Trường Anh ngữ

Lỗi ngữ pháp thường gặp: They’re và Their

Một lỗi ngữ pháp phổ biến đối với sinh viên ESL cũng như người nói tiếng Anh bản ngữ là sự khác biệt giữa “They’re” và “Their”. Trong khi phần lớn chúng ta không thể thực sự nhận thấy sự khác biệt giữa những từ này trong văn nói, hai từ này có nghĩa hoàn toàn khác trong văn viết. Bạn nghĩ sự khác biệt của chúng là gì?

Chúng ta hãy bắt đầu mở ra sự khác biệt giữa “They’re” và “Their” bằng cách tìm hiểu ý nghĩa của các từ trước.

They’re

“They’re” thực ra là  contraction (dạng rút gọn) của hai từ “they are”. Nó thường đứng trước một tính từ hoặc một động từ trong -ING.

Xem câu này:  They’re eating ice cream.   = They are eating ice cream.

Ví dụ khác:

a. They’re glad to be here.
b. They’re swimming in the sea.
c. They’re asleep.

Their

Như đã nói trước đó, “they’re” và “their” phát âm giống nhau. Tuy nhiên, “their” thực chất là possessive adjective (tính từ sở hữa) của “they”, nghĩa là thuộc về họ, của họ.

Ví dụ:

a. Their class teacher is Miss Mary.
b. Their performance last night was superb!

Từ đồng âm: They’re, Their và There

“They’re” và “Their” có cách phát âm giống nhau nhưng bạn có biết rằng từ “there” cũng được phát âm giống nhau không? Trong tiếng Anh, các từ có âm tương tự được gọi là từ đồng âm. Homophones (từ đồng âm) là những từ có cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Ba từ này rất khó hiểu trong tiếng Anh viết nhưng không bao giờ có khi bạn đọc hoặc nói chúng. Mặc dù chúng có cách phát âm giống nhau nhưng bạn vẫn cần nhớ nghĩa của từng từ để không bị nhầm lẫn khi sử dụng chúng khi viết một cái gì đó. Chúng ta đã quen thuộc với các từ “They’re” và “Their” nhưng từ “There” thì sao?

There

“There”  thì đơn giản là trái nghĩa với “here”.

Ví dụ:

I am sitting there. I am NOT sitting here.
My room is here and yours is there.

Kiểm tra lại: They’re và Their và There

Bây giờ, vì bạn đã biết sự khác biệt của những từ này, bạn có thể điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng “They’re”, “Their” hoặc “There” để hoàn thành câu không?

_____ making ____ assignments together over ________.

Đáp án: They’re making their homework together over there.

Giải thích:

They’re là bởi vì chúng ta dùng “they’re” trước một tính từ hoặc một động từ với -ING. Thì của động từ đi với thì hiện tại tiếp diễn.
Their homework (their là một sở hữu từ đứng trước một danh từ)
There bởi vì nó không phải ở đây ‘this’ mà là ở đằng kia ‘that’. NOT here but there. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *