman.
 • Flamboyant – She makes flamboyant gestures to attract men.
 • Frivolous – Serena feels frivolous lately after the test.
 • Flimsy – I have just found some flimsy documents in the closet.
 • Facade – The facade of Burj Khalifa is very outstanding.
 • Fortnight – Let’s see each every fortnight this month.
 • Gobbledygook – Franz thinks he is smart, but all those things he said are gobbledygook to me.
 • Gargantuan – The dinosaurs would look gargantuan if they still existed today.
 • Humility – He possesses utmost humility regardless of how many achievements he has.
 • Humane – The government releases a new law focusing on the humane treatment of endangered animals.
 • Halcyon – The halcyon days during summer vacation have come to an end.
 • Hunky-dory – Stop expecting people to be hunky-dory for you even if you treat them well.
 • Ineffable – His ineffable character makes me feel shy.
 • Incinerate – The culprit incinerated all the pieces of evidence.
 • Ingenuity – I adore her ingenuity when it comes to art and design.
 • Jubilant – I feel jubilant whenever I eat ice cream.
 • Judicious – The council’s judicious decision to eliminate him is bad.
 • Jovial – Raven’s jovial smile was gone when she lost her mother.
 • Kryptonite – Cheating, lying, and manipulating are kryptonite to a strong relationship.
 • Kismet – His family’s kismet lies in his job.
 • Luminescence – The algae along the seacoast are producing purplish luminescence.
 • Lagniappe – The manager gave lots of fruit as a lagniappe to his fellow employees.
 • Lackadaisical – He felt lackadaisical when his mother scolded him.
 • Mesmerizing – The beauty of the moon with twinkling little stars is so mesmerizing.
 • Mellow – Zen has a mellow voice even when she gets mad.
 • Myriad – There are a myriad of cultures across the world.
 • Mirthful – George’s mirthful laughter made people laugh as well.
 • Meticulous – Josh is meticulous when it comes to grammatical arrangements.
 • Melancholy – She felt a little melancholy these past few days.
 • Mischievous – Tory’s mischievous act puts him in danger.
 • Maleficent – Delilah’s maleficent intention for Samuel is discreet.
 • Nonchalant – Zion’s nonchalant reaction to winning the first prize is very odd.
 • Nefarious – A lot of nefarious activities happen in the city at midnight.
 • Notorious – Jane became notorious after killing the president.
 • Notwithstanding – Leo’s having a bad birthday notwithstanding, his friends were there to comfort him.
 • Obscure – Skyscrapers obscure the beauty of the sunset on the beach.
 • Optimistic – I remain optimistic no matter how many problems I have.
 • Obnoxious – The odor of dead animals is obnoxious.
 • Oblivion – Sean went into oblivion after he collapsed.
 • Pulchritude – Catriona’s unwavering pulchritude is jaw-dropping.
 • Perilous – We went through a perilous situation in the jungle.
 • Poignant – Allan recalls poignant memories of his past lover after smelling the perfume.
 • Petrichor – I love the petrichor outside after the rain.
 • Picturesque – His picturesque story made us imagine beautiful things.
 • Quivering – His body is quivering in front of the crowd.
 • Queue – The queue in the register area is very long.
 • Rendezvous – Jonie proposed to Joe at their rendezvous.
 • Rapturous – Her answer to the question gained rapturous cheers and applause. 
 • Rancid  – The rancid smell of the spoiled meal is disturbing.
 • Serendipity – Verda finds serendipity in her new boyfriend after being treated poorly by her previous lovers.   
 • Solitude – My way of solitude makes me feel charged.
 • Solace – I found solace in his tender-loving arms.
 • Scintillating – The nerd made a scintillating entrance during their prom night. 
 • Stoic – He has a stoic soul regardless of being treated poorly. 
 • Stellar – His stellar poem won the major award.
 • Splendiferous – The group’s splendiferous stage play made the audience stand.
 • Tantamount – Jerry’s laziness is tantamount to poor grades.
 • Treacherous – The treacherous thief is still unknown.
 • Tormenting – The pain that you have caused me is tormenting.
 • Unorthodox – Annie made an unorthodox novel by mixing different genres in each chapter.
 • Unprecedented – The sudden outbreak of the unprecedented COVID-19 is affecting the world.
 • Unscrupulous – Jane is secretly unscrupulous toward her boyfriend to get what she wants.
 • Vividly – I can vividly imagine how we kissed in the rain that night.
 • Valorous – Malala’s valorous action for her fellow women to have proper education is immeasurable.
 • Vis-à-sis – Danny’s effort in his job vis-à-vis John is way different and off.
 • Vindictive – Catherine became a hostage of a vindictive person.
 • Voracious – His voracious study habits made him rank 1 in his school.
 • Whimsical – The storyteller last night was quite whimsical and playful.
 • Wanderlust – My wanderlust kicks in as I watch the wonderful sceneries in the Philippines.
 • Woebegone – Harry became woebegone when he found out he was a second option.
 • Xenocentric – Deanie’s xenocentric side to going abroad became higher as her country made underpaid employees.
 • Xenial – Filipinos are known for their xenial attitude towards foreign people.
 • Yonder – I can see wildfires yonder in the forest.
 • Yuletide – The Yuletide season has arrived and I can’t wait to get my gifts.
 • Zenith – Ray’s zenith study time is in the morning, around 5 am – 8 am.
 • Zestful – The zestful runway models are having fun showcasing the designer’s masterpieces.
進階英文單字

10 مورد از کلمات زیبای انگلیسی: اصطلاحات درخشان با توضیح

جدای از کلمات زیبای انگلیسی، عبارات شگفت انگیزی وجود دارد که می تواند به جملات یا زندگی روزمره شما چاشنی ببخشد. اینها را می توان برای نوعی از قطعه ادبی یا شیوه ارتباط اعمال کرد. علاوه بر این، این کلمات زیبا می توانند در زمینه های مختلف نیز مفید باشند. آنها ممکن است طعنه آمیز، طنزآمیز یا خنده دار باشند. برخی از آنها ساده هستند اما وقتی در کنار هم قرار می گیرند، می توانند کلمات زیبا با معانی متفکرانه زیادی ایجاد کنند.

این بار، اجازه دهید به عمق ماجرا برویم و از سطح معنایی این که چگونه این کلمات زیبای انگلیسی در عبارات و در جملات بازی می کنند فراتر برویم. در زیر برخی از کلمات زیبا در اصطلاحات آمده است که ممکن است آنها را بدانید یا برای شما ناشناخته باشد: 

1. The ship has sailed

 • معنی: فرصت از دست رفته است
 • مثال: Sarah wanted to buy the cute teddy, but a few minutes later, the ship has sailed. Someone has already bought it.
 • توضیح: عبارت «The ship has sailed» به معنای واقعی کلمه در این جمله تعبیر نمی شود. این به این معنی است که فرصت خرید خرس عروسکی زیبا چند لحظه قبل از بین رفته است زیرا شخصی آن را خریده است.

2. Storm in a teacup 

 • معنی: عصبانی شدن در مورد چیزی بی اهمیت
 • مثال: During our meeting, there was a bit of a storm in a teacup caused by Tiara.
 • توضیح: در این جمله از “Storm in a teacup” استفاده شده است، این مثال به این معنی است که تیارا در مورد چیزی غیر مرتبط یا بی اهمیت در جلسه عصبانی می شود و باعث می شود آنها احساس سردرگمی کنند.

3. By word of mouth

 • معنی: گفته شدن توسط شخص دیگری
 • مثال: Quennie heard the news by word of mouth that Joan is pregnant and the father is our boss.
 • توضیح: The line “by word of mouth” به این معنی است که کوئینی از کسی شنده است که جوآن توسط رئیس آنها باردار شده است.

4. Learn the ropes

 • معنی: برای یادگیری مهارت های اساسی برای شغل
 • مثال: Harith has to learn the ropes before we hire him as an ESL teacher.
 • توضیح: در این موضع “learn the ropes” به این معنی که Harith باید مهارت های اساسی را بیاموزد تا معلم ESL شود تا واجد شرایط این کار باشد.

5. Once in a blue moon

 • معنی: اتفاقی که بسیار نادر است
 • مثال: Jim treats his friends to a restaurant once in a blue moon.
 • توضیح: استفاده از این عبارت “once in a blue moon,” در این جمله یعنی جیم به ندرت دوستان خود را برای غذای رایگان به رستوران می برد.

6. Have a bun in the oven

 • معنی: باردار بودن
 • مثال: Finally! Jenny has a bun in the oven after many years of waiting and praying.
 • توضیح: این سناریو از “bun in the oven” استفاده می کند که از هیجان آنها در مورد اخبار مربوط به جنی که در نهایت پس از مدت ها انتظار به دنیا می آید، صحبت می کند.

7. The ball is in one’s court

 • معنی: مسئولیت انجام اقدام یا تصمیم بعدی در یک موقعیت
 • مثال: Let us wait for Jason as the ball is in his court before we go home.
 • توضیح: این یکی “ the ball is in one’s court,” این بدان معناست که اعضا منتظر تصمیم جیسون، رهبر خود، هستند تا به خانه بروند.

8. Blue blood

 • معنی: عضوی از یک خانواده سلطنتی، نجیب و ثروتمند
 • مثال: Andrea carries blue blood but is humble and studies in public.
 • توضیح: در این مورد، کلمه زیبا “blue blood” این بدان معناست که آندریا از خانواده ای ثروتمند می آید، اما بسیار متواضع است و در یک مدرسه دولتی تحصیل می کند، در آن مدرسه هیچ کس نمی تواند متوجه شود که او بسیار ثروتمند است.

9. Skeletons in their closet

 • معنی: رازی از گذشته
 • مثال: I believe Sheril and Troy have skeletons in their closet because they seem so bitter with each other.
 • توضیح: کلمه زیبا “skeletons in their closet” مربوط به رابطه عاشقانه گذشته شریل و تروی است که مدتهاست از بین رفته است و باعث می شود آنها نسبت به یکدیگر احساس تلخی کنند.

10. Up in the air

 • معنی: هنوز تصمیمی گرفته نشده است
 • مثال: The Chief of Justice is up in the air due to the powerful evidence presented.
 • توضیح: توجه داشته باشید که وجود “up in the air” در اینجا، کلمات ساده و در عین حال زیبا با هم ترکیب شده و معنای دیگری را ایجاد می کند، که در این مثال یعنی رئیس دادگستری به دلیل شواهد محکمی که دو طرف مخالف ارائه کرده اند، هنوز تصمیمی نگرفته است.

20 مورد از کلمات زیبای انگلیسی: اصطلاحاتی همراه با مثال

مجموعه گسترده ای از کلمات زیبای انگلیسی، به ویژه عبارات اصطلاحی وجود دارد که در مجموع تقریباً 25000 است. با این حال، این کلمات زیبا به صورت تصادفی از بین تمام کلمات زیبای انگلیسی در اصطلاحات انتخاب شده اند.

طبق گفته Thaybدر سال (2016)، در مطالعه‌اش، یادگیری عبارات اصطلاحی به افراد غیر بومی زبان کمک می‌کند تا روان‌تر شوند و شبیه‌ به متکلمان بومی به نظر بیایند. بنابراین، با این کلمات زیبای انگلیسی که به عنوان اصطلاحات بکار می‌روند، به خود کمک می کنید تا به یک سخنران کارآمد زبان انگلیسی تبدیل شوید، بدون توجه به اینکه شما یک فرد غیر بومی هستید یا برعکس. در زیر برخی از کلمات زیبای انگلیسی به عنوان عبارات اصطلاحی در انگلیسی آمده است:

 • Born with a silver spoon in her mouth – Sophia was born with a silver spoon in her mouth yet she shows the utmost humility.
 • Shop till one drops – It’s salary day, so Nathalie shops till she drops, as a treat for herself.
 • One over the eight – Hanz did one over the eighth beer after his ex-girlfriend dumped him.
 • Go Dutch – Cedric and Reyvan went Dutch last Sunday at the Fuel Restaurant.
 • Ray of sunshine – In a circle of friends, there is that one ray of sunshine who makes us laugh out loud.
 • Sleep on the wheels – Eason sleeps on the wheels even if there is a wildfire.
 • Feels off-color – Rowie feels off-color after sleeping for only 2 hours.
 • Rub salt into one’s wound – Russel rubs salt into Josephine’s wound after losing the game.
 • Smart cookie – My seatmate is a smart cookie who always excels in class.
 • Break a leg – Go break a leg and get that first prize!
 • Tickled pink – He went tickled pink when his crush approved him to be his girlfriend.
 • Don’t cry over spilled milk – There are lots of opportunities ahead, so don’t cry over spilled milk, and learn from your past.
 • Take someone for a ride – Jazz takes Jill for a ride along the years of their relationship.
 • Lie like a rug – He lied like a rug when he said he was not a cheater.
 • Hot potato – Corruption became a hot potato than a 299-peso engagement ring.
 • A shoulder to cry on – Kida is a shoulder to cry on when I have a problem because she always listens without judgment.
 • Tighten one’s belt – I have to tighten my belt for survival because I have lots of debts to pay.
 • Keep something under one’s hat – I entrusted you to keep my secrets under your hat but you revealed them to others!
 • A memory like a sieve – Jeon has a memory like a sieve because he can’t remember what happened yesterday.
 • Fits like a glove – The trousers I bought online fit like a glove for the party.
進階英文單字

کلمات زیبای انگلیسی: 10 نقل قول و گفته متفکرانه به زبان انگلیسی

بسیاری از کلمات زیبا و ناآشنا هستند که آنها را در جملات رنگارنگ به کار می‌برند. به خصوص در مورد چگونگی ترکیب حروف برای ایجاد کلمات زیبای منحصر به فرد. برای ساختن عبارات مهیج کلمات زیبا بنویسید. عباراتی را برای ساختن جملات با معانی متنوع بسازید. و از جملاتی با معانی بی شمار استفاده کنید تا به ما احساس کنجکاوی، انگیزه و شادمانی بدهد. با این حال، کلمات زیبای انگلیسی فقط شامل یک یا دو کلمه نیستند. در زیر چند کلمه زیبا در گفته ها و نقل قول ها برای الهام بخشیدن به شما و همچنین تفسیرهای نویسنده آورده شده است:

“Not in doing what you like, but in liking what you do is the secret of happiness.”
-J.M. Barrie

 • توضیح:
  این جمله این ایده را برجسته می کند که راز خوشبختی انجام کاری نیست که از آن لذت می برید، بلکه یافتن رضایت از کاری است که انجام می دهید. نویسنده پیشنهاد می کند به جای تمرکز صرفاً بر ترجیحات شخصی خود، از مسئولیت ها یا فعالیت های خود لذت ببرید، حتی اگر آنها در ابتدا مورد علاقه شما نیستند. ایده این است که نگرش مثبت و رضایت از فعالیت های خود می تواند منبع شادی واقعی باشد.
   
  “You must be the change you wish to see in the world.”
  -Mahatma Gandhi
 • توضیح: این نقل قول شما را تشویق می کند که تغییری ایجاد کنید که دوست دارید در دنیا ببینید. بر اهمیت مسئولیت شخصی و مشارکت فعال در ایجاد جامعه یا محیطی که با آرمان‌ها و ارزش‌های شما منطبق باشد، تأکید می‌کند. نویسنده به جای منتظر ماندن برای ایجاد تغییرات توسط شخص دیگری، هر فرد را تشویق می کند تا شخصاً تغییرات مثبتی در زندگی خود و اطراف خود ایجاد کند. این نقل قول اغلب به مهاتما گاندی نسبت داده می شود و به یک جمله انگیزشی مهم برای کسانی که به دنبال تغییر مثبت در جهان هستند تبدیل شده است.

“If there’s a single lesson that life teaches us, is that wishing doesn’t make it so.”
-Lev Grossman

 • توضیح: این نقل قول می‌گوید که اگر زندگی تنها یک درس به ما بیاموزد، این است که آرزوها به تنهایی به نتایج واقعی منتهی نمی‌شوند. این امر بر اهمیت قدم برداشتن در راه آرزوهایمان تاکید دارد و تنها رویاپردازی یا ابراز تمایلات، برای رسیدن به اهداف خود کافی نیست. پس، فقط خواستن چیزی برای تغییر زندگی شما کافی نیست، اقدامات مشخصی باید انجام شود. این نقل قول واقع گرایی و مشارکت فعال در دستیابی به اهداف شما را تشویق می کند.

“The mountains are calling, and I must go.”
-John Muir

 • توضیح: این نقل قول به جان مویر، یکی از بنیانگذاران پارک ملی یوسمیتی آمریکا نسبت داده شده است. در این عبارت نیاز واضح خود را برای رفتن به کوه بیان می کند. کلمات از جاذبه ای قوی صحبت می کنند که انسان را به طبیعت می کشاند، احساس ارتباط با کوهستان که می تواند انگیزه ای قوی برای فرار از هیاهوی زندگی روزمره و الهام گرفتن در طبیعت باشد.

“The more we live by our intellect, the less we understand the meaning of life.”
-Leo Tolstoy

 • توضیح: این نقل قول می گوید که هر چه بیشتر بر اساس عقل خود زندگی کنیم، کمتر معنای زندگی را درک می کنیم. این جمله این ایده را القا می‌کند که حس معنا در زندگی همیشه توسط ذهن یا عقل قابل درک نیست. ممکن است به جنبه های عمیق تر، احساسی یا معنوی وجود ما بستگی داشته باشد که فراتر از تفکر منطقی است. این نقل قول ممکن است از این ایده حمایت کند که برای درک کامل زندگی نیاز به تعادل بین عقل و شهود، عقل و احساس وجود دارد.

“If you can’t change it. Change your attitude.”
-Maya Angelou 

 • توضیح: این نقل قول بر اهمیت پذیرش موقعیتی که قابل تغییر نیست و با انجام این کار، تغییر نگرش یا دیدگاه شما نسبت به آن تاکید می کند. نویسنده به جای هدر دادن انرژی در تلاش های بیهوده برای تغییر چیزی که غیرقابل تغییر است، به تغییر خلق و خوی درونی و نگرش خود نسبت به آنچه در حال رخ دادن است، پیشنهاد می کند. این بیانیه بر تأثیر دیدگاه شخصی بر درک رویدادها و توانایی سازگاری با شرایط دشوار از طریق تغییر خلق و خوی درونی تأکید دارد.

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.”
Michael Altshuler

 • توضیح: درست است که زمان خیلی سریع می گذرد، اما این تصمیمات و اقدامات شماست که پرواز شما را فوق العاده می کند. کلمات حکیمانه زیبای مایکل به این معنی است که شما مسئول هدایت خود هستید و هیچکس اجازه ندارد آن را از شما بگیرد. اگرچه عوامل بیرونی می توانند بر ما تأثیر بگذارند، اما وقتی طوفان ها از کنار ما می گذرند باید این گونه رفتار کنیم.

“You will never reach your destination if you stop every dog that barks.”
-Winston Churchill

 • توضیح: با انتقاد یا آنچه دیگران ممکن است به شما بگویند حواس پرت نشوید زیرا مردم همیشه چیزی برای گفتن خواهند داشت. چه کارهای خوب و چه بد انجام دهید، همیشه شما را به پایین می کشانند. بنابراین، برای رسیدن به اهداف خود به حرکت رو به جلو ادامه دهید و از نظرات آنها به عنوان سنگ بنای زندگی بهتر استفاده کنید.

“The hardest challenge is to be yourself in a world where everyone is trying to make you be somebody else.”
-E.E. Cummings

 • توضیح: این کلمات زیبا به عنوان منبع الهام برای کسانی است که اخیراً روزهای سختی را در زندگی دارند. همه ما با انتظارات زیادی در اطراف خود زندگی می کنیم که ما را به شکل امروزی در می آورد. با این حال، این می تواند عامل جدی در از دست دادن هویت واقعی ما باشد. در عین حال این یک معضل بین شما و جامعه است. شما خود را محدود به چیزی می‌کنید که می‌خواهید باشید، زیرا می‌خواهید مردم را راضی کنید، بنابراین ماسکی را برای خود انتخاب می‌کنید که برای شما خفه‌کننده و شکنجه آور می‌شود.

“Always do what you are afraid to do.”
-Ralph Waldo Emerson

 • توضیح: اتفاقات بزرگ نه در منطقه آسایش شما، بلکه در چیزهایی که باور ندارید که بتوانید از آنها پیشی بگیرید اتفاق می افتد. ترس ها، تردیدها و شک و تردید به خود کریپتونیت یک زندگی خوب است. این کلمات زیبا می گویند که بهتر است سعی کنید با چیزی که از آن می ترسید روبرو شوید و اشتباه کنید تا اینکه راحت بمانید و رشد نکنید. درس گرفتن از اشتباهات به شما کمک می کند تا به اهداف خود برسید و به حداکثر پتانسیل خود برسید.

در پایان

بسیاری از کلمات زیبای انگلیسی وجود دارد که برای ما ناشناخته است و برخی از آنها اخیراً به دلیل جهانی شدن و دیجیتالی شدن کلمات ساخته شده اند. با این حال، برخی از مردم ممکن است بگویند که انگلیسی صرفا یک وسیله ارتباطی است. آنها نمی دانند که ارتباط می تواند نوعی هنر نیز باشد. با این کلمات زیبای انگلیسی بالا می توانید رنگ های مختلفی در جملات خود ایجاد کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *